593/2004

Annettu Naantalissa 24 kesäkuuta 2004

Laki aravalain 37 ja 47 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/1993) 37 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 571/1999, ja

lisätään 47 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

47 §
Avustusluonteinen perusparannuslaina

Kunta voi sen estämättä, mitä 12 §:ssä säädetään, lainansaajan tai hänen lähiomaisensa hakemuksesta jättää avustusluonteisen perusparannuslainan irtisanomatta ja korkoineen kokonaan tai osaksi perimättä takaisin, jos asunto omistusoikeuden siirtymisestä huolimatta edelleen on sen henkilön, jolle avustusluonteinen laina on myönnetty tai siirretty, tai hänen lähiomaisensa vakituisessa asumiskäytössä, ja takaisinperintä olisi ilmeisen kohtuutonta olosuhteet ja tuen tarkoitus huomioon ottaen. Tällöin lainan lyhennykset ja korot katsotaan 1 momentissa säädetyllä tavalla ilman suoritusta maksetuiksi lainaehtojen mukaan niin kauan kun kohtuullistamisedellytykset ovat olemassa.

Valtiokonttori voi antaa ohjeita 3 momentin soveltamisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Tätä lakia sovelletaan avustusluonteisiin lainoihin siltä osin kuin niitä ei ole vielä peritty takaisin lainansaajalta tai kunnalta tämän lain voimaan tullessa.

HE 63/2004
YmVM 9/2004
EV 76/2004

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Hannes Manninen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.