907/2004

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2004

Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä ja osaomistusasuntojen asukasvalinnassa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sovellettavista perusteista 5 päivänä joulukuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1192/2001) 8 a §, sekä

muutetaan asetuksen nimike, 1 ja 2 §, 4 §:n 2 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 312/2002, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sovellettavista perusteista

1 §
Soveltamisala

Omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (1204/1993) 4 §:n 1 momentissa ja aravalain (1189/1993) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua sosiaalista tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellista tarvetta on arvioitava siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Tuen perusteet

Omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteena on pidettävä hakijaruokakunnan asunnontarvetta, varallisuutta ja tuloja.

Hyväksyttäessä omistusasuntolainoja korkotukilainoiksi etusijalle on asetettava kiireellisimmässä asunnon tai asunnon perusparantamisen tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. Etusijajärjestyksestä voidaan yksittäistapauksessa poiketa, jos se hakijaruokakunnan erityisolosuhteet ja paikkakunnan asuntotilanne huomioon ottaen on erityisen perusteltua.

4 §
Varallisuus

Tukea ei saa myöntää, jos hakijaruokakunnalla on huomioon otettavaa varallisuutta siinä määrin, että se kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon tai perusparantamaan asuntonsa ilman valtion tukea. Muutoin varallisuus otetaan huomioon lainan määrään vaikuttavana tekijänä.

6 §
Enimmäistulotaulukot tuen myöntämiseksi

Jos hakijaruokakunnan kuukausitulot eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 5 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä jäljempänä taulukosta ilmeneviä enimmäismääriä, voidaan:

1) asuntolaina omaa asuntoa varten hyväksyä korkotukilainaksi,

2) myöntää aravalain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu omaksilunastamista varten myönnettävä asunto-osakkeiden hankintalaina (omaksilunastamislaina), tai

3) siirtää vuonna 1996 tai sen jälkeen myönnetty omaksilunastamislaina.

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
2 090 2 540 2 720 3 060 3 400 3 630


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2004.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2004

Ministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Jorma Pietiläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.