515/2004

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2004

Valtiovarainministeriön asetus sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta sekä rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön tilinpäätöksestä

Valtiovarainministeriö on päättänyt 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 39 §:n 2 momentin, 94 §:n 2 momentin ja 96 §:n 3 momentin, sellaisina kuin niistä ovat 94 §:n 2 momentti ja 96 §:n 3 momentti laissa 224/2004, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön, säilytysyhteisön ja sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan tämän asetuksen mukaisesti. Tilinpäätöksen laatimisessa on lisäksi noudatettava osakeyhtiölain (734/1978), kirjanpitolain (1336/1997) ja kirjanpitoasetuksen (1339/1997) säännöksiä, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.

Sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa on esitettävä ainakin tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot.

2 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan arvopapereilla sijoitusrahastolain 2 §:n 8 ja 13 kohdassa tarkoitettuja sijoituskohteita.

2 luku

Rahastoyhtiön tilinpäätös

3 §
Rahastoyhtiön tuloslaskelma- ja tasekaavat sekä liitetiedot

Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase laaditaan kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1 ja 6 §:n mukaan.

Liikevaihto on esitettävä eriteltynä hallinnointipalkkioihin, merkintäpalkkioihin, lunastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin. Hallinnointipalkkiosta tulee esittää erikseen niiden bruttomäärä ja sijoittajille palautettu määrä. Liikevaihdosta on eriteltävä sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentin mukaisesta toiminnasta saadut palkkiot. Liikevaihdon erittely voidaan antaa myös tuloslaskelman liitetiedoissa.

3 luku

Sijoitusrahaston tilinpäätös

4 §
Sijoitusrahaston arvonlaskenta tilinpäätöksen perustana

Sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan noudattaen sijoitusrahaston sääntöjen arvon laskemista koskevia määräyksiä.

5 §
Tuloslaskelma

Sijoitusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti:

1. TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET

a) Arvopapereiden nettotuotot

b) Johdannaissopimusten nettotuotot

c) Osinkotuotot ja voitto-osuudet

d) Korkotuotot

e) Muut tuotot

2. KULUT

a) Palkkiokulut

aa) Rahastoyhtiölle

ab) Säilytysyhteisölle

b) Korkokulut

c) Muut kulut

3. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

6 §
Tase

Sijoitusrahaston tase laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti:

V a s t a a v a a

1. Arvopaperit markkina-arvoon

2. Myyntisaamiset

3. Muut saamiset

a) Johdannaissopimusten arvonnousut

b) Muut

4. Siirtosaamiset

5. Rahat ja pankkisaamiset

Vastaavaa yhteensä

V a s t a t t a v a a

A RAHASTON ARVO

1. Rahaston arvo

B VIERAS PÄÄOMA

1. Ostovelat

2. Muut velat

a) Johdannaissopimusten arvonalennukset

b) Muut

3. Siirtovelat

Vastattavaa yhteensä

7 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina on esitettävä ainakin kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 momentinmukaiset liitetiedot.

8 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina on esitettävä tuloslaskelman erät Arvopaperien nettotuotot ja Johdannaissopimusten nettotuotot eriteltyinä seuraavasti:

Arvopaperien nettotuotot

Osakesidonnaiset erät

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Korkosidonnaiset erät

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Yhteensä

Johdannaissopimusten nettotuotot

Osakesidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Korkosidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Yhteensä

9 §
Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona on esitettävä:

a) Rahaston arvo 1.1.

Rahasto-osuuksien merkinnät

Rahasto-osuuksien lunastukset

Tuotonjako

Tilikauden voitto/tappio

Rahaston arvo 31.12.

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

c) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä tämän päätöksen liitteen mukaisesti ja täsmäytettyinä rahaston arvoon 31.12.

4 luku

Säilytysyhteisön tilinpäätös

10 §
Säilytysyhteisön tilinpäätös

Sijoitusrahastolain 9 §:ssä tarkoitetun säilytysyhteisön toimiluvan saaneen, säilytysyhteisötoimintaa harjoittavan säilytysyhteisön tuloslaskelma ja tase laaditaan kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti.

5 luku

Sijoitusrahaston vuosikertomus

11 §
Sijoitusrahaston vuosikertomuksen sisältö

Sen lisäksi, mitä sijoitusrahastolain 29 §:ssä säädetään, sijoitusrahaston vuosikertomuksessa on edellisen tilikauden tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen ohella esitettävä ainakin:

1) selvitys sijoitusten jakautumisesta rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen toimialoittain, maantieteellisten markkina-alueiden mukaisesti tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja sijoitusten koostumusta havainnollistavilla perusteilla prosenttiosuutena rahaston arvosta;

2) selvitys sijoitusten jakautumisesta eri osuussarjojen perusteella prosenttiosuutena rahaston arvosta;

3) selvitys sijoitusten koostumuksessa katsauskauden aikana tapahtuneista muutoksista;

4) selvitys, missä laajuudessa rahasto on käyttänyt toiminnassaan erilaisia johdannais-, lainaus- ja takaisinostosopimuksia sekä näiden sopimusten lukumääristä vuoden lopussa jaoteltuna erikseen sijoitustoimintaan liittyvien riskien torjumiseksi ja muutoin osana sen tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa tehtyihin sopimuksiin;

5) rahaston arvo ja rahasto-osuuden arvo viimeiseltä tilikaudelta ja kahdelta sitä edeltäneeltä tilikaudelta; sekä

6) selvitys rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle maksettujen palkkioiden jakautumisesta rahaston varojen hoidosta ja säilytyksestä aiheutuneisiin palkkioihin sekä rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten vastaaviin kuluihin, mikäli rahasto voi sääntöjensä mukaan sijoittaa varojaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut selvitykset voidaan esittää joko vuosikertomukseen sisältyvinä erillisinä selvityksinä tai tilinpäätöstietojen yhteydessä.

6 luku

Sijoitusrahaston puolivuotiskatsaus

12 §
Sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksen sisältö

Sen lisäksi, mitä sijoitusrahastolain 29 §:ssä säädetään, sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksessa on esitettävä ainakin katsauskautta koskeva 3 luvun 9 §:n c kohdassa tarkoitettu selvitys arvopaperisijoituksista lajeittain sekä johdannaissopimuksista ryhmiteltyinä tämän asetuksen liitteen mukaisesti sekä 5 luvun 11 §:n 1 momentin 1, 3 ja 6 kohdassa tarkoitetut selvitykset.

7 luku

Voimaantulo

13 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä toukokuuta 1999 annettu päätös (589/1999) rahastoyhtiön, säilytysyhteisön ja sijoitusrahaston tilinpäätöksestä sekä sijoitusrahaston vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta.

Tämän asetuksen tilinpäätöstä ja sijoitusrahaston vuosikertomusta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2004 laadittavassa tilinpäätöksessä.

Tämän asetuksen sijoitusrahaston puolivuotiskatsausta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2005 laadittavassa puolivuotiskatsauksessa. Vuonna 2004 laadittavassa puolivuotiskatsauksessa sovelletaan 2 momentissa tarkoitetun päätöksen säännöksiä.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2004

Ministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Timo Kaisanlahti

Liite

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY
Arvopaperi Määrä Kpl/nimellisarvo, EUR Kurssi EUR/% Markkina-arvo/arvonmuutos EUR Prosenttia rahaston arvosta
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Yhteensä
Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Yhteensä
Arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta jommassa kummassa yllä mainitussa vaihdantajärjestelmässä Yhteensä
Muut arvopaperit Yhteensä
Arvopaperit yhteensä
Vakioidut johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Osakejohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Muut johdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Vakioimattomat johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Osakejohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Muut johdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Kassa ja muut varat, netto
Rahaston arvo
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä
Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo Tuotto-osuuden arvo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.