872/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2004

Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista

Verohallitus on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/1995) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 637/1997, määrännyt:

1 §

Verohallituksen 20 päivänä syyskuuta 1999 antamaa päätöstä (975/1999) Konserniverokeskuksen toimivallasta ja Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sovelletaan myös tämän päätöksen liitteessä nimettyjen verovelvollisten verotuksessa, kuitenkin jäljempänä säädetyllä tavalla.

2 §

Konserniverokeskuksessa verotettaviksi siirrettävien verovelvollisten verotuksessa päätöstä (975/1999) sovelletaan seuraavasti:

1. verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) tai sen nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa (534/1998) tarkoitettuihin metsänhoitomaksun määräämiseen liittyviin tehtäviin ensimmäistä kertaa tilikaudelta, joka päättyy 1 päivänä lokakuuta 2004 tai sen jälkeen kuitenkin siten, että verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen osalta Konserniverokeskus on toimivaltainen edellä tarkoitetun päätöksen 1 §:n mukaisesti tämän päätöksen voimaantulosta alkaen;

2. ennakkoperintälaissa (1118/1996), työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa (366/1963) ja rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tai mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin niin, että Konserniverokeskus on toimivaltainen ennakkoperintään liittyvissä tehtävissä ensi kertaa edellä 1 kohdassa mainittujen verovuosien verotuksessa hyväksiluettavissa ennakoissa, ja maksuvalvontaan liittyvissä tehtävissä siinä laajuudessa kuin jos verovelvollisen kotikunta olisi ennakkoperintälain 30 §:n tarkoittamalla tavalla muuttunut kalenterivuoden 2004 aikana verovirastosta toiseen verovirastoon;

3. korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tai sen nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä 2 kohdassa on maksuvalvonnan tehtävien osalta määrätty;

4. arvonlisäverolaissa (1501/1993) ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetussa laissa (664/1966) tai mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin siinä laajuudessa kuin, jos verovelvollisen kotikunta olisi arvonlisäverolain 158 §:n tarkoittamalla tavalla muuttunut kalenterivuoden 2004 aikana verovirastosta toiseen verovirastoon;

5. tuloverolaissa (1535/1992), elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/1968), merenkulun veronhuojennuksista annetussa laissa (433/1981) tai mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin edellä 1 kohdassa mainittujen verovuosien verotuksessa, ja

6. päätöksen 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin veronkannon tehtäviin niiden verojen ja maksujen osalta, joissa Konserniverokeskus on mainitun päätöksen mukaan toimivaltainen.

3 §

Kotipaikkansa mukaan määräytyvässä verovirastossa verotettavaksi siirrettävien verovelvollisten verotuksessa päätöstä (975/1999) sovelletaan seuraavasti:

1. verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) tai sen nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa (534/1998) tarkoitettuihin metsänhoitomaksun määräämiseen liittyviin tehtäviin viimeistä kertaa tilikaudelta, joka päättyy viimeistään 31.12.2004, kuitenkin siten, että verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen osalta Konserniverokeskus on toimivaltainen tämän päätöksen voimaantuloon asti;

2. ennakkoperintälaissa (1118/1996), työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa (366/1963) ja rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tai mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin niin, että Konserniverokeskus on toimivaltainen ennakkoperintään liittyvissä tehtävissä viimeistä kertaa edellä kohdassa 1 mainittujen verovuosien verotuksessa hyväksiluettavissa ennakoissa, ja maksuvalvontaan liittyvissä tehtävissä siinä laajuudessa kuin jos verovelvollisen kotikunta olisi ennakkoperintälain 30 §:n tarkoittamalla tavalla muuttunut kalenterivuoden 2004 aikana verovirastosta toiseen verovirastoon;

3. korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tai sen nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin noudattaen soveltuvin osin mitä edellä 2 kohdassa on maksuvalvonnan tehtävien osalta määrätty;

4. arvonlisäverolaissa (1501/1993) ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetussa laissa (664/1966) tai mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin siinä laajuudessa kuin jos verovelvollisen kotikunta olisi arvonlisäverolain 158 §:n tarkoittamalla tavalla muuttunut kalenterivuoden 2004 aikana verovirastosta toiseen verovirastoon;

5. tuloverolaissa (1535/1992), elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/1968), merenkulun veronhuojennuksista annetussa laissa (433/1981) tai mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin edellä 1 kohdassa mainittujen verovuosien verotuksessa, ja

6. päätöksen 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin veronkannon tehtäviin niiden verojen ja maksujen osalta, joissa Konserniverokeskus on mainitun päätöksen mukaan toimivaltainen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2004. Tämän päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen päätöksen voimaan tuloa.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2004

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Sami Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.