407/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään Museovirastosta 23 päivänä huhtikuuta 2004 annetun lain (282/2004) 2, 4 ja 6 §:n ja 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin viimeksi mainittu on laissa 281/2000:

Tehtävät ja organisaatio
1 §

Sen lisäksi, mitä Museovirastosta annetussa laissa (282/2004) säädetään, Museoviraston tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa;

2) huolehtia kulttuuriympäristön suojelusta ja sen valvonnasta sekä alan kehittämisestä, jollei asia kuulu muun viranomaisen toimialaan;

3) ylläpitää museoita ja järjestää näyttelyitä;

4) suorittaa arkeologian, historian, kansatieteen, merihistorian, numismatiikan, rakennushistorian ja taidehistorian alaan kuuluvaa tallennusta ja tutkimusta ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa;

5) huolehtia arkeologisen, meriarkeologisen ja kulttuurihistoriallisen aineiston konservoinnista sekä antaa restaurointialan ohjausta;

6) toimia valtion kiinteistövarallisuuden haltijavirastona ja rakennuttajana muinaisjäännöskohteissa ja viraston kiinteistöissä;

7) ylläpitää ja edistää alansa kansainvälisiä yhteyksiä ja edistää suomalaisen kulttuuriperinnön tunnettuisuutta ulkomailla;

8) välittää tietoa myös muiden kansojen kulttuurista;

9) lisätä yleisön tietoisuutta ja tuntemusta kulttuuriperinnöstä;

10) huolehtia viraston toimialaa koskevan lainsäädännön toteutumisesta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa;

11) hoitaa valtionavustusten myöntämiseen liittyvät tehtävät;

12) hoitaa muut tehtävät, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi.

2 §

Museovirastossa on erityisistunto, jonka puheenjohtajana on pääjohtaja sekä jäseninä ylijohtaja, hallintojohtaja ja osastonjohtajat.

3 §

Suomen kansallismuseo huolehtii 1 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä siltä osin kuin ne eivät kuulu muun toimintayksikön toimialaan.

Henkilöstö ja sen tehtävät
4 §

Museoviraston pääjohtajalla on valtionarkeologin arvonimi.

Lisäksi Museovirastossa on ylijohtaja, hallintojohtaja, osastonjohtajia ja muita virkamiehiä sekä työsopimussuhteista henkilöstöä.

5 §

Pääjohtaja johtaa Museoviraston toimintaa sekä vastaa siitä, että Museovirastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

Ylijohtaja, hallintojohtaja ja osastonjohtajat avustavat pääjohtajaa viraston johtamisessa.

Viraston johtotehtävissä olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle tai toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Asioiden ratkaiseminen ja käsittely
6 §

Museovirastolle kuuluvat asiat ratkaisee erityisistunto, pääjohtaja, ylijohtaja, hallintojohtaja, osastonjohtaja tai muu työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Työjärjestyksessä määrätään, mitkä asiat ratkaistaan esittelystä.

7 §

Museoviraston erityisistunnossa ratkaistaan asiat, jotka koskevat:

1) viraston päätöksen alistamista ylemmälle viranomaiselle sekä viraston vahvistettaviksi alistettuja päätöksiä;

2) merkittävää rakennussuojelua ja muinaisjäännösten suojelua;

3) merkittäviä kulttuuriesineiden maastavientihakemuksia;

4) merkittävää muinaisesineiden lunastamista ja lunastusoikeuden siirtämistä.

Erityisistunto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla. Erityisistunnossa on kuitenkin aina oltava läsnä hallintojohtaja ja sen toimintayksikön päällikkö, jonka toimialaan käsiteltävä asia pääasiassa kuuluu.

Jos erityisistunnossa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, päätetään asia äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

8 §

Sen lisäksi, mitä Museovirastosta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetään, pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelmaa;

2) Museoviraston talousarvioehdotusta ja esitystä viraston tulostavoitteiksi;

3) Museoviraston tilinpäätöksen hyväksymistä;

4) näyttelytoiminnan yleisiä periaatteita;

5) ylijohtajan, hallintojohtajan ja osastonjohtajien sijaisen määräämistä;

6) muita asioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

9 §

Pääjohtaja tai toimintayksikön päällikkö voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistavana.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
10 §

Pääjohtajalta, ylijohtajalta, hallintojohtajalta ja osastonjohtajalta vaaditaan käytännössä osoitettu johtamistaito sekä pääjohtajalta lisäksi johtamiskokemus.

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys museoviraston toimialaan;

2) hallintojohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin;

3) ylijohtajalta ja osastonjohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys yksikön toimialaan kuuluviin tehtäviin;

4) muilta virkamiehiltä tehtävien menestyksellisen hoitamisen edellyttämä koulutus.

11 §

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta.

Ylijohtajan nimittää opetusministeriö. Hallintojohtajan ja osastonjohtajat nimittää pääjohtaja.

Ylijohtaja nimittää Suomen kansallismuseon virkamiehen ja ottaa työsopimussuhteisen henkilön.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Pääjohtajan sijaisen määrää opetusministeriö.

12 §

Virkavapauden pääjohtajalle myöntää opetusministeriö. Jos kysymys on enintään kuukauden kestävästä taikka lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvasta virkavapaudesta, sen myöntää kuitenkin pääjohtajalle hänen sijaisensa.

Muissa tapauksissa virkavapauden myöntää pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Suomen kansallismuseon virkamiehille virkavapauden myöntää kuitenkin ylijohtaja.

Nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää sama viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

Erinäiset säännökset
13 §

Museovirastossa on viraston toimintaa tukeva kulttuuriperintöalan neuvottelukunta, johon kuuluu pääjohtajan lisäksi enintään 11 muuta jäsentä, joista yksi on Museoviraston henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. Opetusministeriö nimeää Museoviraston esityksestä neuvottelukunnan muut jäsenet määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi.

Opetusministeriö vahvistaa neuvottelukunnan jäsenille maksettavat palkkiot.

14 §

Museovirasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta virastoa koskevissa asioissa.

Hallintojohtajalla ja hänen määräämällään virkamiehellä on oikeus ilman eri valtuutusta valvoa tai valtuuttaa asiamies valvomaan valtion etua ja oikeutta 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa sekä ottaa viraston puolesta vastaan haasteen tiedoksianto.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16 §

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen nojalla annetun työjärjestyksen määräyksiä, jotka eivät ole vastoin tätä asetusta, sovelletaan siihen asti, kunnes tämän asetuksen mukainen työjärjestys tulee voimaan.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.