435/2004

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja valtion talousarviosta 13 toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 689/2001:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tarkemmin teknologian kehittämiskeskuksen teknologiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan myöntämän tuen valtion talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

Teknologian kehittämiskeskus voi valtion talousarvion puitteissa myöntää yrityksille ja muille yhteisöille avustusta ja vieraan tai oman pääoman ehtoista lainaa teknologiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä sen tulosten hyödyntämiseen siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Oman pääoman ehtoiseen lainaan sovelletaan tämän asetuksen lainaa koskevia säännöksiä sen lisäksi, mitä osakeyhtiölaissa (734/1978) ja valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetussa laissa (449/1988) säädetään.

Tätä asetusta ei sovelleta ammattikorkeakouluille, kunnallisille organisaatioille, voittoa tavoittelemattomille yrityksille tai muille vastaaville yhteisöille myönnettävään tukeen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tutkimus- ja kehittämistoiminnalla perustutkimusta, teollista tutkimusta ja kilpailua edeltävää kehittämistoimintaa sekä näiden yhdistelmää;

2) perustutkimuksella sellaista tieteellisen ja teknisen tietämyksen lisäämiseen pyrkivää toimintaa, jolla ei ole välittömiä teollisia tai kaupallisia tavoitteita;

3) teollisella tutkimuksella sellaista tieteellistä tai teknistä tutkimusta ja sellaisia selvityksiä, joiden tarkoitus on tuottaa tietoa ja osaamista sekä kehittää valmiuksia käytettäväksi uusien tuotteiden, palveluiden tai menetelmien kehittämisessä tai merkittävässä parantamisessa. Teolliseen tutkimukseen rinnastetaan myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiä selvittävät ja valmistelevat esiselvitykset;

4) kilpailua edeltävällä kehittämistoiminnalla teollisen tutkimuksen tulosten soveltamista uusien, muutettujen tai parannettujen tuotteiden, palveluiden tai menetelmien kehittämiseen. Toimintaan voi sisältyä luonnosten, suunnitelmien ja dokumentaation tuottaminen sekä ensimmäisen prototyypin toteuttaminen, jos sitä ei voida käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Toimintaan katsotaan sisältyvän muu tuotteiden, menetelmien tai palveluiden käsitteellinen määrittely, suunnittelu ja niiden dokumentointi. Toimintaan katsotaan sisältyvän myös tuotteiden, menetelmien tai palveluiden alustavat esittely- ja kokeiluhankkeet, testaus sekä koetuotanto, jos näitä ei voida käyttää tai muuntaa käytettäväksi teollisina sovelluksina tai kaupallisessa tarkoituksessa. Toimintaan ei kuitenkaan katsota sisältyvän tuotteisiin, tuotantolinjoihin, valmistusmenetelmiin, olemassa oleviin palveluihin tai muihin meneillään oleviin toimintoihin tehdyt rutiiniluonteiset tai tietyn aikavälin kuluessa tehdyt muutokset, vaikka näissä muutoksissa esiintyisi parannuksia;

5) kaupallisella tarkoituksella tavoitetta tuottaa kilpailua edeltävässä kehittämistoiminnassa välitöntä taloudellista hyötyä myymällä prototyypin, esittelyhankkeen tai koetuotannon tulokset kustannuksiin verrattuna merkittävällä hinnalla. Kaupalliseen tarkoitukseen ei katsota kuuluvan prototyyppiin, esittelyhankkeeseen tai koetuotantoon liittyvien satunnaisten ja kustannuksiin verrattuna vähäisten tulojen toteutumista;

6) pienellä ja keskisuurella yrityksellä sellaista yritystä, joka täyttää kulloinkin voimassa olevan pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetun Euroopan yhteisöjen komission suosituksen edellytykset;

7) tuella tämän asetuksen perusteella myönnettävää avustusta taikka oman tai vieraan pääoman ehtoisen lainan tukivaikutusta tai niiden yhteismäärää;

8) tuki-intensiteetillä tuen määrää ilmaistuna prosentteina tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyväksyttävistä kustannuksista;

9) oman pääoman ehtoisella lainalla osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettua pääomalainaa.

3 §
Tuki-intensiteetin enimmäismäärä

Perustutkimukseen ja teolliseen tutkimukseen myönnettävän tuen tuki-intensiteetin enimmäismäärä on 50 prosenttia, jollei 4 §:stä muuta johdu.

Kun toiminta sisältää perus- ja teollisen tutkimuksen lisäksi kilpailua edeltävää kehittämistoimintaa, tuki-intensiteetin enimmäismäärä määräytyy kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan suhteellisen osuuden perusteella. Osuuden kasvaessa tuki alenee 5 prosenttiyksikön portain siten, että toiminnan ollessa kokonaan kilpailua edeltävää kehittämistoimintaa, tuki-intensiteetin enimmäismäärä on 25 prosenttia, jollei 4 §:stä muuta johdu.

4 §
Tuki-intensiteetin korottaminen

Pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävän tuen tuki-intensiteetti voi olla 10 prosenttiyksikköä 3 §:ssä mainittuja enimmäismääriä korkeampi.

Kun tutkimus- ja kehittämistoiminta toteutetaan alueilla, jotka Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a tai c alakohdan soveltamisalaan, myönnettävän tuen tuki-intensiteetti voi olla mainitun a alakohdan tarkoittamilla alueilla 10 prosenttiyksikköä ja mainitun c alakohdan tarkoittamilla alueilla 5 prosenttiyksikköä 3 §:ssä mainittuja enimmäismääriä korkeampi.

Myönnettävän tuen tuki-intensiteetti voi olla 10 prosenttiyksikköä 3 §:ssä mainittuja enimmäismääriä korkeampi, jos:

1) tutkimus- ja kehittämistoiminta sisältää yhteistoimintaa, joka edellyttää vähintään Suomesta ja toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta olevan kahden itsenäisen kumppanin välistä tosiasiallista yhteistyötä. Samaa sääntöä voidaan soveltaa myös Euroopan yhteisön kanssa tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevan yhteistyösopimuksen tehneestä maasta olevaan yhteistyökumppaniin; tai

2) tutkimus- ja kehittämistoiminta sisältää yritysten ja julkisten tutkimuslaitosten välistä tosiasiallista merkittävää yhteistoimintaa.

Tässä pykälässä säädettyjen korotusten yhteisvaikutus ei voi kuitenkaan ylittää 15 prosenttiyksikköä.

5 §
Suurten yritysten tuki

Tukea voidaan myöntää suurille yrityksille, jos:

1) hanke sisältää verkottumista yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten tai yritysten, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää, kesken hankkeen vaikutusten laajentamiseksi;

2) hanke kuuluu teknologiaohjelmaan, jossa on mukana useita yrityksiä, yliopistoja, korkeakouluja tai tutkimuslaitoksia;

3) hankkeella osallistutaan kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjelmiin, hankkeisiin ja verkostoihin;

4) hanke on pääosin perustutkimusta taikka hankkeen tulokset ovat julkisia tai laajasti kolmansien osapuolten saatavissa; tai

5) hanke sisältää pääasiassa teollista tutkimusta lisäten merkittävästi teollisuusalan tietotaitoa.

6 §
Avustuksen määrä

Avustusta voidaan myöntää enintään 3 ja 4 §:n perusteella määräytyvän tuki-intensiteetin enimmäismäärän verran.

7 §
Lainan määrä ja ehdot

Lainan enimmäismäärä on 60 prosenttia tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. Pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävän lainan enimmäismäärä voi kuitenkin olla 70 prosenttia tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. Lainaa voidaan myöntää oman pääoman ehtoisena enintään tuki-intensiteetin verran korotettuna 15 prosenttiyksiköllä.

Laina-aika on enintään kymmenen vuotta. Laina voidaan myöntää siten, että enintään viisi ensimmäistä lainavuotta ovat lyhennyksistä vapaita. Laina maksetaan takaisin vuosittaisin lyhennyksin. Jos oman pääoman ehtoisena myönnetyn lainan pääoma tai korko on osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa säädetystä johtuen laina-ajan päätyttyä kokonaan tai osittain takaisin maksamatta, pitenee laina-aika siihen asti, kunnes laina on kokonaisuudessaan maksettu takaisin.

8 §
Lainan korko

Vieraan pääoman ehtoisena myönnetyn lainan korko on kolme prosenttiyksikköä alempi kuin kulloinkin voimassa oleva valtiovarainministeriön vahvistama peruskorko, kuitenkin vähintään yksi prosentti.

Oman pääoman ehtoisena myönnetyn lainan korko on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin 1 momentissa mainitun lainan korko.

9 §
Lainan tukivaikutus

Lainan tukivaikutus lasketaan diskonttaamalla lainan sisältämä korkotuki myöntöhetken mukaiseen arvoon. Diskonttauksessa ja laskettaessa tukivaikutusta käytetään lainan myöntöhetkellä voimassa olleen todellisen koron ja myöntöhetkellä voimassa olleen Euroopan yhteisöjen komission määrittelemän ja julkaiseman viitekoron erotus koko laina-ajalta. Jos laina ei sisällä turvaavia vakuuksia, viitekorkoa on korotettava riskipreemiolla noudattaen, mitä Euroopan yhteisöjen komission viite- ja diskonttokorkojen vahvistamismenetelmästä 9 syyskuuta 1997 annetussa tiedonannossa määrätään.

10 §
Avustusten ja lainojen kumulatiivinen enimmäismäärä

Jos tutkimus- ja kehittämistoimintaan on myönnetty valtion, kuntien tai muiden julkisten rahoittajien taikka Euroopan yhteisöjen komission varoista muita lainoja tai avustuksia taikka sellaisia luottolaitosten lainoja, joista valtio maksaa korkotukea, ei näiden ja tämän asetuksen perusteella myönnetyn avustuksen ja lainan kokonaistuki-intensiteetti saa ylittää 3 ja 4 §:n perusteella määräytyvää tuki-intensiteetin enimmäismäärää.

Tässä asetuksessa säädetyn avustuksen, ja lainan lisäksi yrityksille voidaan myöntää vähämerkityksellistä tukea, joka on määritelty Euroopan yhteisöjen komission asetuksessa (EY) N:o 69/2001 EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen.

11 §
Lainan rahaliikenne

Lainan maksaa teknologian kehittämiskeskuksen toimeksiannosta valtiokonttori, joka myös hoitaa lainan perintään liittyvät tehtävät.N:o 435

12 §
Lainan perimättä jättäminen

Mikäli hanke epäonnistuu teknisesti tai taloudellisesti, laina-aikaa voidaan pidentää enintään kymmeneen vuoteen. Lyhennyksistä vapaita vuosia voi enintään olla viisi. Laina voidaan myös muuntaa oman pääoman ehtoiseksi kokonaan tai osittain.

Jos tutkimus- ja kehittämistoiminta on epäonnistunut teknisesti eikä tuota merkittävästi hyödyntämiskelpoisia tuloksia, voidaan poikkeustapauksessa jättää lainan maksamaton pääoma ja korot osittain tai kokonaan takaisin perimättä.

Jos tutkimus- ja kehittämistoiminta onnistuu teknisesti, mutta ei johda taloudellisesti hyödynnettävään tulokseen kannattavana liiketoimintana, voidaan laina jättää poikkeustapauksessa perimättä 3 ja 4 §:n perusteella määräytyvän tuki-intensiteetin enimmäismäärän puitteissa.

13 §
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyväksyttävät kustannukset

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannuksina voidaan hyväksyä:

1) henkilöstökustannukset;

2) muut tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, kuten aine-, tarvike-, laite-, atk-, patentointi- ja matkakustannukset, vieraista palveluista, teknisen tietämyksen ja patenttien hankkimisesta aiheutuvat kustannukset, projektin tilintarkastukseen liittyvät kustannukset sekä muut teknologian kehittämiskeskuksen hyväksymät, hankkeen toteuttamisesta johtuvat välittömät kustannukset; sekä

3) tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttamisesta aiheutuvat yleiskustannukset.

Jos tuen saaja on arvonlisäverovelvollinen, ei 1 momentissa mainittuihin kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero ole hyväksyttävä kustannus.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2008 asti.

15 §
Siirtymäsäännös

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin päätöksiin sovelletaan päätöksentekohetkellä voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.