853/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 §:n ja 39 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 39 §:n 2 momentti laissa 91/2000 ja 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin sekä 44 ja 44 a §:n nojalla, sellaisina kuin niistä on 43 § 1 momentti on laissa 57/1999 sekä 44 ja 44 a § laissa 1412/1992:

1 §
Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää sähkö- ja elektroniikkalaitteista peräisin olevien jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämistä sekä edistää ihmisen terveyden suojelua ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja käsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla.

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (852/2004) liitteessä 1 mainittuihin laiteluokkiin 1―7 ja 10, sekä hehkulankalamppuihin.

Tätä asetusta ei sovelleta sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaamiseen tarkoitettuihin varaosiin eikä sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöön, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2006.

3 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteella sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessä 1 mainittuihin laiteryhmiin kuuluvaa laitetta, joka toimiakseen asianmukaisesti tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää tai joka on tarkoitettu tällaisen virran tai kentän synnyttämiseen, siirtämiseen tai mittaamiseen ja joka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1000 voltin vaihtojännitteellä tai enintään 1500 voltin tasajännitteellä.

4 §
Vaarallisten aineiden käytön rajoitus

Markkinoille saatettavat uudet sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuuden arvoista kromia, polybromibifenyyliä (PBB) tai polybromidifenyylieetteriä (PBDE).

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä mainituissa tapauksissa.

5 §
Valvonta

Tätä asetusta valvoo Turvatekniikan keskus.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY (32002L0095); EYVL N:o L 37, 13.2.2003, s. 19

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Yli-insinööri
Hannu Laaksonen

Liite. Lyijyn, elohopean, kadmiumin ja kuudenarvoisen kromin käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 4 §:n 1 momentin vaatimuksista, sekä mainittujen raskasmetallien ja palonestoaineiden sallitut enimmäispitoisuudet.

1. Elohopea pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä lamppua kohden on enintään 5 mg.

2. Elohopean määrä yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa enintään:

– halofosfaatti 10 mg

– trifosfaatti (normaali käyttöikä) 5 mg

– trifosfaatin (pitkä käyttöikä) 8 mg

3. Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa.

4. Elohopea muissa lampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä.

5. Lyijy katodisädeputkien, elektroniikkakomponenttien ja loisteputkien laseissa.

6. Lyijy seosaineena teräksessä, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä, alumiinissa, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä, ja kupariseoksessa, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä.

7. - Lyijy korkeita lämpötiloja kestävissä juotoksissa (tinaa ja lyijyä sisältävät juotosseokset, jotka sisältävät lyijyä yli 85 prosenttia)

- Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden juotoksissa (poikkeus myönnetty vuoteen 2010)

- Lyijy kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa

- Lyijy elektronisissa keraamisissa osissa, kuten pietsosähköisissä laitteissa.

8. Kadmiumpinnoitus lukuun ottamatta kadmiumia ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteitta ja tarvikkeita koskevista kielloista ja rajoituksista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1415/1992) kielletyt käyttötarkoitukset.

9. Kuudenarvoinen kromi hiiliteräksen korroosionestossa absorptiojäähdytyskoneiden jäähdytysjärjestelmissä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.