862/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (459/1973) 17 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1215/2001, 28 päivänä tammikuuta annetun kansanterveyslain (66/1972) 49 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1216/2001, ja 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 59 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1217/2001, seuraavasti:

1 §

Lääkäri, joka on toimittanut oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen, saa toimituksesta, siinä laaditusta lausunnosta ja pöytäkirjasta sekä kaksin kappalein antamastaan lausunnon ja pöytäkirjan jäljennöksestä palkkiona täydellisestä ruumiinavauksesta yhteensä 215,27 euroa.

Ulkonaisesta ruumiintarkastuksesta, joka on suoritettu asianomaisen viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä, lääkäri saa palkkiona tarkastuksesta ja lausunnosta jäljennöksineen yhteensä 24,96 euroa. Ulkonaisen ruumiintarkastuksen yhteydessä suoritetusta verinäytteen ottamisesta vainajan tunnistamista tai oikeuskemiallista selvitystä varten sekä toimenpiteen suorittamisesta annettavasta todistuksesta korvaus on 12,96 euroa.

Lisäksi lääkäri saa matkakustannusten korvauksen ja päivärahan valtion voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

2 §

Elävän henkilön kliinisestä tutkimuksesta, joka on suoritettu asianomaisen viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä, lääkäri saa matkakustannusten korvauksen ja päivärahan lisäksi palkkiona tutkimuksesta ja lausunnosta kaksoiskappaleineen yhteensä 25,73 euroa. Jos tällainen lausunto annetaan aikaisemmin suoritetun tutkimuksen tai sairauskertomuksen perusteella, on palkkio kuitenkin 16,25 euroa.

Jos 1 momentissa tarkoitettuun tutkimukseen liittyy näytteiden ottaminen taikka oikeuskemiallinen tai mikroskooppinen tutkimus, lääkäri saa esittämiensä kuitattujen laskujen perusteella korvauksen myös täten hänelle aiheutuneista kuluista.

Lääkäri saa oikeuslääketieteellisestä päihdetutkimuksesta ja siitä antamastaan lausunnosta kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä 32,11 euroa. Lääkärille tai muulle terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvalle maksettava palkkio verinäytteen ottamisesta alkoholipitoisuuden määrittämiseksi ja toimenpiteen suorittamisesta annetusta todistuksesta on yhteensä 6,58 euroa.

Jos 1 ja 3 momentissa tarkoitettu tutkimus suoritetaan yliopiston oikeuslääketieteen yksikössä, lääkäri saa tutkimusta tai näytteenottoa varten tapahtuneesta käynnistä sekä siihen liittyvästä verinäytteen otosta, tutkimuksesta ja lausunnosta palkkiona 32,11 euroa.

Lääkäri saa jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

euroa:
1) peräsuolen tähystys 16,25
2) hius-, karva-, kynsi-, tahra- tai eritenäytteen otto 6,77
3) spermanäytteen mikroskooppinen tutkimus 30,18
jos samaan lähetykseen kuuluu useamman näytteen tutkiminen, kunkin seuraavan näytteen tutkimus 9,97
3 §

Lääkäri tai hammaslääkäri, joka ei ole suorittanut 1 §:ssä tarkoitettua ruumiinavausta tai -tarkastusta taikka 2 §:ssä tarkoitettua tutkimusta, saa, jos ne eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

euroa:
A. Lääkäri:
1) yhden elimen mikroskooppinen tutkimus 19,92
ja jos samaan lähetykseen kuuluu useamman näytteen tutkiminen, kunkin seuraavan elimen tutkimus 6,58
2) näytteen ottaminen sperma-analyysiä varten 6,58
3) sperma- ja veritahran tutkimus 19,92
4) sperma-analyysin suorittaminen 30,18
5) keuhkojen piileväpitoisuuden tutkimus 38,69
ja samassa yhteydessä tapahtuva kunkin seuraavan elimen tutkimus 11,60
6) vesinäytteen piileväpitoisuuden tutkimus 38,69

Lääkäri, joka on suorittanut 1 §:ssä tarkoitetun ruumiinavauksen, saa, jos asianomaiset tutkimukset eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, palkkiota puolet edellä kohdassa A 1 mainituista palkkioista.

euroa:
B. Hammaslääkäri:
1) tuntemattoman vainajan identifioimista varten suoritettu suun tarkastus ja hammasstatuksen laatiminen 47,97
2) iän määrittämistä varten suoritettu hampaiden histologinen tutkimus 50,86
3) puremajälkien tutkimus 19,92

Oikeushammaslääketieteellisistä tutkimuksista ja niistä annetuista lausunnoista kaksoiskappaleineen saa hammaslääkäri korvauksena työhön käytetyn ajan mukaan 67,70 euroa tunnilta.

4 §

Muissa kuin 1–3 §:ssä mainituissa tapauksissa tapahtuneesta tai niihin välittömästi liittyvästä poliisiviranomaisen avustamisesta kuulustelussa tai muussa rikoksen tutkinnassa lääkäri saa, jos avustaminen ei kuulu hänen virkatehtäviinsä, matkakustannusten korvauksen ja päivärahan lisäksi palkkiona avustuksestaan sekä asiassa mahdollisesti tarvittavasta lausunnosta kaksoiskappaleineen siihen käytetyn ajan mukaan 67,70 euroa tunnilta.

5 §

Jos tarkastus, tutkimus tai avustaminen on viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä osaksi tai kokonaan tapahtunut kello 21–7 välillä tai pyhäpäivänä, on 1 §:n 1 ja 2 momentissa, 2 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sekä 3 §:n 1 momentin A-otsikon 3 kohdassa tarkoitettu palkkio suoritettava kaksinkertaisena.

6 §

Lääninhallitus suorittaa tämän asetuksen mukaiset palkkiot ja korvaukset.

Suoritettu palkkio ja korvaus on perittävä siltä, jonka tuomioistuin on velvoittanut ne korvaamaan valtiolle. Jos tällaista velvoitusta ei ole määrätty tai asia ei ole ollut tuomioistuimen käsiteltävänä, ne jäävät valtion vahingoksi.

7 §

Jos 1 §:n 2 momentissa tai 2–5 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen on suorittanut terveyskeskuksen palveluksessa oleva henkilö työaikanaan, suoritetaan tässä asetuksessa tarkoitettu korvaus ja palkkio terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle.

8 §

Lääkäri ja hammaslääkäri, joka on julkisessa palvelussuhteessa, on oikeutettu saamaan korvauksen toimiessaan tuomioistuimen määräämänä asiantuntijana. Asiassa, jossa hän virkansa tai toimensa nojalla on velvollinen antamaan tai jossa hän aikaisemmin on antanut lausunnon, hän on kuitenkin oikeutettu saamaan vain mahdolliset matkakulut ja päivärahan.

9 §

Tässä asetuksessa määrätyt korvausperusteet eivät koske yliopiston henkilökunnan yliopistojen ja lääninhallitusten välisten sopimusten nojalla tekemiä ruumiinavauksia ja muita tutkimuksia, joiden korvausperusteista säädetään erikseen.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta tulevasta korvauksesta 20 päivänä joulukuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (1425/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2004

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Mervi Kattelus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.