233/2004

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 92 §:n 3 momentin ja 93 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 224/2004:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee sijoitusrahastolain (48/1999) 92 §:ssä tarkoitetun rahastoesitteen ja 93 §:ssä tarkoitetun yksinkertaistetun rahastoesitteen vähimmäissisältöä ja tietojen esittämistapaa.

2 §
Esitteissä annettavien tietojen esittämistapa

Esitteet on päivättävä sekä selkeästi otsikoitava rahastoesitteeksi tai yksinkertaistetuksi rahastoesitteeksi erotuksena muista esitteistä. Esitteissä kerrottaviksi vaaditut tiedot on kerrottava selkeästi ja ymmärrettävästi ottaen huomioon kyseisen sijoitusrahaston tyypillinen sijoittajakohderyhmä. Esitteet on pyydettäessä voitava toimittaa paperimuotoisena.

Jos rahastoesite koostuu erillisistä osista, on nämä osat selkeästi ilmoitettava.

Yksinkertaistettu rahastoesite voidaan yhdistää rahastoesitteeseen ja esittää sen irrotettavissa olevana tiivistelmänä. Jos yksinkertaistettu rahastoesite esitetään rahastoesitteen tiivistelmänä, siinä esitettyjä tietoja ei tarvitse toistaa rahastoesitteen muissa osissa.

2 luku

Yksinkertaistettu rahastoesite

1 §
Sijoitusrahaston esittely

Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on kerrottava lyhyesti:

1) sijoitusrahaston nimi;

2) sijoitusrahaston sääntöjen viimeisin vahvistamispäivä ja vahvistamismaa, toiminnan aloittamispäivä sekä toimikausi, jos sellainen on määrätty;

3) sijoitusrahaston hallinnosta vastaavan rahastoyhtiön toiminimi;

4) siitä, miltä osin rahastoyhtiö käyttää toiminnassaan asiamiehiä;

5) sijoitusrahaston säilytysyhteisön toiminimi;

6) sijoitusrahaston tilintarkastajien sekä heidän varamiestensä nimet taikka hyväksytyn tilintarkastusyhteisön nimi; sekä

7) sijoitusrahaston markkinointia rahastoyhtiön ohella mahdollisesti hoitava rahoituskonserni.

2 §
Sijoitusrahaston sijoituksia koskevat tiedot

Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on kerrottava lyhyesti sijoitusrahaston:

1) sijoitustoiminta, sen tavoitteet ja siihen erityisesti liittyvät riskit;

2) aiempi tuottokehitys ja siihen liittyvä varoitus, että sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja että sijoittaja voi sijoituksensa lunastuttaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alunperin sijoitti; sekä

3) sijoittajakohderyhmä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on tuotava esiin ainakin se, pyritäänkö sijoitustoiminnan tavoitteisiin aktiivisen vai passiivisen omaisuudenhoidon keinoin ja pääasialliset sijoituskohteet sekä korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin sijoittavista rahastoista korkosijoitusten keskimääräistä juoksuaikaa ja osakkeisiin sijoittavista rahastoista sijoitusastetta osakemarkkinoille koskevat mahdolliset rajoitukset. Jos sijoitusrahasto sijoittaa johdannaissopimuksiin, kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on tuotava erityisesti esiin se, voidaanko johdannaissopimuksia käyttää ainoastaan sijoitustoimintaan sisältyvien riskien torjumiseksi vai myös muuten osana sijoitusrahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on myös tuotava ilmi, jos sijoitusrahaston arvo on omiaan vaihtelemaan huomattavasti sen varojen koostumuksen tai niiden hoidossa käytettävien menetelmien vuoksi.

3 §
Sijoitusrahastoon sijoittamista koskevat tiedot

Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on kerrottava lyhyesti sijoitusrahaston:

1) osuudenomistajille tarpeellinen lyhyt kuvaus sijoitusrahastoon ja osuudenomistajaan sovellettavasta verotuksesta;

2) rahasto-osuuden merkinnästä ja sen lunastamisesta rahasto-osuudenomistajalle aiheutuvat kulut ja niiden määräytymisperuste;

3) toiminnasta aiheutuvat muut mahdolliset kulut tai niiden määräytymisperuste jaoteltuina sijoitusrahaston ja sen osuudenomistajan maksettaviin kuluihin;

4) rahasto-osuuksien liikkeeseenlasku- ja lunastusaika, -paikka ja -tapa;

5) rahasto-osuuksien tuotonmaksuaika, -paikka ja -tapa; sekä

6) rahasto-osuuden arvon julkistamisajankohta, -paikka ja -tapa.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on tuotava esiin ainakin sijoitusrahaston vuosittainen kulujen kokonaissuhde ja sijoitussalkun kiertonopeus sekä selvitys niiden laskentatavasta.

4 §
Muut tiedot

Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on kerrottava:

1) sijoitusrahastosta tehdyn rahastoesitteen sekä sen sääntöjen, vuosikertomuksen, puolivuotiskatsauksen ja erikoissijoitusrahastosta neljännesvuosikatsauksen saatavuus maksutta ennen rahasto-osuuden merkintää ja sen jälkeen sekä niiden saatavillapitopaikka;

2) yhteystiedot lisätietojen saamiseksi;

3) rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoa valvova viranomainen; sekä

4) yksinkertaistetun rahastoesitteen julkaisupäivä.

3 luku

Rahastoesite

1 §
Tiedot sijoitusrahastosta

Sen lisäksi, mitä 2 luvun 1 §:n 1―2 ja 6 kohdassa sekä 2 ja 3 §:ssä vaaditaan kerrottavaksi yksinkertaistetussa rahastoesitteessä, rahastoesitteessä on kerrottava:

1) sijoitusrahaston vuosikertomuksen, puolivuotiskatsauksen ja erikoissijoitusrahastosta myös neljännesvuosikatsauksen saatavillapitopaikka;

2) sijoitusrahaston tilinpäätösajankohta;

3) sijoitusrahaston varojen arvostamista koskevat säännöt;

4) se, että rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen sijoitusrahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja -lajien suhteelliset arvot;

5) tiedot rahasto-osuudenomistajien kokouksesta sekä äänivallan käyttöoikeudesta ra hasto-osuudenomistajien kokouksessa;

6) tiedot säännellyistä markkinapaikoista, joissa rahasto-osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena;

7) tilanteet, joissa rahasto-osuuksien takaisinosto ja lunastus voidaan keskeyttää;

8) rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastushinnan määräytymismenetelmä ja -aikaväli;

9) se, missä ja milloin rahasto-osuuden merkintä- ja lunastushinnat julkistetaan; sekä

10) sijoitusrahaston omistajaohjauksen tavoitteet.

Jos sijoitusrahaston varoista voidaan sen sääntöjen mukaan sijoittaa yhteensä enemmän kuin yksi kymmenesosa toisten sijoitus rahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, rahastoesitteessä on tuotava erityisesti esiin sijoitusrahaston ja niiden sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten, joihin sijoitusrahasto sijoittaa, hoidosta maksettavien hallinnointipalkkioiden enimmäismäärä.

2 §
Tiedot rahastoyhtiöstä

Sen lisäksi, mitä 2 luvun 1 §:n 3 ja 4 kohdassa vaaditaan kerrottavaksi yksinkertaistetussa rahastoesitteessä, rahastoesitteessä on kerrottava:

1) rahastoyhtiön kotipaikka ja hallinnollinen päätoimipaikka, jos se ei ole sama kuin kotipaikka;

2) rahastoyhtiön perustamispäivä sekä sen toimintakausi, jos se on määrätty;

3) rahastoyhtiön toimiala;

4) tiedot muista rahastoyhtiön hallinnoimista sijoitusrahastoista;

5) rahastoyhtiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten nimet;

6) rahastoyhtiön toimitusjohtajan nimi; sekä

7) rahastoyhtiön osakepääoma.

Rahastoesitteessä on ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden päätehtävistä rahastoyhtiön ulkopuolella, jos näillä tehtävillä on merkitystä rahastoyhtiön kannalta.

3 §
Tiedot säilytysyhteisöstä

Sen lisäksi, mitä 2 luvun 1 §:n 5 kohdassa vaaditaan kerrottavaksi yksinkertaistetussa rahastoesitteessä, rahastoesitteessä on kerrottava:

1) säilytysyhteisön pääasiallinen toimiala; sekä

2) säilytysyhteisön kotipaikka ja hallinnollinen päätoimipaikka, jos se ei ole sama kuin kotipaikka.

4 §
Poikkeukset rahastoesitteen sisällöstä

Edellä 1―3 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan 1 §:n 1 momentin johdantokappaleessa ja 8 kohdassa tarkoitettuja tietoja lukuunottamatta jättää mainitsematta rahastoesitteessä, jos ne sisältyvät sijoitusrahaston rahastoesitteeseen liitettyihin sääntöihin.

4 luku

Voimaantulo

1 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2004.

Tätä asetusta on sovellettava viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2004 ja sen jälkeen julkistettaviin rahastoesitteisiin ja yksinkertaistettuihin rahastoesitteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY (32001L01107); EYVL N:o L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/108/EY (32001L01108); EYVL N:o L 041, 13.2.2002 s. 35-42

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Jarkko Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.