249/2004

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2004

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 23 päivänä tammikuuta 2001 annetun valtiovarainministeriön työjärjestyksen (54/2001) 14 §,

muutetaan 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 8 kohta, 4 §:n 6 ja 7 kohta, 20 §:n 3 momentti, 27 §:n 2 momentti, 29 §:n 2 momentti, 33 §:n otsikko, 39―41, 44―46 §, 48 §:n 3 momentin 3 kohta ja 49 § sekä 57 §:n 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 27 §:n 2 momentti, 29 §:n 2 momentti ja 46 § asetuksessa 1402/2001, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 1402/2001 ja asetukseen 611/2003, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti ja muutettu 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, asetukseen uusi 8 a §, 33 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1―4 momentti siirtyvät 2―5 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Osastot, yksiköt ja esikuntaelimet

Lisäksi ministeriössä on valtiovarain controller -toiminto.


Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu osastosta, noudatetaan 1 momentissa mainittujen perusyksiköiden lisäksi soveltuvin osin 2 momentissa mainittuun valtiovarain controller -toimintoon ja 3 momentissa tarkoitettuihin esikuntaelimiin.

3 §
Kansantalousosasto

Kansantalousosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


8) valtion tilinpäätöskertomukseen otettavia selvityksiä taloudellisesta kehityksestä, talous- ja rakennepolitiikasta ja talous- ja rakennepoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista;


4 §
Budjettiosasto

Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


6) valtion kirjanpidon, tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimen sekä muiden seurantajärjestelmien, tilinpäätöksen ja tilinpäätösmenettelyn yleisiä perusteita sekä valtion tilinpäätöskertomusta;

7) valtion taloudenhoidon valvonnan ja tarkastustoimen yleisiä perusteita;


8 a §
Valtiovarain controller -toiminto

Valtiovarain controller -toiminnon tehtävistä säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992).

20 §
Laajennettu johtoryhmä

Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat valtiosihteerin kansliapäällikkönä lisäksi virkamiesjäseninä alivaltiosihteerit, osastopäälliköt, hallintojohtaja ja kansainvälisten asioiden sihteeristön päällikkö.


27 §
Osastopäällikön tehtävät

Hallintojohtajasta, valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä toimivasta tietohallintojohtajasta, valtioneuvoston controllerista, kansainvälisten asioiden sihteeristön päälliköstä ja viestinnän päälliköstä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa ja muualla tässä työjärjestyksessä säädetään osastopäälliköstä.

29 §
Sijaisten määrääminen

Osastopäällikön, hallintojohtajan ja valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä toimivan tietohallintojohtajan sijaiset määrää valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtioneuvoston controllerin sijaisesta säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa.


33 §
Osastojen välinen yhteistyö ja osastoille tiedottaminen

Ministeriön osastot ja yksiköt antavat tarpeen mukaan toimialansa asiantuntijapalveluita toiselle osastolle ja yksikölle niiden käsitellessä asiaa, joka koskee osaksi myös toisen osaston toimialaa. Asianomaiset osastopäälliköt sopivat kulloinkin tarkemmin asiantuntijapalveluiden antamisesta toiselle osastolle ja osastojen yhteisestä valmistelusta. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä tai asianomainen alivaltiosihteeri määrää tarvittaessa osastojen yhteisestä valmistelusta.


39 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003).

40 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Ministeriön esittelijöinä toimivien virkamiesten ratkaistavaksi voidaan antaa valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 36 §:ssä säädettyjä, muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita siten kuin tässä työjärjestyksessä tarkemmin säädetään.

Valtioneuvoston controllerin ja apulaiscontrollerin ratkaisuvallasta valtiovarain controller -toiminnon havaintojen esittämistä ja tietojen pyytämistä ja antamista koskevissa asioissa säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa.

41 §
Yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä asia

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Jos on epäselvää tai harkinnanvaraista, onko asia katsottava yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti niin merkittäväksi, että se on saatettava ministerin ratkaistavaksi, ministeri päättää, katsotaanko asia sellaiseksi. Ennen kysymyksen saattamista ministerin ratkaistavaksi, on esittelijän neuvoteltava asiasta sen virkamiehen kanssa, jolle ratkaisuvalta muutoin kuuluisi.

44 §
Ministerin ratkaistavat nimitysasiat

Ministerin ratkaistavia nimitysasioita ovat:

1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen ja työsopimussuhteeseen ottaminen silloin, kun asianomaisen tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy perusvaativuustason 10 tai sitä ylemmän tason mukaisesti sekä kun euromääräiseksi määrätty palkkaus vastaa vaativuustason 102 palkkausta tai on sitä suurempi;

2) ministeriön päätettävä määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen silloin, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvosto.

45 §
Hallinnollisen alivaltiosihteerin ratkaistavat nimitysasiat

Hallinnollisen alivaltiosihteerin ratkaistavia nimitysasioita ovat:

1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen ja työsopimussuhteeseen ottaminen silloin, kun virkaa tai tehtävää ei ole sijoitettu 46 §:ssä mainittujen päälliköiden johdettaviin organisaatioihin ja asian ratkaiseminen ei 44 §:n nojalla kuulu ministerille;

2) ministeriön päätettävä määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen silloin, kun vastaavaan virkaan nimittää ministeri.

46 §
Osastopäällikön ja eräiden muiden päälliköiden ratkaistavat nimitysasiat

Osastopäällikön, hallintojohtajan, valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä toimivan tietohallintojohtajan sekä valtioneuvoston controllerin ratkaistavia ministeriössä päätettäviä nimitysasioita ovat:

1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen ja työsopimussuhteeseen ottaminen silloin, kun virka tai tehtävä on sijoitettu heidän johdettavaansa organisaatioon ja asian ratkaiseminen ei 44 §:n nojalla kuulu ministerille;

2) ministeriön päätettävä määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen silloin, kun tehtävä on sijoitettu heidän johdettavaansa organisaatioon eikä asian ratkaiseminen 45 §:n 2 kohdan nojalla kuulu hallinnolliselle alivaltiosihteerille.

48 §
Ministeriössä päätettävä virkavapaus

Yli kolmen kuukauden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myöntää:


3) asianomainen osastopäällikkö, hallintojohtaja, valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä toimiva tietohallintojohtaja tai valtioneuvoston controller, jos nimitystoimivalta on hänellä.

49 §
Valtiosihteerin kansliapäällikkönä ratkaistavat asiat

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista asioissa, jotka kuuluvat useamman kuin yhden osaston tai yksikön toimialaan, jollei asia 50 §:n nojalla kuulu alivaltiosihteerin ratkaistavaksi.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä ratkaisee myös asiat, jotka koskevat lausunnon antamista valtion talousarviosta annetun asetuksen 13 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 17 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa.

57 §
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettujen asioiden ratkaiseminen

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitetun luvan tietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta tai muuta mainitussa lainkohdassa tarkoitettua tarkoitusta varten antaa hallintojohtaja. Valtioneuvoston controller antaa kuitenkin luvan siltä osin kuin tietojen saaminen koskee valtiovarain controller -toiminnon tietoja ja asiakirjoja.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa saadaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen 3 §:n 8 kohtaa ja 4 §:n 6 kohtaa sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoitovuodelta 2004 laadittavaan valtion tilinpäätöskertomukseen.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2004

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Heikki Euramo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.