823/2004

Annettu Turussa 9 päivänä toukokuuta 2003

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkon vaalijärjestyksen (1056/1993) 2 luvun 32 §:n 1 momentti, 34 §, 39 §:n 3 momentti, 40 §:n 3 momentti, 61 §:n 2 momentti ja 63 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohta sekä 4 luvun 4 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä on 4 luvun 4 §:n 2 momentti päätöksessä 53/1995, seuraavasti:

2 luku

Papinvaali ja seurakuntavaalit

D. Seurakuntavaalit
2. Valitsijayhdistys, ehdokaslistat ja vaalien valmistelu
32 §

Valitsijayhdistys saa nimetä ehdokaslistassaan enintään kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin kirkkovaltuustoon tai seurakuntaneuvostoon on valittava jäseniä. Seurakuntayhtymässä yhteiseen kirkkovaltuustoon ehdotettuja saa kuitenkin olla kolme kertaa niin paljon kuin seurakunnasta on valittava. Seurakunnassa, josta yhteiseen kirkkovaltuustoon on valittava vain yksi jäsen, saa valitsijayhdistys ehdottaa kuutta ehdokasta. Sama henkilö saa saman toimielimen jäsenten vaalissa olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaana.


34 §

Seurakuntayhtymän jokaisessa seurakunnassa on perustettava valitsijayhdistys ja perustamisasiakirjat laadittava erikseen yhteisen kirkkovaltuuston ja erikseen seurakuntaneuvoston vaalia varten.

39 §

Seurakuntayhtymän jokaisessa seurakunnassa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten ehdokaslistoihin kuuluvat ehdokkaat numeroidaan samalla tavoin kuin 1 momentin 5 kohdassa on määrätty ja seurakuntaneuvoston jäsenten ehdokaslistoihin kuuluvat ehdokkaat siten, että numerointi jatkuu viimeisestä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen ehdokkaan numerosta.

40 §

Seurakunnassa, joka kuuluu seurakuntayhtymään, laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmä erikseen yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten.


61 §

Jos vaalista on valitettu, kirkkoherran on hallinto-oikeuden pyynnöstä lähetettävä sen vaalin äänestysliput, jota valitus koskee, 1 momentissa mainitussa sinetöidyssä päällyksessä hallinto-oikeudelle.

5. Poikkeukselliset seurakuntavaalit
63 §

Kirkkohallitus voi kuitenkin 1 momentissa mainituista muutoksista päättäessään määrätä,

1) että seurakuntayhtymään tulevien seurakuntien yhteisenä kirkkovaltuustona toimii jakamattoman seurakunnan kirkkovaltuusto tai entinen yhteinen kirkkovaltuusto vaalikauden loppuun;


3) että kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto on muodostettava kulumassa olevan vaalikauden ajaksi uusia vaaleja toimittamatta edellisen vaalin tuloksen perusteella 56 §:ssä tarkoitetun vertauslukujen mukaan laaditun nimisarjan nojalla. Jos seurakunta yhdistetään toiseen seurakuntaan, on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenten paikat jaettava seurakuntien kesken kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentissa säädettyä menettelytapaa noudattaen.


4 luku

Kirkolliskokousedustajien vaalit

4 §

Kirkkoherra lähettää vaalilautakunnalle vaalivuoden tammikuun 25 päivään mennessä ilmoituksen seurakunnan 1 momentissa tarkoitetusta väkiluvusta. Vaalilautakunta laskee ja vahvistaa vaalivuoden helmikuun 1 päivään mennessä jokaisen seurakunnan osalta erikseen kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen äänimäärän.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Turussa 9 päivänä toukokuuta 2003

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.