627/2004

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1308/2003) 2 §:n 1 kohta, 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta ja 2 momentti sekä liitteet 1 ja 3 sekä

lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta sekä 3 §:ään uusi 3―5 momentti seuraavasti:

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Merenkulkulaitos perii oheisissa liitteissä olevien maksutaulukoiden mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet, alusten ja satamarakenteiden turvatoimiin liittyvät suoritteet sekä merimieskatselmuksiin liittyvät suoritteet (liite 1);


3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Merenkulkulaitos perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet:


3) tarkastus, jolla todetaan, onko aluksella öljysuojarahastosta annetun lain (379/1974) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu kaksoispohja;

4) tarkastus alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 21 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa; sekä

5) satamarakenteiden turva-arvioinnit, alusten ja satamarakenteiden turvasuunnitelmien hyväksyminen ja alusten katsastukset, joista säädetään eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista annetun lain (485/2004) 4 §:n 1 kohdassa ja tarkastukset mainitun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa.

Omakustannusarvon mukaisen tuntiveloituksen perustana ovat katsastus- ja tarkastustyöhön, alusten turvasuunnitelmien hyväksyntään sekä satamarakenteiden turva-arvioiden suorittamiseen ja turvasuunnitelmien hyväksyntään kohdennetut kustannukset jaettuna laskutetuilla työtunneilla. Asiakkaalta laskutetaan vain aluksella ja satamarakenteessa tehdyt varsinaiset katsastus-, tarkastus- ja muut työtunnit sekä niihin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

Ulkomaanliikenteen alusten tuntiveloitus on 190 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 95 euroa. Kotimaan liikenteen ja kalastusalusten tuntiveloitus on 138 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä sen jälkeen jokaiselta aloitetulta puolelta työtunnilta 69 euroa. Ulkomaanliikenteen alusten peruskatsastukseen kuuluvan piirustusten hyväksymisen tuntiveloitus on 60 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta.

Satamarakenteiden tuntiveloitus on 190 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 95 euroa.

Jos työ on suoritettu muuna kuin virastotyöaikana, peritään työtuntiveloitukset 50 prosentilla korotettuina.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.