534/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

kumotaan jalometallituotteista 1 päivänä joulukuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (1148/2000) 2 §:n 3 momentti,

muutetaan 5 §:n 1 momentti, 10 §:n 2 momentti, 13 ja 14 § sekä 15 §:n 1 ja 2 momentti,

lisätään asetukseen uusi 2 a §, 10 §:ään uusi 3 momentti, uusi 10 a ja 14 a § sekä 20 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 a §
Ruokailuvälineet, kynttilänjalat ja vastaavat tuotteet

Ruokailuvälineen tai vastaavan tuotteen levymäisestä jalometallista valmistetun kädensijan kiinnittämiseen tai täyttämiseen voidaan perustellusta syystä käyttää leimattavan pitoisuuden alittavaa jalometallia, metallia tai muuta materiaalia. Valmistajan on kuitenkin kirjallisesti esitettävä perustelut sekä kuvattava tuotteen rakenne ja materiaalit.

Edellä 1 momentissa mainittua sovelletaan myös kynttilänjalan tai vastaavan tuotteen levymäisestä jalometallista valmistetun jalkaosan painon lisäämiseen.

Edellä 1 momentissa mainittu kirjallinen seloste voi joko seurata tuotetta tai olla helposti saatavilla myyntipaikasta.

5 §
Tarkastuslaitoksen tarkastusleima

Tarkastuslaitoksen tarkastusleima ilmaisee jalometallituotteen vaatimustenmukaisuuden varmentaneen tarkastuslaitoksen. Tarkastusleima joko lyödään tai merkitään laserilla jalometallituotteeseen.


10 §
Muut leimat

Jalometallituotteessa saa kuitenkin olla toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa käytettäviä leimoja.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta 14 a §:n tarkoittamissa tilanteissa.

10 a §
Jalometallituotteen käsittely leimauksen jälkeen

Tarkastuksen ja leimauksen jälkeen jalometallituotetta ei saa käsitellä siten, että tarkastusleiman ominaispiirteet muuttuvat. Käsittely ei myöskään saa heikentää tässä luvussa tarkoitettujen leimojen luettavuutta.

13 §
Pitoisuuden määritys

Jalometallituotteen pitoisuuspoikkeamaa alaspäin ei sallita.

14 §
Leimauksesta vapauttaminen

Kulta- ja platinatuote, jonka jalometalliseoksesta valmistetun osan massa on alle 1 gramman, sekä hopeatuote, jonka vastaava massa on alle 10 grammaa, voidaan saattaa markkinoille ilman säädettyjä leimoja.

Jos 1 momentissa tarkoitettu tuote leimataan, on siinä oltava säädetyt leimat, kuitenkin siten, että pitoisuusleimaan ei vaadita edellä 12 §:ssä säädettyä pohjamuotoa.

14 a §
Leimauksen korvaaminen

Jos myytävässä jalometallituotteessa ei ole säädettyjä leimoja, on tullilla, ulosottoviranomaisella, huutokauppakamareilla, panttilainakonttoreilla sekä konkurssi- ja kuolinpesillä oikeus korvata säädetyt leimat kirjallisella todistuksella. Tällöin tuotteen pitoisuus tulee 11 §:stä poiketen kirjata todellisen pitoisuuden mukaisesti.

15 §
Tarkastus ja leimaus

Jalometallituotteen vaatimustenmukaisuudesta vastaava voi tarkastuttaa jalometallituotteen tarkastuslaitoksessa. Todettuaan tarkastuksessa, että jalometallituote on vaatimusten mukainen, tarkastuslaitos varmentaa tuotteen tarkastusleimalla.

Jos tuote on sellainen, että se leimaamisesta vaurioituisi tai sen arvo alenisi, tarkastuslaitoksella on oikeus antaa kirjallinen todistus vaatimusten täyttymisestä.


20 §
Voimaantulo

Ennen asetuksen voimaantuloa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Wienin sopimuksen (SopS 17/1975) jäsenvaltiossa valmistettujen, tarkastettujen ja laillisesti leimattujen jalometallituotteiden markkinoille saattaminen ja myynti on sallittua sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY; muut. 98/48/EY mukaisesti

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.