532/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1256/1997) 2 §:n 1 kohta, 14 §:n 1 ja 2 momentti ja 52 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) STCW -yleissopimuksella Kansainvälisen merenkulkujärjestön vuonna 1978 hyväksymää kansainvälistä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa yleissopimusta (SopS 22/1984) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;


14 §
Muiden valtioiden toimivaltaisten viranomaisten antamien pätevyyskirjojen tunnustaminen

Euroopan talousalueen valtion (ETA-valtio) toimivaltaisen viranomaisen ETA-valtion kansalaiselle antama STCW -yleissopimuksen mukainen pätevyyskirja tulee tunnustaa. Kirjallisesta hakemuksesta merenkulkulaitos antaa pätevyyskirjan tunnustamisesta kelpoisuustodistuksen.

Henkilölle, jolla on muun kuin ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen antama STCW -yleissopimuksen mukainen pätevyyskirja, merenkulkulaitos voi myöntää kirjallisesta hakemuksesta luvan toimia suomalaisessa aluksessa tietyssä toimessa siten kuin edellä mainitussa yleissopimuksessa on määrätty. Hakemukseen on liitettävä toisen valtion viranomaisen antama pätevyyskirja sekä selvitys koulutuksesta, työkokemuksesta ja terveydentilasta. Muun valtion viranomaisen antaman pätevyyskirjan tunnustamisesta merenkulkulaitos antaa kelpoisuustodistuksen, josta tulee ilmetä voimassaoloaika.


52 §
Vahdinpitojärjestelyt ja vahdissa noudatettavat periaatteet

Laivanisännän, aluksen päällikön, konepäällikön ja koko vahtihenkilöstön tulee varmistaa, että aluksessa pidetään turvallista vahtia tai vallitseviin olosuhteisiin nähden tarpeellisia vahteja. Liikenne- ja viestintäministeriö päättää tarkemmin vahdinpidosta aluksilla sen varmistamiseksi, että STCW -yleissopimuksen vahdinpitoa koskevia määräyksiä noudatetaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY (32002L0084); EYVL N:o L 324, 29.11.2002, s. 53

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.