910/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella säädetään muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä.

2 §
Kansallinen yhteysviranomainen ja sen tehtävät

Suomen kansallinen yhteysviranomainen asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoittamissa asioissa on Kasvintuotannon tarkastuskeskus.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on:

1) ottaa vastaan muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevat lupahakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat sekä huolehtia muista asetuksen 5 artiklan 2 kohdan ja 17 artiklan 2 kohdan tarkoittamista toimenpiteistä;

2) ottaa vastaan asetuksen 6 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan ja 18 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan tarkoittamat pyynnöt sekä 6 artiklan 4 kohdan ja 18 artiklan 4 kohdan tarkoittamat muuntogeenisistä organismeista koostuvien tai niitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattamista koskeviin hakemuksiin liittyvät lausuntopyynnöt;

3) ottaa vastaan asetuksen 6 artiklan 6 kohdan ja 18 artiklan 6 kohdan tarkoittamien Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnot ja niihin liittyvät selvitykset;

4) ottaa vastaan asetuksen 8 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan tarkoittamat olemassa olevia tuotteita koskevat ilmoitukset;

5) ottaa vastaan asetuksen 9 artiklan 4 kohdan ja 21 artiklan 4 kohdan tarkoittamat käyttöturvallisuutta koskevat tiedot;

6) ottaa vastaan asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ja 22 artiklan 1 kohdan tarkoittamat lupien muuttamista, keskeyttämistä ja peruuttamista koskevat lausunnot; sekä

7) ottaa vastaan asetuksen 46 artiklan tarkoittamat asetuksen voimaan tullessa vireillä olevia hakemuksia ja ilmoituksia koskevat asiakirjat.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus toimittaa 2 momentin tarkoittamat asiakirjat viivytyksettä edelleen kunkin asian käsittelystä vastaavalle taholle Suomessa.

3 §
Turvallisuusarvioinnista vastaavat toimielimet

Elintarvikkeiden turvallisuusarvioinnista vastaava asetuksen 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan tarkoittama toimielin on kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimiva uuselintarvikelautakunta.

Rehujen turvallisuusarvioinnista vastaava asetuksen 18 artiklan 3 kohdan b alakohdan tarkoittama toimielin on Kasvintuotannon tarkastuskeskus.

4 §
Direktiivin 2001/18/EY edellyttämän ympäristöriskien arvioinnin säädöstenmukaisuudesta vastaava toimielin

Direktiivin 2001/18/EY edellyttämän ympäristöriskien arvioinnin säädöstenmukaisuudesta vastaava asetuksen 6 artiklan 3 kohdan c alakohdan, 6 artiklan 4 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja 18 artiklan 4 kohdan tarkoittama toimielin on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva geenitekniikan lautakunta.

5 §
Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksymistä koskevan kansallisen kannan muodostaminen

Toimivalta muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksymistä koskevassa päätöksenteossa kuuluu elintarvikkeiden osalta kauppa- ja teollisuusministeriölle ja rehujen osalta maa- ja metsätalousministeriölle. Toimivalta tuotteena tai tuotteessa olevien muuntogeenisten organismien hyväksymistä koskevassa päätöksenteossa kuuluu ympäristöriskien osalta sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivalle geenitekniikan lautakunnalle.

Edellä 1 momentissa mainitut toimivaltaiset tahot muodostavat kansallisen kannan ennen asetuksen 7 artiklan ja 19 artiklan mukaista luvan myöntämistä koskevan asian käsittelyä asetuksen 35 artiklan mukaisessa komiteamenettelyssä.

6 §
Kansalliset GMO-laboratoriot

Kansallisia laboratorioita asetuksen 32 artiklan tarkoittamaa yhteisön vertailulaboratoriota avustavassa eurooppalaisten GMO-laboratorioiden verkossa ovat Tullilaboratorio, Kasvintuotannon tarkastuskeskus ja Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos. Eurooppalaisten GMO-laboratorioiden verkkoon voidaan liittää uusia kansallisia laboratorioita muuntogeenisiä organismeja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten esityksestä.

7 §
Tiedottaminen ja yleisön kuuleminen

Kasvintuotannon tarkastuskeskus huolehtii siitä, että yleisö saa tiedon asetuksen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii luetelmakohdan ja 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii luetelmakohdan tarkoittamasta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen julkaisemasta hakemuksen tiivistelmästä sekä 6 artiklan 7 kohdan ja 18 artiklan 7 kohdan tarkoittamasta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntojen julkaisemisesta ja yleisön mahdollisuudesta kommentoida lausuntoja.

8 §
Valvonta

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen valvontaan sovelletaan, mitä elintarvikkeiden ja rehujen valvonnasta on muualla säädetty. Tuotteena tai tuotteessa olevien muuntogeenisten organismien mahdollisesti aiheuttamien ympäristöriskien valvontaan sovelletaan, mitä geenitekniikkalaissa (377/1995) on säädetty.

9 §
Tarkemmat ohjeet

Elintarvikevirasto ja Kasvintuotannon tarkastuskeskus antavat tarvittaessa kumpikin omalla toimialueellaan ohjeita asetuksessa säädetystä muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen lupamenettelystä ja kyseisten tuotteiden merkitsemisestä. Geenitekniikan lautakunta antaa tarvittaessa ohjeita direktiivin 2001/18/EY osalta.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.