819/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuttuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ulkomaalaisvirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun, ovat hakemukset, jotka koskevat:

1) paikallispoliisilta Ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskelulupaa;

2) oleskeluluvan voimassaoloajan jatkamista;

3) oleskeluluvan siirtämistä toiseen matkustusasiakirjaan;

4) muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa; sekä

5) viisumia.

2 §
Alennetut julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ulkomaalaisvirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän käsittelymaksun, ovat hakemukset, jotka koskevat:

1) Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä tai siitä vapautumista hakemuksen perusteella;

2) kansalaisuuden saamista ilmoituksen perusteella;

3) vastausta kansalaisuutta koskevaan tiedusteluun;

4) muuta oleskelulupaa kuin 1 §:ssä tai 3 §:ssä mainitut; sekä

5) kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa.

3 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksua oleskelulupaa koskevasta hakemuksesta ei peritä henkilöltä, joka otetaan Suomeen tai jolle myönnetään oleskelulupa:

1) pakolaisuuden;

2) suojelun tarpeen;

3) tilapäisen suojelun tarpeen;

4) yksilöllisen inhimillisen syyn;

5) muun humanitaarisen maahanmuuton; tai

6) maasta poistamisen estymisen perusteella.

Maksua ei myöskään peritä edellä kohdissa 1―5 lueteltujen henkilöiden perheenjäseneltä, joka hakee oleskelulupaa perhesiteen perusteella.

Maksua oleskelulupahakemuksesta ei peritä, jos se koskee mukana hakevaa, vanhempansa matkustusasiakirjaa käyttävää lasta, joka merkitään vanhemman oleskelulupaan.

Maksua ei peritä edellä 2 §:n 1―2 kohdissa luetelluista hakemuksista tai ilmoituksista lapselta, joka on mukana vanhempansa hakemuksessa.

Maksua viisumista tai oleskeluluvasta ei peritä, jos valtioiden kahdenkeskisissä tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa on niin sovittu.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista Ulkomaalaisvirasto perii liiketaloudellisin perustein määrättävät maksut ovat seuraavat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston ulkopuolisessa koulutus- suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet viraston julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet ja palvelut;

7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen lähettäminen ja postitus, mikäli nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan.

5 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen.

Maksua ei palauteta, jos hakija peruu hakemuksensa sen jälkeen, kun sen käsittelyä koskevat toimenpiteet on aloitettu.

Jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä, maksu palautetaan.

Jos henkilö saa Suomen kansalaisuuden, hakemuksen käsittelyaikana jätetyistä, vireillä olevien kansalaisuuspäätöksen yhteydessä rauetettavien hakemuksien käsittelymaksuista palautetaan puolet.

Maksut palautetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

6 §
Ulkomaalaisviraston toimivalta

Ulkomaalaisvirastolla on toimivalta tuottamiensa suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa lukuun ottamatta liitteenä olevassa maksutaulukossa mainittuja maksuja.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Hallitusneuvos
Riitta Koponen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.