815/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1547/1994) 2 §:n 1 momentti ja 3 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentti asetuksessa 559/2003, seuraavasti:

2 §

Sen selvittämiseksi, täyttääkö moottoribensiini tai dieselöljy nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n 1 momentin 6 tai 8 kohdassa säädetyt vaatimukset, on käytettävä standardeissa EN SFS 228 ja EN SFS 590 ilmoitettuja menetelmiä.


3 §

Kevyen polttoöljyn erottamiseksi dieselöljystä on sellaiseen polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettuun dieselöljyyn tai muuhun kaasuöljyyn, jonka tiheys +15°C:ssa on enintään 0,89 kg/dm3 ja kinemaattinen viskositeetti +20°C:ssa enintään 20 mm2/s, sekoitettava litraa kohti vähintään 0,006 mutta enintään 0,009 grammaaN-etyyli-N-[2-(1-isobutoksietoksi)etyyli]-4-(fenyyliatso)aniliinia ja lisäksi 0,003 grammaa 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-[(2'-etyyli) heksyyliamino]naftaleenia taikka spektrofotometrisesti aallonpituudella 535 nm mitattuna yhtä suuren absorbanssin antava määrä 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-(tridekyyliamino)naftaleenia tai 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-hydroksinaftaleenia tahi mainittujen väriaineiden seosta, joka värien pysyvyydeltä ja muilta ominaisuuksiltaan täyttää asetettavat vaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Ministeri
Hannes Manninen

Neuvotteleva virkamies
Leo Parkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.