194/2004

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansainvälisestä liikennevälineistä peräisin olevan ruokajätteen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5 §:n ja 12 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 424/1994 ja jälkimmäinen osaksi laeissa 809/1992 ja 424/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002, jäljempänä sivutuoteasetus, säädetystä kansainvälisistä liikennevälineistä peräisin olevan ruokajätteen valvonnasta.

Tässä asetuksessa säädetyn lisäksi on noudatettava, mitä jätelaissa (1072/1993), ympäristönsuojelulaissa (86/2000), valtioneuvoston asetuksessa jätteen polttamisesta (362/2003) sekä valtioneuvoston kaatopaikoista annetussa päätöksessä (861/1997) erikseen säädetään.

2 §
Valvonta

Tämän asetuksen noudattamisen valvonnan johto kuuluu maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolle.

Asetuksen noudattamista valvoo Kasvintuotannon tarkastuskeskus. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on valvottava, että kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen keräily, kuljetus ja hävittäminen täyttävät sivutuoteasetuksen vaatimukset. Kasvintuotannon tarkastuskeskus hyväksyy kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen toimijoiden keräily-, kuljetus-, ja hävittämismenettelyt sekä tarkastaa toimijat vuosittain. Tarkastuksista on pidettävä kirjaa. Tarkastuskirjanpito on säilytettävä vähintään 10 vuotta.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on pidettävä luetteloa hyväksymistään toimijoista ja lähetettävä luettelo vuosittain tammikuun 31 päivään mennessä tiedoksi maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolle.

3 §
Eläintautien leviämisen estäminen

Jos kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen keräilyssä, kuljetuksessa tai hävittämisessä ei noudateta tätä asetusta, Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on mikäli se taudin toteamiseksi, hävittämiseksi, tai leviämisen estämiseksi on tarpeen, annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti rajoitettava taikka kiellettävä kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan jätteen luovuttaminen, huolehdittava ruokajätteen ja alueen eristämisestä sekä sen kanssa kosketukseen joutuneiden esineiden ja tavaroiden pesusta ja desinfioinnista tai hävittämisestä taikka ryhdyttävä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin. Vakavissa tapauksissa Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on ilmoitettava asiasta läänineläinlääkärille, joka antaa tarkemmat ohjeet toimenpiteistä. Valvontaviranomaisella on oikeus päästä paikkoihin, joissa kansainvälisestä liikenteestä peräsin olevia ruokajätteitä kerätään, varastoidaan, kuljetetaan tai hävitetään.

4 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen päätökseen säädetään Kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun lain (1201/1992) 6 §:ssä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan ulkomaan liikenteen ruokajätteiden ja eläintautivaarallisten jätteiden sekä kauttakulkuliikenteen eläintautivaarallisten jätteiden käsittelystä 27 päivänä kesäkuuta 1994 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (605/1994).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 (32002R1774); EYVL N:o L 273, 10.10.2002, s. 1

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Pirjo Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.