160/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtion liikelaitoksista 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1185/2002) 13 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Tässä asetuksessa annetaan valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002), jäljempänä liikelaitoslaki, 13 §:n 4 momentissa tarkoitetut tarkemmat säännökset valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tietojen antamisesta valtion tilinpäätöskertomuksen kokoamista varten.

2 §

Liikelaitoksen tuloslaskelma laaditaan liitteessä 1 olevan kaavan mukaan. Liikelaitoksen tase laaditaan liitteessä 2 olevan kaavan mukaan. Konsernituloslaskelma ja konsernitase laaditaan soveltuvin osin edellä mainittujen kaavojen mukaan.

3 §

Liikelaitoksen toimintakertomuksessa on sen lisäksi, mitä osakeyhtiön toimintakertomuksesta säädetään kirjanpitolaissa (1336/ 1997) ja kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) sekä osakeyhtiölaissa (734/1978), esitettävä:

1) tiedot liikelaitoslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen eduskunnan päätösten noudattamisesta;

2) tiedot liikelaitoslain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ministeriön päätösten noudattamisesta;

3) tiedot liikelaitoslain 14 §:ssä tarkoitetuista omaisuuden siirroista;

4) tiedot liikelaitoksen toiminnan, talouden ja tuloksellisuuden sekä niiden kehityksen kannalta tärkeimmistä seikoista;

5) tärkeimmät tiedot liikelaitoksen talouteen ja toimintaan sekä niiden kehittymiseen liittyvistä riskeistä samoin kuin riskienhallinnan järjestelyistä;

6) jos liikelaitos on saanut liikelaitoslain 7 §:ssä tarkoitettua rahoitusta valtion talousarviosta, tiedot rahoituksen käytöstä ja käyttötarkoituksesta; sekä

7) tiedot liikelaitoslain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetuista takausmaksuista.

Liikelaitoskonserniin kuuluvan liikelaitoksen toimintakertomuksessa on myös esitettävä tiedot liikelaitoksen tytäryritykselleen myöntämistä takauksista.

4 §

Tuloksentasausmenettelyä saa käyttää vain siinä määrin kuin se on mahdollista ilman, että tilikauden voitto jää pienemmäksi kuin ministeriön asettama tuloutustavoite, jollei siihen ole erityisiä syitä.

5 §

Liikelaitoksen on huolehdittava, että sen tytäryrityksellä on sama tilikausi kuin liikelaitoksella.

6 §

Liikelaitoksen on annettava allekirjoitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä esitys liikelaitoksen voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi ministeriölle viipymättä niiden valmistuttua.

Liikelaitoksen on viipymättä sen jälkeen, kun allekirjoitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on annettu ministeriölle, annettava ne myös valtiovarainministeriölle ja valtiokonttorille sekä valtiontalouden tarkastusvirastolle.

7 §

Ministeriön on esiteltävä liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätös valtioneuvostolle vahvistettavaksi siten, että valtioneuvoston päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä muista toimenpiteistä, joihin liikelaitoksen toiminnan ja talouden johdosta on tarpeen ryhtyä, otetaan huomioon, kun ministeriö valmistelee toimialansa toiminnan tuloksellisuuden kuvausta valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 §:ssä mainitun valtion tilinpäätöskertomuksen valmistelua varten.

Tilintarkastuskertomus on liitettävä esittelyasiakirjoihin, kun liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätös esitellään vahvistettavaksi.

8 §

Liikelaitoksen on tilikauden aikana ja ennen tilinpäätöksen valmistumista neuvoteltava tilinpäätöksensä perusteista ministeriön kanssa, jos ennakoidun tilinpäätöksen mukaisen tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja arvioidaan olennaisesti poikkeavan tulostavoitteesta.

Jos liikelaitos laatii osavuosikatsauksen, on osavuosikatsaus toimitettava myös ministeriölle.

9 §

Jos liikelaitoksen tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on olennaisesti pienempi kuin tulostavoite, liikelaitoksen on annettava ministeriölle asiaa koskeva selvitys. Ministeriön on liitettävä liikelaitoksen selvitys ja asiaa koskeva kannanottonsa esittelyasiakirjoihin, kun tilinpäätös esitellään vahvistettavaksi.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran kirjanpitoon, tilinpäätökseen, toimintakertomukseen, tilinpäätöksen vahvistamiseen sekä tietojen antamiseen valtion tilinpäätöskertomuksen kokoamista varten siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta 17 päivänä joulukuuta 1998 annettu valtioneuvoston päätös (1023/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

11 §

Sen estämättä, mitä 10 §:ssä säädetään, Ilmailulaitokseen ja Metsähallitukseen sovelletaan kumottua valtioneuvoston päätöstä 31 päivään joulukuuta 2004 asti sekä 31 päivänä joulukuuta 2004 päättyvän tilikauden kirjanpitoon ja tilinpäätökseen lukuun ottamatta tilinpäätöksen vahvistamista sekä tietojen antamista valtion tilinpäätöskertomuksen kokoamista varten.

Liikelaitos ja liikelaitoskonserni saa soveltaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin arvonkorotuksiin silloin voimassa olleita säännöksiä.

Tutkimus- ja kehittämismenot, jotka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa aktivoitu taseeseen, saadaan poistaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Valtiokonttorin ennen tämän asetuksen voimaantuloa tällä asetuksella kumotun valtioneuvoston päätöksen nojalla antamat luvat ovat voimassa luvassa mainituin ehdoin ja mainitun ajan, jolleivät ne ole ristiriidassa tämän asetuksen säännösten kanssa.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Seija Kivinen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.