420/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1556/1994, ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rajavartiolaitoksen tehtävistä ja toimivaltuuksista Ahvenanmaan maakunnan alueella sekä maakunnan viranomaisten rajavartiolaitokselle antamasta virka-avusta ottaen huomioon mitä Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991) ja rajavartiolaitoksesta annetussa laissa (320/1999)säädetään.

2 §
Rajavartiolaitoksen tehtävien yleinen rajaus

Rajavartiolaitos voi suorittaa valtakunnallisten tehtäviensä ohella Ahvenanmaan maakunnan alueella vain sellaisia maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvia tehtäviä, jotka muutoinkin valtakunnan lainsäädännön mukaisesti kuuluvat rajavartiolaitoksen tehtäviin.

3 §
Valvontatehtävät

Rajavartiolaitos voi, sen mukaan kuin asiasta maakunnan viranomaisten ja rajavartiolaitoksen kesken tarkemmin sovitaan, suorittaa Ahvenanmaan maakunnan alueella tie- ja vesiliikenteen sekä kalastuksen, metsästyksen, aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ja merensuojelun valvontaa.

4 §
Poliisitehtävät

Rajavartiolaitos voi poliisin pyynnöstä yksittäistapauksissa suorittaa sellaisia Ahvenanmaan maakunnan poliisilaissa (Ålands författningssamling 49/2000) tarkoitettuja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen kuuluvia kiireellisiä poliisin tehtäviä, joita poliisi ei voi viipymättä suorittaa.

Jos poliisille kuuluva yksittäinen virkatehtävä edellyttää sellaisen rajavartiolaitoksella olevan kaluston, henkilövoimavarojen tai erityisasiantuntemuksen käyttöä, jota poliisilla ei muuten ole käytettävissään, rajavartiolaitos osallistuu poliisin apuna virkatehtävän suorittamiseen.

5 §
Pelastus- ja avustustehtävät

Rajavartiolaitos osallistuu pelastustoimintaan antamalla käytettäväksi pelastustoiminnassa tarvittavaa kalustoa, henkilövoimavaroja ja erityisasiantuntijapalveluja, jos se onnettomuuden laajuus tai erityisluonne huomioon ottaen on tarpeen.

Rajavartiolaitos voi suorittaa sellaisia tehtäviä, jotka ovat tarpeen maastoon eksyneiden tai siellä muutoin välittömän avun tarpeeseen joutuneiden henkilöiden etsimiseksi ja avustamiseksi.

Rajavartiolaitos voi suorittaa aluksillaan, ilma-aluksillaan ja muilla erityiskulkuneuvoillaan kiireellisiä sairaankuljetuksia, joita sairaankuljetuksesta muutoin huolehtivat viranomaiset tai sairaankuljetuspalveluja tarjoavat elinkeinonharjoittajat eivät voi aluksen, ilma-aluksen tai muun erityiskulkuneuvon puuttumisen vuoksi toteuttaa.

Maakunnan viranomaisten tulee toimivaltansa puitteissa osallistua meripelastustoimen tehtäviin.

6 §
Virka-apu

Rajavartiolaitoksen velvollisuudesta antaa maakunnan viranomaisille virka-apua säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain 31 §:ssä ja rajavartiolaitoksesta annetun lain 57 §:ssä.

Maakunnan viranomaisten tulee antaa toimivaltansa puitteissa rajavartiolaitokselle rajavartiotehtävän suorittamiseen tarvittavaa virka-apua.

7 §
Rajavartiomiehen toimivaltuudet

Maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvia tehtäviä suorittaessaan rajavartiomiehellä on 2 momentissa säädetyin poikkeuksin samat toimivaltuudet kuin toimivaltaisella asianomaisen maakuntaviranomaisen virkamiehellä.

Rajavartiomiehellä on poliisitehtävää suorittaessaan toimivaltuudet, jotka Ahvenanmaan maakunnan poliisilain 2 luvun mukaisesti on poliisimiehellä, jollei poliisin esittämässä pyynnössä ole muuta ilmoitettu Ahvenanmaan maakunnan poliisilain 27 §:n 3 momentin tai 46 §:n nojalla.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.