413/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1608/1993) 21 ja 25 §, sellaisena kuin niistä on 25 § osaksi laissa 592/2003,

muutetaan 2 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 74/2003, sekä

lisätään lakiin uusi 6 a―6 c ja 9 c §, 10 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 592/2003, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 10 a―10 c § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) luottolaitoksella pankkia tai muuta yhteisöä, joka liiketoimintanaan vastaanottaa talletuksia tai muita takaisin maksettavia varoja yleisöltä ja myöntää luottoja omaan lukuunsa;

2) rahoituslaitoksella muuta sellaista yhteisöä kuin luottolaitosta, joka pääasiallisena toimintanaan tarjoaa luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) 2 b §:n 2 momentin 3―11 kohdassa tarkoitettuja palveluja tai hankkii omistusosuuksia;

3) kotivaltiolla valtiota, jossa luottolaitos on saanut toimiluvan ja jossa rahoituslaitoksella on sääntömääräinen kotipaikka;

4) tervehdyttämistoimenpiteellä viranomaisen päätökseen perustuvaa toimenpidettä, jonka tarkoituksena on turvata tai palauttaa ennalleen luottolaitoksen taloudellinen tilanne ja joka voi vaikuttaa kolmannen henkilön oikeuksiin luottolaitosta kohtaan;

5) likvidaatiomenettelyllä kaikkia velkojia koskevaa viranomaisen päätökseen perustuvaa menettelyä, jonka tarkoituksena on luottolaitoksen omaisuuden muuttaminen rahaksi viranomaisen valvonnassa; likvidaatiomenettelyllä tarkoitetaan myös menettelyä, joka päätetään akordiin tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen;

6) hallinnonhoitajalla viranomaisen nimeämää henkilöä tai elintä, jonka tehtävänä on huolehtia tervehdyttämistoimenpiteestä; sekä

7) selvittäjällä viranomaisen nimeämää henkilöä tai elintä, jonka tehtävänä on huolehtia likvidaatiomenettelystä.

6 a §
Tervehdyttämistoimenpiteen ja likvidaatiomenettelyn tunnustaminen

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen kotivaltion lainsäädännön mukaisesti tehty päätös aloittaa luottolaitosta koskeva tervehdyttämistoimenpide tai likvidaatiomenettely tulee Suomessa voimaan ilman eri muodollisuuksia samanaikaisesti, kun päätös tulee voimaan luottolaitoksen kotivaltiossa.

Jos valtiovarainministeriö, Suomen Pankki tai Rahoitustarkastus katsoo, että luottolaitoksen sivukonttoria koskeva tervehdyttämistoimenpide tulisi aloittaa, niiden on ilmoitettava siitä luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaiselle. Ilmoituksen antaa tiedoksi Rahoitustarkastus.

6 b §
Hallinnonhoitaja ja selvittäjä

Luottolaitoksen hallinnonhoitajan ja selvittäjän nimeäminen osoitetaan esittämällä oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäisestä nimeämispäätöksestä tai jollakin muulla luottolaitoksen kotivaltion viranomaisen antamalla todistuksella. Päätöksestä tai todistuksesta voidaan vaatia laillisesti pätevä suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

Hallinnonhoitajalla ja selvittäjällä on oikeus käyttää Suomessa kaikkia niitä toimivaltuuksia, joita heillä on oikeus käyttää luottolaitoksen kotivaltiossa. Hallinnonhoitajalla ja selvittäjällä on oikeus käyttää Suomessa avustajaa, joka on nimitetty luottolaitoksen kotivaltion lainsäädännön mukaisesti.

Suomessa toimiessaan hallinnonhoitajan ja selvittäjän on noudatettava Suomen lakia erityisesti muuttaessaan omaisuutta rahaksi ja tiedottaessaan menettelystä työntekijöille.

6 c §
Rekisteriin merkitseminen

Jos tervehdyttämistoimenpiteen tai likvidaatiomenettelyn aloittamisesta tehdään Suomen lain nojalla merkintä rekisteriin, rekisterinpitäjän on hallinnonhoitajan, selvittäjän tai muun luottolaitoksen kotivaltion asianomaisen viranomaisen tai henkilön pyynnöstä tehtävä merkintä rekisteriin luottolaitosta koskevan tervehdyttämistoimenpiteen tai likvidaatiomenettelyn aloittamisesta.

9 c §
Hakemus konkurssiin asettamisesta

Edellä 8 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen omaisuus voidaan luovuttaa Suomessa konkurssiin sivukonttorin johtajan päätöksellä. Ennen hakemuksen jättämistä luottolaitoksen on ilmoitettava asiasta Rahoitustarkastukselle.

Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurssiin tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava hakemuksesta Rahoitustarkastukselle. Tuomioistuimen on lykättävä asian käsittelyä enintään kuukaudella, jos Rahoitustarkastus esittää tätä koskevan pyynnön viikon kuluessa tässä momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta.

10 §
Toimiluvan peruuttaminen ja rajoittaminen

Rahoitustarkastuksen on peruutettava sivukonttorin toimilupa, kun luottolaitos on asetettu Suomessa konkurssiin.

10 a §
Toimiluvan peruuttamisen vaikutukset

Jos 8 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen kotivaltion viranomainen peruuttaa luottolaitoksen toimiluvan, sivukonttorin toiminta on lopetettava Rahoitustarkastuksen valvonnassa sen määräämällä tavalla.

Edellä 1 momentissa säädettyä menettelyä on noudatettava myös silloin, kun Rahoitustarkastus peruuttaa sivukonttorin toimiluvan tai kieltää luottolaitosta jatkamasta toimintaansa Suomessa.

10 b §
Konkurssista ja toimiluvan peruuttamisesta ilmoittaminen Euroopan talousalueella

Rahoitustarkastuksen on viipymättä ilmoitettava 9 c §:ssä tarkoitetun konkurssin aloittamista koskevasta päätöksestä ja konkurssin vaikutuksista sekä toimiluvan peruuttamista koskevasta päätöksestä niiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien muiden valtioiden valvontaviranomaisille, joihin luottolaitos on perustanut sivukonttorin tai joissa se tarjoaa palveluja.

Rahoitustarkastuksen ja pesänhoitajan on toimittava riittävässä yhteistyössä niiden muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden asianomaisten viranomaisten ja selvittäjien kanssa, joihin luottolaitos on perustanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä vuosittain julkaistavassa luettelossa mainitun sivukonttorin.

10 c §
Konkurssia koskevat lainvalintasäännökset Euroopan talousalueella

Edellä 9 c §:ssä tarkoitettuun konkurssiin Euroopan talousalueella sovellettavasta laista on soveltuvin osin voimassa, mitä liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1501/2001) 24 a― 24 k §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2004.

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneeseen tervehdyttämistoimenpiteeseen ja likvidaatiomenettelyyn sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 23/2004
TaVM 7/2004
EV 40/2004
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EY (32001L0024); EYVL N:o L 125, 5.5.2001, s. 15

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.