430/2004

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun ydinenergia-asetuksen (161/1988) 1 §:n 1 momentin 4 kohta, 8 §:n 1―3 momentti, 18, 54 b ja 54 d §, 63 §:n 1 momentti, 71 §:n 1 momentti, 131 §, 133 §:n johdantokappale, 134 §:n johdantokappale, 135 §:n johdantokappale ja 136 §:n 2 momentti sekä asetuksen A ja B liite,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 4 kohta, 8 §:n 1―3 momentti, 18, 54 b, 54 d ja 131 §, 133 §:n johdantokappale, 134 §:n johdantokappale, 135 §:n johdantokappale ja 136 §:n 2 momentti sekä B liite asetuksessa 473/1996 ja A liite asetuksessa 1224/1996, sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a, 10 c, 18 a, 18 b, 130 a, 135 b ja 135 c § sekä 136 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 473/1996, uusi 5 momentti seuraavasti:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4) efektiivisellä kilogrammalla erityistä mittayksikköä, jota käytetään ydinaineen valvonnassa; aineen määrä efektiivisissä kilogrammoissa saadaan ottamalla aineen massa kilogrammoina ja kertomalla tämä:

a) plutoniumin ja uraani 233-isotoopin osalta luvulla 1;

b) sellaisen uraanin osalta, jonka rikastusaste uraani 235-isotoopin suhteen on 0,01 (1 %) tai suurempi, rikastusasteen neliöllä;

c) sellaisen uraanin osalta, jonka rikastusaste uraani 235-isotoopin suhteen on pienempi kuin 0,01 (1 %), mutta suurempi kuin 0,005 (0,5 %), luvulla 0,0001;

d) sellaisen köyhdytetyn uraanin osalta, jonka rikastusaste uraani 235-isotoopin suhteen on 0,005 (0,5 %) tai pienempi, luvulla 0,00005; ja

e) toriumin osalta luvulla 0,00005.


8 §

Ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja:

1) aineita, joiden hallussapitoon, valmistukseen, luovutukseen, vientiin ja tuontiin sovelletaan ydinenergialakia, ovat tämän asetuksen A liitteen 2.2 kohdassa mainitut aineet;

2) laitteita ja laitteistoja, joiden hallussapitoon, valmistukseen, kokoamiseen, luovutukseen, vientiin ja tuontiin sovelletaan ydinenergialakia, ovat A liitteen 1.2 ja 2.3 kohdassa mainitut laitteet ja laitteistot sekä niiden komponentit; sekä

3) ydinenergia-alan tietoaineistoja, joiden hallussapitoon, luovutukseen, vientiin ja tuontiin sovelletaan ydinenergialakia, ovat A liitteen 1.3 ja 2.4 kohdassa mainitut tietoaineistot.

Ydinenergialakia sovelletaan kuitenkin 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun tietoaineiston hallussapitoon, luovutukseen ja tuontiin vain, jos tällaiseen tietoaineistoon kohdistuu alkuperämaarajoituksia.

Ydinenergialakia ei sovelleta A liitteen 2.2 kohdassa mainittuihin aineisiin, 2.3 kohdassa mainittuihin laitteisiin ja laitteistoihin sekä niiden komponentteihin eikä 2.4 kohdassa mainittuihin tietoaineistoihin, jos ne viedään Suomen alueen kautta toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta kolmanteen jäsenvaltioon.


9 a §

Ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua ydinpolttoainekiertoon liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, johon sovelletaan ydinenergialakia, on prosessien ja järjestelmien kehittäminen seuraaviin polttoainekierron vaiheisiin:

ydinaineen konversio;

ydinaineen rikastus;

ydinpolttoaineen valmistus;

reaktorit;

kriittiset laitokset;

ydinpolttoaineen jälleenkäsittely; ja

sellaisen keski- ja korkea-aktiivisen ydinjätteen käsittely, joka sisältää plutoniumia, uraania, jonka rikastusaste isotoopin 235 suhteen on suurempi kuin 0,20 (20 %), tai uraanin isotooppia 233, lukuun ottamatta varastointia ja loppusijoitusta varten tehtävää uudelleen pakkaamista sekä käsittelyä, johon ei liity alkuaineiden erottamista.

Ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua tutkimus- ja kehittämistoimintaa ei kuitenkaan ole teoreettinen tutkimus, tieteellinen perustutkimus eikä tutkimus- ja kehitystyö, jonka kohteena on radioisotooppien käyttö teollisuudessa, lääketieteelliset, hydrologiset tai maataloudelliset sovellutukset, terveys- ja ympäristövaikutukset tai huolto- ja ylläpitotoiminta.

3 luku

Luvanvaraisuudesta vapautettu ydin- energian käyttö

10 c §

Silloin kun A liitteen 2.1 kohdassa mainittuun ydinaineeseen ei kohdistu alkuperämaarajoituksia, ydinenergialain mukaista lupaa ei tarvita sen tuontiin toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta eikä vientiin toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon.

Kustakin 1 momentissa tarkoitetusta tuonnista ja viennistä on tehtävä 118 §:ssä tarkoitetun ydinmateriaalien valvontajärjestelmän mukainen ilmoitus säteilyturvakeskukselle.

18 §

Ydinenergialain mukaista lupaa ei tarvita A liitteen 2.2.1 ja 2.2.2 kohdassa tarkoitetun aineen luovutukseen ja maahantuontiin, jos:

1) aineeseen ei kohdistu alkuperämaarajoituksia;

2) aineen määrä on pienempi kuin liitteessä kysymyksessä olevan aineen kohdalla ilmoitettu määrä M1; ja

3) kukaan ei tällä tavalla saman kalenterivuoden aikana luovuta samalle vastaanottajalle tai tuo maahan määrää, joka on suurempi kuin liitteessä kysymyksessä olevan aineen kohdalla ilmoitettu määrä M2.

Ydinenergialain mukaista lupaa ei tarvita A liitteen 2.2.1 ja 2.2.2 kohdassa tarkoitetun aineen hallussapitoon ja valmistukseen, jos:

1) aineeseen ei kohdistu alkuperämaarajoituksia; ja

2) kukaan ei tällä tavoin kerralla pidä hallussaan määrää, joka on suurempi kuin liitteessä kysymyksessä olevan aineen kohdalla ilmoitettu määrä M2.

Ydinenergialain mukaista lupaa ei tarvita A liitteen 2.2.1 ja 2.2.2 kohdassa tarkoitetun aineen vientiin, jos:

1) aineeseen ei kohdistu alkuperämaarajoituksia; ja

2) kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2000 ei edellytä lupaa vientiin tai vienti on mahdollista kyseisen asetuksen II liitteen mukaisen yleisluvan nojalla.

Luvan hakemisen sijasta on 1―3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tehtävä säteilyturvakeskukselle 17 luvussa tarkoitettu ilmoitus.

18 a §

Ydinenergialain mukaista lupaa ei tarvita A liitteen 1.2 tai 2.3 kohdassa tarkoitetun laitteen valmistamiseen eikä kokoamiseen.

Ydinenergialain mukaista lupaa ei myöskään tarvita A liitteen 2.3.4 tai 2.3.5 kohdassa tarkoitetun laitteen hallussapitoon, luovutukseen, tuontiin eikä vientiin.

Luvan hakemisen sijasta on 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tehtävä säteilyturvakeskukselle 17 luvussa tarkoitettu ilmoitus.

18 b §

Ydinenergialain mukaista lupaa ei tarvita sellaisen ydinenergia-alan tietoaineiston tuontiin toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai vientiin toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, joka liittyy A liitteen 2.1 kohdassa tarkoitetun aineen kehittämiseen, tuottamiseen tai käyttöön.

Luvan hakemisen sijasta on 1 momentissa tarkoitetuista vienneistä tehtävä säteilyturvakeskukselle 17 luvussa tarkoitettu ilmoitus.

54 b §

Edellä 54 ja 54 a §:ssä tarkoitettua lupaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä tiedot, jotka tarvitaan 54 d §:n 1 momentissa tarkoitetun lomakkeen täyttämiseen, sekä muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys.

Hakemukseen on liitettävä virkatodistus tai kaupparekisteriote taikka muu vastaava selvitys hakijasta ja hakijan kansallisuudesta. Jos hakemus koskee vientiä yhteisön ulkopuolelle, hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija on sijoittautunut Suomeen.

54 d §

Myönteinen lupapäätös annetaan kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2000 III a liitteessä esitetyn mallin mukaisella lomakkeella, jota tarvittaessa täydennetään liitteellä, josta käyvät ilmi muut tarpeelliset lupaehdot.

Edellä 54 §:ssä taikka 54 a §:n 1 momentissa tarkoitettua vientiä koskevan luvan lupaehdoksi on asetettava velvollisuus pitää 1 momentissa mainitun asetuksen 16 artiklassa tarkoitettua yksityiskohtaista rekisteriä tai luetteloa luvanhaltijan viemistä ydinaineista, muista aineista, laitteista, laitteistoista ja tietoaineistoista.

63 §

Sen lisäksi, mitä laissa säädetään, kauppa- ja teollisuusministeriön on pyydettävä hakemuksesta lausunto ainakin sellaiselta lääninhallitukselta, maakunnan liitolta ja ympäristökeskukselta, jonka toimialueella on suunnitellun kaivoksen tai rikastuslaitoksen sijainti- tai naapurikunta, sosiaali- ja terveysministeriöltä, turvatekniikan keskukselta, kaivoksen tai rikastuslaitoksen sijainti- ja naapurikunnilta sekä ydinenergialain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetulta neuvottelukunnalta.


71 §

Haettaessa säteilyturvakeskukselta lupaa tässä asetuksessa tarkoitetun tietoaineiston hallussapitoon tai luovutukseen taikka kauppa- ja teollisuusministeriöltä lupaa yksityisoikeudellisen sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen on hakemuksessa ilmoitettava ainakin:

1) hakijan nimi tai liikkeenharjoittamisessa käytettävä toiminimi ja kotipaikka; sekä

2) mihin toimintaan lupa haetaan.


17 luku

Ilmoitusmenettely

130 a §

Ydinenergialain 8 §:n 2 momentin perusteella tehtävän ilmoituksen tulee sisältää ilmoituksen tekijän nimi tai liikkeen harjoittamisessa käytettävä toiminimi ja kotipaikka sekä seuraavat tiedot:

1) paikka, jossa toimintaa harjoitetaan;

2) yleiskuvaus toiminnasta;

3) tieto siitä, mihin 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettuun polttoainekierron vaiheeseen toiminta liittyy; sekä

4) muut säteilyturvakeskuksen tarpeelliseksi katsomat tiedot.

131 §

Luvanvaraisuudesta vapautetun toiminnan harjoittajan on tässä luvussa tarkoitetuissa tapauksissa tehtävä säteilyturvakeskukselle ilmoitus, jonka tulee sisältää ilmoituksen tekijän nimi tai liikkeen harjoittamisessa käytettävä toiminimi ja kotipaikka sekä jäljempänä 132―135 c §:ssä tarkoitetut tiedot.

133 §

Jos kysymyksessä on 12 §:n 1 momentissa, 13 §:n 1 momentissa, 14 §:n 1 momentissa tai 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu maahantuonti, 131 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:


134 §

Jos kysymyksessä on 12 §:n 1 momentissa, 13 §:n 1 momentissa, 15 §:ssä tai 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu luovutus, 131 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää lisäksi seuraavat tiedot:


135 §

Jos kysymyksessä on 12 §:n 2 momentissa, 13 §:n 1 momentissa tai 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu hallussapito, varastointi, käsittely, käyttö tai valmistus, 131 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää lisäksi seuraavat tiedot:


135 b §

Jos kysymyksessä on 13 §:n 1 momentissa, 18 §:n 3 momentissa tai 18 b §:ssä tarkoitettu vienti, 131 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää lisäksi seuraavat tiedot:

1) aineen määrä, laatu ja alkuperämaa;

2) maa, johon aine on tarkoitus viedä, sekä vastaanottajan nimi ja osoite;

3) aineen lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa, sekä

4) vientiajankohta.

Ilmoituksen tekijän on säilytettävä kaupalliset asiakirjat, joihin ilmoitus perustuu, viiden vuoden ajan.

135 c §

Jos kysymyksessä on 18 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen aineiden, laitteiden tai laitteistojen valmistaminen ja kokoaminen, 131 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee lisäksi sisältää kuvaus toiminnan laajuudesta sekä muut säteilyturvakeskuksen tarpeelliseksi katsomat tiedot.

136 §

Edellä 135 a ja 135 b §:ssä tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava säteilyturvakeskukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen aineiden tai tuotteiden maahantuontia Suomen alueelle tai, jos vienti tapahtuu Suomesta, kaksi viikkoa ennen aineiden tai tuotteiden maastavientiä. Lisäksi säteilyturvakeskukselle on toimitettava kahden viikon kuluessa maastaviennistä vahvistus vientipäivämäärästä.


Edellä 130 a ja 135 c §:ssä tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava säteilyturvakeskukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa jätettyihin lupahakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Mikäli sellainen tämän asetuksen 135 b §:ssä tarkoitettu vienti, josta ei ole tarvinnut tehdä ilmoitusta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, tapahtuu kahden viikon kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, 136 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus on tehtävä kahden viikon kuluessa vientitapahtumasta.

Tämän asetuksen 135 c §:n mukainen ilmoitus toiminnasta, josta ei ole tarvinnut tehdä ilmoitusta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on tehtävä säteilyturvakeskukselle ensimmäisen kerran 60 päivän kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Vanhempi hallitussihteeri
Minna Hyttinen

Liite A

Tässä liitteessä esiintyvät luetelmakohdat ovat pääosin otsikkotasolla tehtyjä lyhennelmiä kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2000 I liitteen ryhmän 0 (seuraavassa luettelon) luetelmakohdista.

1. SENSITIIVISET TUOTTEET

1.1. Ydinaineet

1.1.1 Uraani, jonka rikastusaste uraani 235- ja uraani 233-isotooppien suhteen on suurempi kuin 0,20 (20 %) sekä erotettu plutonium.

1.2. Laitteet ja laitteistot sekä niiden komponentit

1.2.1 Laitokset luonnonuraanin, köyhdytetyn uraanin ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden isotooppien erotusta varten ja niitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0B001 kohdalla.

1.2.2 Edellä 1.2.1 kohdassa määriteltyjä isotooppierotuslaitoksia varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut, UF6-korroosiota kestävistä aineista tehdyt tai niillä suojatut apujärjestelmät, laitteet ja komponentit siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0B002 kohdalla.

1.2.3 Raskaan veden, deuteriumin ja deuteriumyhdisteen tuotanto- tai konsentrointilaitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0B004 kohdalla.

1.2.4. Plutoniumia sisältävien ydinreaktorin polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunniteltu laitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0B005 kohdalla.

1.2.5. Ydinreaktorin säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelylaitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0B006 kohdalla.

1.2.6. Plutoniumin konversiolaitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0B007 kohdalla.

1.3. Kohtiin 1.1 ja 1.2 liittyvät tietoaineistot

1.3.1. Tietokoneohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muokattu edellä 1.1 ja 1.2 kohdissa määriteltyjen tuotteiden kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä varten siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0D001 kohdalla.

1.3.2. Teknologia edellä 1.1 ja 1.2 kohdissa määriteltyjen tuotteiden kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä varten siten kuin teknologia on määritelty luettelossa tuotenumeron 0E001 kohdalla.

2. MUUT TUOTTEET

2.1. Ydinaineet

2.1.1 Lähtöaine

2.1.2 Muu kuin edellä 1.1 kohdassa tarkoitettu erityinen halkeamiskelpoinen aine.

2.2. Muut aineet

2.2.1. Deuterium, raskas vesi (deuteriumoksidi) ja muut deuteriumyhdisteet sekä deuteriumia sisältävät seokset ja liuokset, joissa deuterium-vety-isotooppisuhde ylittää arvon 1:5 000 (tuotenumero 0C003).

M1 20 kg

M2 200 kg

2.2.2. Reaktoriluokan grafiitti, jonka puhtaustaso on vähemmän kuin 5 miljoonasosaa "booriekvivalenttia" ja jonka tiheys on suurempi kuin 1,5 g/cm, siten kuin se on tarkemmin määritelty luettelossa tuotenumeron 0C004 kohdalla.

M1 3 000 kg

M2 30 000 kg

2.2.3. Kaasudiffuusiokalvojen valmistukseen erityisesti valmistetut UF6-korroosiota kestävät yhdisteet tai jauheet siten kuin ne on tarkemmin määritelty luettelossa tuotenumeron 0C005 kohdalla.

2.3. Laitteet ja laitteistot sekä niiden komponentit

2.3.1. Ydinreaktorit ja niitä varten erityisesti suunnitellut ja valmistetut komponentit siten kuin ne on tarkemmin määritelty luettelossa tuotenumeron 0A001 kohdalla.

2.3.2. Uraanin konversiolaitos ja erityisesti sitä varten suunnitellut tai valmistetut laitteet siten kuin ne on tarkemmin määritelty luettelossa tuotenumeron 0B003 kohdalla.

2.3.3. Ydinreaktorin polttoaine-elementtien (muunlaisten kuin plutoniumia sisältävien elementtien) valmistukseen erityisesti suunniteltu laitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet siten kuin ne on tarkemmin määritelty luettelossa tuotenumeron 0B005 kohdalla.

2.3.4. Säteilytetyn ydinpolttoaineen säiliöt, joilla tarkoitetaan sellaista säteilytetyn polttoaineen kuljetukseen ja/tai varastointiin tarkoitettua astiaa, joka suojaa kemiallisilta, lämpö tai säteilyhaitoilta ja haihduttaa hajoamislämmön käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

2.3.5. Kuumakammiot, joilla tarkoitetaan kaukokäsittelylaitteilla varustettua kammiota tai toisiinsa kytkettyjä kammioita, joiden kokonaistilavuus on vähintään 6 m3 ja joiden suojaus vastaa vähintään 0,5 metrin paksuista betonia, jonka tiheys on vähintään 3,2 g/cm3.

2.4. Kohtiin 2.1 ja 2.2 ja 2.3 liittyvät tietoaineistot

2.4.1. Tietokoneohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muokattu edellä 2.1, 2.2 ja 2.3 kohdissa määriteltyjen tuotteiden kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä varten, siten kuin ne on tarkemmin määritelty luettelossa tuotenumeron 0D001 kohdalla.

2.4.2. Teknologia edellä 2.1, 2.2 ja 2.3 kohdissa määriteltyjen tuotteiden kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä varten siten kuin teknologia on määritelty luettelossa tuotenumeron 0E001 kohdalla.

Liite B

Argentiina

Australia

Brasilia

Bulgaria

Etelä-Afrikan tasavalta

Japani

Kanada

Kazakstan

Korean tasavalta

Norja

Romania

Sveitsi

Turkki

Ukraina

Uusi-Seelanti

Valko-Venäjä

Venäjän Federaatio

Yhdysvallat

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.