618/2004

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään Valtion taidemuseosta 16 päivänä kesäkuuta 2000 annetun lain (566/2000) 1, 2 ja 8 §:n sekä 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat edellisen lain 2 § laissa 504/2004 ja jälkimmäisen lain 8 §:n 2 momentti laissa 281/2000:

Tehtävät ja organisaatio
1 §

Sen lisäksi, mitä Valtion taidemuseosta annetun lain (566/2000) 1 §:ssä säädetään, taidemuseon tulee:

1) vastata kokoelmien ja tietovarantojen kartuttamisesta, dokumentoinnista, hoidosta ja konservoinnista;

2) järjestää koti- ja ulkomaisen taiteen näyttelyitä;

3) perehdyttää yleisöä kuvataiteeseen ja lisätä sen tuntemusta taidekasvatuksen avulla;

4) järjestää taiteiden välistä ohjelmistoa;

5) harjoittaa julkaisutoimintaa;

6) toimia maan taidemuseoalan kehittämiseksi yhteistyössä muiden taidemuseoiden kanssa;

7) harjoittaa kuvataiteen tutkimusta;

8) seurata alan kehitystä, tehdä aloitteita ja esityksiä Suomen kuvataiteen edistämiseksi sekä antaa lausuntoja kuvataiteeseen liittyvistä kysymyksistä;

9) ylläpitää ja kehittää taidemuseoalan ja kuvataiteen kansainvälisiä suhteita;

10) antaa muille viranomaisille sekä mahdollisuuksien mukaan yhteisöille ja yksityisille henkilöille asiantuntija-apua toimialaansa kuuluvissa asioissa;

11) huolehtia muista taidemuseolle säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

2 §

Valtion taidemuseossa on viraston toimintaa tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee taidemuseon toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja, tekee niitä koskevia aloitteita ja edistää taidemuseon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Neuvottelukunnan asettaa opetusministeriö Valtion taidemuseon esityksestä. Neuvottelukunnan jäsenistä ainakin yhden tulee edustaa taidemuseon henkilöstöä.

Opetusministeriö vahvistaa neuvottelukunnan jäsenten palkkiot.

3 §

Valtion taidemuseolla on johtoryhmä, joka käsittelee työjärjestyksessä määrätyt asiat.

4 §

Sen lisäksi, mitä Valtion taidemuseosta annetun lain 1 §:ssä säädetään, taidemuseossa on hallinto- ja palveluyksikkö. Muista toimintayksiköistä määrätään työjärjestyksessä.

Henkilöstö ja sen tehtävät
5 §

Valtion taidemuseon päällikkönä on ylijohtaja.

Kunkin museon päällikkönä on museonjohtaja. Kuvataiteen keskusarkiston päällikkönä on keskusarkistonjohtaja. Hallinto- ja palveluyksikön päällikkönä on hallintojohtaja.

Lisäksi Valtion taidemuseossa on muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

6 §

Ylijohtaja johtaa ja kehittää Valtion taidemuseon toimintaa sekä vastaa siitä, että taidemuseolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

7 §

Museonjohtajan, keskusarkistonjohtajan ja hallintojohtajan tulee johtaa, kehittää ja valvoa toimintayksikkönsä toimintaa sekä huolehtia toimintayksikölle kuuluvien tehtävien jaosta ja niiden suorittamisesta.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
8 §

Kelpoisuusvaatimuksena Valtion taidemuseon virkoihin on:

1) ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys taidemuseoalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) museonjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys taidemuseoalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) keskusarkistonjohtajalla ja hallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) intendentillä ja erikoistutkijalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

5) muilla virkamiehillä viran edellyttämä koulutus.

Virkojen täyttäminen sekä virkavapaus ja sitä vastaava vapautus
9 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta.

Museonjohtajan nimittää opetusministeriö. Keskusarkistonjohtajan ja hallintojohtajan nimittää ylijohtaja.

Muun virkamiehen tai työsopimussuhteessa olevan henkilön nimittää tai ottaa Valtion taidemuseo siten kuin tässä asetuksessa säädetään tai työjärjestyksessä määrätään.

Ylijohtajan sijaisen määrää opetusministeriö Valtion taidemuseon esityksestä.

Ylijohtajan, museonjohtajan ja keskusarkistonjohtajan virat voidaan täyttää toistaiseksi tai määräajaksi.

10 §

Virkavapauden ylijohtajalle myöntää opetusministeriö. Jos kysymys on enintään kuukauden kestävästä taikka lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvasta virkavapaudesta, sen myöntää kuitenkin ylijohtajalle hänen sijaisensa.

Virkavapauden museonjohtajalle, keskusarkistonjohtajalle ja hallintojohtajalle myöntää ylijohtaja. Muissa tapauksissa virkavapauden myöntää työjärjestyksessä määrätty muu virkamies.

Nimittämisestä ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää opetusministeriö. Muissa tapauksissa nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää sama viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
11 §

Valtion taidemuseossa käsiteltävät asiat ratkaisee esittelystä ylijohtaja tai muu virkamies, jolle ratkaisuvalta on tässä asetuksessa tai työjärjestyksessä annettu.

12 §

Sen lisäksi, mitä Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n 1 momentissa säädetään, ylijohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) Valtion taidemuseon yleisiä toimintalinjoja ja niihin rinnastettavia muita merkittäviä asioita sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa;

2) Valtion taidemuseon talousarvioehdotusta ja esitystä taidemuseon tulostavoitteiksi;

3) Valtion taidemuseon tilinpäätöksen hyväksymistä;

4) Valtion taidemuseon tulosjohtamista ja toimintayksiköiden tulostavoitteita sekä määrärahojen jakamista toimintayksiköille;

5) Valtion taidemuseon virkamiesten nimittämistä ja irtisanomista sekä virkavapauden myöntämistä, jollei tässä asetuksessa tai työjärjestyksessä toisin säädetä tai määrätä;

6) kulttuuriesineiden maastavientihakemuksia;

7) muita asioita, joita ei tällä asetuksella säädetä tai työjärjestyksellä määrätä museonjohtajan, keskusarkistonjohtajan, hallintojohtajan tai muun virkamiehen ratkaistaviksi.

13 §

Ylijohtaja voi, jos hän katsoo ratkaistavan asian periaatteellisen merkityksen tai muun erityisen syyn sitä edellyttävän, yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen sellaisenkin asian, joka muutoin olisi museonjohtajan, keskusarkistonjohtajan, hallintojohtajan tai muun virkamiehen ratkaistava.

14 §

Museonjohtaja, keskusarkistonjohtaja tai hallintojohtaja ratkaisee johtamassaan toimintayksikössä asiat, jotka koskevat:

1) toimintayksikön toiminnan tulosjohtamista, esitystä toimintayksikön tulostavoitteiksi sekä toimintayksikölle kuuluvien määrärahojen käyttöä;

2) toimintayksikköön kuuluvien virkamiesten nimittämistä ja irtisanomista sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista ja irtisanomista;

3) toimintayksikköön kuuluvien 2 kohdassa tarkoitettujen virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilöstön virkavapauksia ja vastaavia vapautuksia;

4) toimintayksikön toimialaan kuuluvia muita asioita, joita ei tässä asetuksessa tai työjärjestyksessä ole säädetty tai määrätty muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Lisäksi museonjohtaja ratkaisee Valtion taidemuseon yleisten toimintalinjojen mukaisesti asiat, jotka koskevat:

1) museon kokoelmien kartuttamista, taideteosten lainaamista ja tallettamista;

2) museon näyttely- ja muuta ohjelmatoimintaa.

Erinäiset säännökset
15 §

Valtion taidemuseo kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa valtion etua ja oikeutta kaikissa taidemuseon toimialaan kuuluvissa asioissa.

Hallintojohtajalla tai hänen määräämällään virkamiehellä on oikeus ilman eri valtuutusta joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä toimituksissa edustaa Valtion taidemuseota sekä valvoa sen etua ja oikeutta.

Hallintojohtajalla on oikeus Valtion taidemuseon puolesta ottaa vastaan haasteen tiedoksianto.

16 §

Tarkemmat määräykset Valtion taidemuseon organisaatiosta, toimintayksiköiden ja henkilöstön tehtävistä, asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta sekä Valtion taidemuseon toiminnan muusta sisäisestä järjestelystä annetaan työjärjestyksessä.

Valtion taidemuseolla on turvasääntö, jonka hyväksyy ylijohtaja.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan Valtion taidemuseosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (658/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

18 §

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen nojalla vahvistetun työjärjestyksen määräyksiä, jotka eivät ole vastoin tätä asetusta, sovelletaan siihen asti, kunnes tämän asetuksen mukainen työjärjestys tulee voimaan.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.