854/2004

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2005 voimavaroista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 §:n, sellaisena kuin se on laeissa 1114/1998 ja 716/2002, nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 11 593 miljoonaa euroa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto € terveyden huolto €
0-6-vuotiaat 4 532,41 555,55
7-64-vuotiaat 320,30 631,90
65-74-vuotiaat 592,40 1 497,35
75-84-vuotiaat 3 618,73 2 887,93
85 vuotta täyttäneet 10 110,22 5 013,64
3 §

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 403,75 euroa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 36,86 euroa.

4 §

Sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 273,24 euroa.

5 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 537,28 euroa kunnan asukasta kohden.

6 §

Ennen vuotta 2004 vahvistetuista sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamishankkeista aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan valtionosuutta arviolta 0,8 miljoonaa euroa vuonna 2005.

7 §

Jollei valtion talousarviosta muuta johdu, valtionavustuksen määrä (1 000 euroa) sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin on vuosina 2005―2006 seuraava:

2005 2006
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet 19 430 25 230
Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaiset kehittämishankkeet 30 000 30 000
Perustamishankkeet 5 000 0
Yhteensä 54 430 55 230

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin vuonna 2005 käytettävissä olevasta valtionavustuksesta jätetään 6 miljoonaa euroa ja vuonna 2006 8 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi.

Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisiin kehittämishankkeisiin vuosina 2005 ja 2006 käytettävissä olevasta valtionavustuksesta jätetään kumpanakin vuonna 20 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin vuosina 2005 ja 2006 käytettävissä olevasta valtionavustuksesta tulee lääninhallitusten suunnata pääosa Sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisiin hankkeisiin sekä Alkoholiohjelman toimeenpanoon.

8 §

Valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeelle myönnetään vain, jos kunta tai kuntayhtymä on päättänyt toteuttaa riittävät palvelujen tehostamiseen tähtäävät järjestelyt. Erityisesti se koskee alueellisen yhteistyön ja työnjaon parantamista.

9 §

Vuonna 2005 valtionavustusta voidaan myöntää Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisille kehittämishankkeille, Sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisille hankkeille sekä Alkoholiohjelman toimeenpanoa toteuttaville hankkeille. Valtionavustuspäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon seuraavat kriteerit:

1) hankkeella on kiinteä yhteys kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen;

2) hanke on vaikuttava ja laaja-alaisesti hyödynnettävä;

3) hankkeen tarkoituksena on pysyvän parannuksen aikaansaaminen palvelujen järjestämisessä tai toimintatavoissa;

4) hankkeen tarkoituksena on lähipalveluiden saatavuuden turvaaminen ja omatoimisuuden tukeminen; ja

5) hankkeen seutukunnallinen laajuus tai useiden kuntien yhteistyö.

10 §

Sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi edellä 7 §:ssä säädetystä määrärahasta voidaan myöntää valtionavustusta tietoteknologian käytön edistämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa tukeviin kehittämishankkeisiin. Valtionavustusta voidaan myöntää myös palvelujen tuottamista nykyistä suuremmalla väestöpohjalla toteuttaviin kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on palveluiden saatavuuden turvaaminen asuinpaikasta riippumatta ja hankkeen sisältönä on jokin seuraavista alueista:

1) sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti;

2) terveyskeskustoiminnan järjestäminen seudullisina, toiminnallisina kokonaisuuksina;

3) mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden kokoaminen ja kehittäminen seudullisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä; tai

4) laboratorio- ja kuvantamispalveluiden kokoaminen nykyistä suurempiin yksiköihin.

Lisäksi valtionavustusta voidaan myöntää lapsiperheiden peruspalvelujen verkostoimista ja yhteistyörakenteiden uudistamista ja kielellisten tai kulttuuristen vähemmistöjen sosiaali- ja terveyspalveluja edistäviin kehittämishankkeisiin sekä valtakunnallisesti merkittäviin ehkäisevän työn kehittämishankkeisiin.

11 §

Edellä 7 §:ssä lääninhallitusten käytettäväksi säädetystä määrärahasta voidaan myöntää valtionavustusta vuonna 2005 sellaisille Sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisille hankkeille, joiden sisältönä on jokin seuraavista alueista:

1) vanhusten palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen;

2) varhaisen puuttumisen -työmenetelmien käyttöönotto;

3) lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen;

4) palveluohjausmenettelyn käytön laajentaminen;

5) vammaispalvelujen saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen; tai

6) sosiaalihuollon henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään valtionavustusta voidaan myöntää vuonna 2005 sellaisille Alkoholiohjelman toimeenpanoa toteuttaville hankkeille, joiden sisältönä on jokin seuraavista alueista:

1) viranomaisten, järjestöjen, kuntalaisten ja elinkeinoelämän yhteistyön parantaminen alkoholihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä paikallistasolla tai seudullisesti;

2) nuorten alkoholin käytön ehkäisy ja alkoholin haitoista kärsivien perheiden tukeminen ja hoito erityisesti lasten hyvinvoinnin näkökulmasta;

3) alkoholin riskikulutuksen aiheuttaminen haittojen vähentäminen varhaisvaiheen tukitoimin; sekä

4) päihdepalvelujen laatusuositusten toimeenpano.

12 §

Edellä 7 §:ssä lääninhallitusten käytettäväksi säädetystä määrärahasta voidaan myöntää valtionavustusta vuonna 2005 sellaisille Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisille kehittämishankkeille, joiden sisältönä on jokin seuraavista alueista:

1) hoitoon pääsyn turvaaminen;

2) terveyskeskusten toimivuuden varmistaminen ja ennaltaehkäisevä työ;

3) terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen ja palvelujen tehostamiseen liittyvät järjestelyt; tai

4) henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2004

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.