188/2004

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioista sekä niiden liitoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioistasekä niiden liitoista 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (1347/2003) 2―5 ja 9 § seuraavasti:

2 §
Tuottajaorganisaatioksi hyväksymisen edellytykset

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tuottajaorganisaatioksi tuottajien ryhmittymän, joka:

1) täyttää markkinajärjestelyasetuksen 11 artiklassa säädetyt edellytykset;

2) täyttää hyväksymisasetuksessa säädetyt edellytykset;

3) on osakeyhtiö tai osuuskunta; sekä

4) koostuu vähintään viidestä ja enintään yhdeksästä täysivaltaisesta tuottajajäsenestä ja jonka kaupan pidetyn tuotannon arvo on vähintään 500 000 euroa taikka koostuu vähintään kymmenestä täysivaltaisesta tuottajajäsenestä ja jonka kaupan pidetyn tuotannon arvo on vähintään 250 000 euroa.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu kaupan pidetyn tuotannon arvo perustuu tuottajaorganisaation jäsenten tuotantoon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1433/2003, jäljempänä rahastotukiasetus, 3 artiklan mukaisesti. Kaupan pidetyn tuotannon arvo lasketaan ryhmittymän hyväksymishakemuksessa ilmoittaman 12 kuukauden jakson perusteella. Tuotannon arvon laskemisen tulee perustua ryhmittymän kirjanpitotietoihin. Jos jäsenen tuotantoa ei ole myyty ryhmittymän kautta, tuotannon arvon laskemisen tulee perustua jäsenen kirjanpitotietoihin tai niihin verrattaviin tietoihin.

3 §
Tuottajaorganisaatioiden liitoksi hyväksymisen edellytykset

Maa- ja metsätalousministeriö voi hyväksyä markkinajärjestelyasetuksen 16 artiklassa tarkoitetuksi tuottajaorganisaatioiden liitoksi sellaisen hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän, joka on osakeyhtiö, osuuskunta tai rekisteröity yhdistys.

Ennen tuottajaorganisaatioiden liitoksi hyväksymistä ministeriön on varmistuttava, että hyväksyminen ei aiheuta hyväksymisasetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua määräävän aseman tai kilpailua rajoittavien sopimusten väärinkäyttöä.

4 §
Jäsenyys tuottajaorganisaatiossa

Tuottajaorganisaation jäsenenä voi olla tuottaja, joka ammattimaisesti viljelee kyseisen tuottajaorganisaation hyväksymisluokan mukaisia tuotteita.

Tuottajaorganisaation jäsenenä voi olla myös luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on aiemmin ammattimaisesti viljellyt tuottajaorganisaation hyväksymisluokan mukaisia tuotteita tai joka ammattimaisesti viljelee tai on viljellyt muita maatalous- tai puutarhatuotteita. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö voi erityisestä syystä hyväksyä, että organisaation jäseninä on merkitykseltään vähäisessä määrin myös muita kuin 1 momentissa tai tässä momentissa tarkoitettuja jäseniä. Tässä momentissa tarkoitetut jäsenet voivat osallistua tuottajaorganisaation toimintarahastoa koskeviin äänestyksiin vain siinä määrin kuin se organisaation säännöissä sallitaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja tuottajaorganisaation jäseniä ei lasketa tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärään, eivätkä nämä jäsenet voi:

1) olla taloudellisesti merkittävässä asemassa olevia toimijoita, tukku- tai vähittäiskauppaportaaseen kuuluvia yhteisöjä tai rahoituslaitoksia;

2) pitää yhteensä hallussaan yli 49 prosenttia äänivallasta tuottajaorganisaatiossa; taikka

3) suoraan hyötyä Euroopan yhteisön tuottajaorganisaatiolle myöntämästä taloudellisesta tuesta.

Sovellettaessa 1 ja 2 momenttia tuottajaorganisaation jäseneksi katsotaan myös perikunnat, verotusyhtymät ja muut näihin rinnastettavat luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmät riippumatta siitä, mikä ryhmän ja sen jäsenten oikeudellinen asema on.

5 §
Tuottajaorganisaation toiminta

Tuottajaorganisaatio voi antaa sille markkinajärjestelyasetuksessa ja hyväksymisasetuksessa säädetyt tehtävät ulkopuolisen hoidettaviksi, jos ne hoidetaan asianmukaisesti ja tuottajaorganisaation valvonnassa.

Tuottajaorganisaation tulee pitää sellaista kirjanpitoa, että siitä voidaan seurata tuottajaorganisaation jäsenten organisaation hyväksymisluokkaan kuuluvien tuotteiden osuutta organisaation tuotannon arvosta.

Tämän asetuksen nojalla hyväksytyn tuottajaorganisaation on maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä toimitettava ministeriölle rahastotukiasetuksen liitteen III 1 osan mukaiset tiedot.

Hyväksytyn tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvon on pysyvästi oltava vähintään 2 §:n 1 momentin 4 kohdan mukainen. Hyväksytyn tuottajaorganisaation tuotannon arvo lasketaan rahastotukiasetuksen 4 artiklan mukaisen viitekauden perusteella. Jos hyväksytty tuottajaorganisaatio ei ole esittänyt toimintaohjelmaa, 4 artiklassa tarkoitetun viitekauden määrittämisen perusteena käytetään toimintaohjelman täytäntöönpanovuoden sijasta valvonnan kohteena olevaa vuotta.

9 §
Hyväksymismenettely

Hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden ja niiden liittojen hyväksymistä haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä ministeriön lomakkeella numero 353. Hakemukseen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset.

Tuottajien ryhmittymä voidaan hyväksyä tuottajaorganisaatioksi osakeyhtiön tai osuuskunnan perustamiskirjan allekirjoittamisen jälkeen, vaikka organisaatiota ei ole vielä rekisteröity kaupparekisterilain (129/1979) edellyttämällä tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2004.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.