528/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan laivavarusteista 4 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (925/1998) 2 §:n 1, 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 865/2003, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) laivavarustedirektiivillä laivavarusteista annettua neuvoston direktiiviä 96/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 98/85/EY, 2001/53/EY ja 2002/75/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY;


3) kansainvälisillä yleissopimuksilla vuonna 1966 tehtyä kansainvälistä lastiviivayleissopimusta (SopS 52/1968), vuonna 1972 tehtyä yleissopimusta kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen estämiseksi merellä (SopS 30/1977), vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983), vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä (SopS 11/1981) sekä näihin yleissopimuksiin liittyviä pöytäkirjoja niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen;

4) testausstandardeilla Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO), Kansainvälisen standardisointijärjestön (ISO), Kansainvälisen sähkötekniikan toimikunnan (IEC), Euroopan standardointikomitean (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (Cenelec) ja Euroopan telealan standardointilaitoksen (ETSI) laatimia standardeja, jotka on laadittu testausmenetelmien ja testaustulosten määrittelemiseksi kansainvälisten yleissopimusten ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselmien ja kiertokirjeiden mukaisesti, siinä muodossa kuin ne ovat laivavarustedirektiivin liitteessä A.1 sekä sellaisina kuin ne ovat myöhemmin tehtyine muutoksineen;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY (32002L0084); EYVL N:o L 324, 29.11.2002, s. 53

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.