492/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan osakeyhtiölain muuttamisesta 14 päivänä helmikuuta 1997 annetun lain (145/1997) siirtymäsäännösten 3―6 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 4 momentti laissa 825/1998, seuraavasti:

Yleiset siirtymäsäännökset

3. Yhtiöön, jonka perustamiskirja on allekirjoitettu ennen tämän lain voimaantuloa ja jonka osakepääoma lain tullessa voimaan on alle 8 000 euroa, sovelletaan 1 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua vähimmäisosakepääomaa koskevaa vaatimusta lailla erikseen säädettävän määräajan kuluttua. Tällainen yhtiö ei saa päättää alentaa osakepääomaansa, jos se alentamisen jälkeen olisi alle 8 000 euroa, ellei näistä siirtymäsäännöksistä muuta johdu.

4. Yhtiö, jonka osakepääoma 3 momentissa tarkoitetun lailla erikseen säädettävän määräajan kuluttua on alle 8 000 euroa, on määrättävä selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä. Päätöstä määräämisestä selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä ei kuitenkaan saa tehdä, jos yhtiö on ilmoittanut rekisteröitäväksi osakepääoman korotuksen vähintään 8 000 euroon, yhtiön muuttamisen avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi taikka yhtiön toiminnan jatkamisen yksityisenä elinkeinonharjoittajana eikä rekisteröintiä evätä.

5. Edellä 4 momentissa tarkoitetusta määräämisestä selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä ja sitä koskevista määräajoista sekä 4 momentissa tarkoitetusta yhtiömuodon muuttamisesta, siihen tarvittavista viranomaisluvista ja yhtiömuodon muutoksen voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

6. Yhtiöjärjestykseen sisältyvän tämän lain vastaisen määräyksen sijasta noudatetaan tämän lain säännöksiä, jollei näistä siirtymäsäännöksistä muuta johdu. Lain vastaisen yhtiöjärjestyksen määräyksen muutos lain mukaiseksi on ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla, kun muu yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi, ja kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Edellä 3 momentissa tarkoitetun yhtiön vähimmäisosakepääomaa koskeva yhtiöjärjestyksen muutos on kuitenkin ilmoitettava rekisteröitäväksi siinä tarkoitetussa lailla erikseen säädettävässä määräajassa. Rekisteriviranomainen voi asettaa yhtiölle uhkasakon tässä tarkoitetun velvoitteen täyttämisen tehosteeksi.Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2004.

HE 35/2004
TaVM 11/2004
EV 72/2004

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.