399/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tammikuun 18 päivänä 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 §:n sekä 13 §:n 1 ja 2 momentin ja eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994) 8 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä edellinen on osaksi laeissa 809/1992 ja 424/1994:

1 §
Rajoitusalue

Tämä asetus koskee Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevien kalanviljelylaitosten kaloissa todetun virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS-taudin) vuoksi perustettavaa rajoitusaluetta.

Rajoitusalue on Ahvenanmaan maakunta vesialueineen.

2 §
Kasvatettua kalaa koskevat rajoitukset

Rajoitusalueella sijaitsevien kalanviljelylaitosten on viipymättä ilmoitettava kalojen normaalia suuremmasta kuolleisuudesta tai VHS-tautiepäilystä maakuntaeläinlääkärille.

Elävien viljelykalojen, mädin ja maidin siirtäminen pois rajoitusalueelta on kielletty.

Rajoitusalueella kasvatetut kalat on perattava rajoitusalueella. Kasvatettuja kaloja ei saa kuljettaa pois rajoitusalueelta perkaamattomina.

Rajoitusalueella sijaitsevista kalanviljelylaitoksista peräisin oleva perkausjäte, muu kaloista peräisin oleva jäte ja kuolleet kalat on hävitettävä eläimistä saatavista sivutuotteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 ja komission asetuksen (EY) N:o 811/2003 mukaisesti esimerkiksi viemällä hävitettävä aines hyväksyttyyn käsittelylaitokseen tai kompostoimalla hävitettävä aines rajoitusalueella. Lisäksi terveistä elintarvikekäyttöön teurastettavista kaloista peräisin oleva perkausjäte voidaan toimittaa turkiseläinten rehuksi rajoitusalueen ulkopuolelle, jos jätteet on ennen kuljetusta käsitelty hapolla maa- ja metsätalousministeriön turkiseläinten rehun eläintauti- ja hygieniavaatimuksista antamassa asetuksessa (34/EEO/2001) säädetyn mukaisesti. Kalaa jalostavissa laitoksissa syntyvä kalajäte saadaan toimittaa turkiseläinten rehuksi myös pakastettuna.

3 §
Luonnonkalaa koskevat rajoitukset

Elävien luonnonkalojen, mädin ja maidin siirtäminen pois rajoitusalueelta on kielletty.

4 §
Kuljetusvälineitä ja kalustoa koskevat rajoitukset

Rajoitusalueen sisäisessä elävien, teurastettujen ja perattujen kasvatettujen kalojen ja näiden perkausjätteiden kuljetuksessa käytetyt ajoneuvot ja kalusto sekä kalanviljelyssäkäytetyt välineet ja kalusto on puhdistettava ja desinfioitava ennen niiden kuljettamista pois rajoitusalueelta. Desinfiointiin on käytettävä ainetta, joka tehoaa VHS-tautia aiheuttavaan virukseen.

Rajoitusalueelta pois vietävien perattujen kalojen kuljetuksessa käytetty kalusto on pestävä ja desinfioitava kuljetuksen jälkeen ennen uutta kuljetustapahtumaa. Rajoitusalueelta peräisin olevat kalankuljetuslaatikot ja -kontit on pestävä ja desinfioitava ennen niiden mahdollista palauttamista kalanviljelylaitoksille. Desinfiointiin on käytettävä ainetta, joka tehoaa VHS-tautia aiheuttavaan virukseen. Styroksista valmistettuja laatikoita tai puisia kuormalavoja ei saa palauttaa kalanviljelylaitoksille.

Rajoitusalueelle tuotavien elävien kalojen kuljetuskalustolle on suoritettava alkudesinfiointi rajoitusalueella ennen kaluston kuljettamista pois rajoitusalueelta. Perusteellinen pesu ja desinfiointi on suoritettava lähimmässä mahdollisessa paikassa mantereella. Desinfiointiin on käytettävä ainetta, joka tehoaa VHS-tautia aiheuttavaan virukseen.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto voi antaa tarkempia ohjeita desinfioinnin suorittamisesta.

5 §
Muut rajoitukset

Rajoitusalueella oleviin laitoksiin, joissa VHS-tauti on todettu, sovelletaan lisäksi läänineläinlääkärin eläintautilain (55/1980) 8 §:n nojalla antamia määräyksiä.

6 §
Poikkeukset rajoituksista

Siirtokielto ei koske tieteellisiin tutkimuksiin ja kalatautien seurantatutkimuksiin toimitettavia perkaamattomia luonnon- ja viljelykaloja, jos kalojen tai näytteiden käsittelystä ei aiheudu VHS-viruksen leviämisvaaraa luonnonvesiin.

Siirtokielto ei koske elävien luonnonkalojen tai niiden mädin siirtämistä tutkimus- tai näyttelykäyttöön, jos kalojen, mädin ja veden käsittelystä ei aiheudu VHS-viruksen leviämisvaaraa luonnonvesiin.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä heinäkuuta 2001 kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (628/2001).

Neuvoston direktiivi 91/67/ETY (31991L0067); EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1
Neuvoston direktiivi 93/54/ETY (31993L0054); EYVL N:o L 175, 19.7.1993, s. 34
Neuvoston direktiivi 95/22/EY (31995L0022); EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 1
Neuvoston direktiivi 98/45/EY (31998L0045); EYVL N:o L 189, 3.7.1998, s. 12
Komission päätös 2003/634/EY (32003L0634); EYVL N:o L 220, 3.9.2003, s. 8

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Rahkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.