397/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsi-naisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

lisätään väliaikaisesti lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa 8 päivänä maaliskuuta 1996 annettuun asetukseen (258/1996) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §
Valikoiva lohenkalastus

Kalastuslain (286/1982) 6 a §:ssä tarkoitetut ammattikalastajat saavat 2 §:n 1 momentista poiketen harjoittaa lohenkalastusta enintään kahdella sellaisella isorysällä, josta lohi voidaan hyväkuntoisena päästää takaisin mereen (valikoiva lohenkalastus). Valikoivaan lohenkalastukseen käytettävän isorysän rakenteesta säädetään kalastusasetuksen (1116/1982) 14 §:n 2 momentissa sellaisena, kuin se on 5 päivänä helmikuuta 2004 annetussa asetuksessa (83/2004). Valikoiva lohenkalastus saadaan vuonna 2005 aloittaa 7 päivää, vuonna 2006 10 päivää ja vuonna 2007 14 päivää ennen alueellisen kalastuskiellon päättymistä.

Ammattikalastaja saa pitää valikoivalla lohenkalastuksella vuosina 2005―2007 saa-liiksi saamansa enintään 85 senttimetrin pituisen lohen, vaikka sillä on rasvaevä. Kaikki yli 85 senttimetrin pituiset lohet, joilla on rasvaevä, on kuitenkin viipymättä päästettävä takaisin mereen.

Edellä 2 momentin perusteella saaliina pidetyt lohet tulee myydä erityisellä merkillä varustettuina. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita valikoivan lohenkalastuksen harjoittamisesta.

Tässä pykälässä säädettyä ei sovelleta 3 §:ssä ja kalastuksesta Tornionjoen kalastus-alueella annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (319/1998) tarkoitetuilla merialueilla.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2004 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2007.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalatalousylitarkastaja
Harry Kaasinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.