123/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004

Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan konkurssipesien hallinnon valvonnasta 31 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (109/1995) 1 §:n 2 ja 4 momentti, 3 §, 5 §:n 2 momentti, 6 §, 7 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 13 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 4 momentti laissa 897/2002 ja 7 §:n 2 momentti laissa 1219/1997, sekä

lisätään lakiin uusi 15 a § seuraavasti:

1 §

Konkurssiasiamiehen tehtävänä on:

1) seurata konkurssipesien toimintaa sekä aloittein, neuvoin ja ohjein edistää sekä kehittää hyvää pesänhoitotapaa;

2) valvoa, että konkurssipesiä hoidetaan lain ja hyvän pesänhoitotavan mukaisesti ja että pesänhoitajat asianmukaisesti hoitavat heille kuuluvat tehtävät;

3) huolehtia tarvittaessa velallisen tilien ja toiminnan tarkastamisesta;

4) ryhtyä tarpeellisiin toimiin tietoonsa tulleiden laiminlyöntien tai väärinkäytösten tai muiden oikaisua vaativien seikkojen vuoksi;

5) huolehtia konkurssipesien julkisselvityksestä;

6) suorittaa muut hänelle laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät.


Konkurssiasiamies voi erityisestä syystä päättää, että valtio ottaa vastatakseen osakeyhtiön, osuuskunnan ja säätiön selvitysmenettelyn kustannuksista. Konkurssiasiamies voi tällöin määrätä, että selvitysmies laatii yhtiön, osuuskunnan tai säätiön toiminnasta konkurssiasiamiehen tarkemmin määräämällä tavalla konkurssilain (120/2004) 9 luvun 2 §:ssä tarkoitettua velallisselvitystä vastaavan selvityksen.

3 §

Pesänhoitajan on viipymättä toimitettava konkurssiasiamiehelle hänen pyytämänsä valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Hänen on muutenkin myötävaikutettava siihen, että konkurssiasiamies voi hoitaa tehtävänsä. Pesänhoitajalla on nämä velvollisuudet hänen toimikautensa päätyttyäkin.

5 §

Erityistarkastus maksetaan valtion varoista. Pesänhoitajan on toimitettava konkurssiasiamiehelle selvitys toimenpiteistä, joihin konkurssipesä on tarkastuksen perusteella ryhtynyt, sekä varoista, jotka toimenpiteiden vuoksi ovat kertyneet konkurssipesään. Jos tarkastus on ollut konkurssipesän kannalta tarpeellinen, konkurssipesä on konkurssiasiamiehen vaatimuksesta velvollinen maksamaan valtiolle tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset kokonaan tai osaksi. Maksuvelvollisuus voidaan määrätä alkavaksi vasta siitä, kun konkurssipesään kertyy riittävästi varoja maksun suorittamiseksi. Maksuja koskee muutoin soveltuvin osin, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.


6 §

Konkurssiasiamiehellä on oikeus osallistua velkojainkokouksiin ja velkojatoimikunnan kokouksiin sekä käyttää niissä puhevaltaa ja saada pöytäkirjaan merkityiksi ne huomautukset, joihin hän katsoo olevan aihetta.

Konkurssiasiamies voi määrätä pesänhoitajan kutsumaan koolle velkojainkokouksen. Myös konkurssiasiamies voi kutsua kokouksen koolle, jos siihen on erityinen syy.

Konkurssiasiamies voi avustaa konkurssivelallista, velkojaa tai pesänhoitajaa konkurssiasiassa tai konkurssiasiaan liittyvässä oikeudenkäynnissä, jos asialla on yleistä merkitystä.

7 §

Tuomioistuin voi konkurssiasiamiehen hakemuksesta vapauttaa pesänhoitajan tehtävästään konkurssilain 8 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyllä perusteella. Uusi pesänhoitaja määrätään tarvittaessa noudattaen, mitä konkurssilaissa säädetään.

Tuomioistuin voi konkurssiasiamiehen vaatimuksesta alentaa velkojien pesänhoitajalle määräämää palkkiota, jos pesänhoitaja on olennaisesti laiminlyönyt hänelle kuuluvia tehtäviä tai velvollisuuksia taikka jos palkkio selvästi ylittää sen, mitä voidaan pitää kohtuullisena. Konkurssiasiamiehen on esitettävä vaatimuksensa 30 päivän kuluessa siitä, kun velkojien päätöksen sisältävä asiakirja on saapunut konkurssiasiamiehen toimistoon.


8 §

Konkurssiasiamiehellä on oikeus saada tarkastettavikseen 4 §:n 1 momentin mukaisesti konkurssipesälle kuuluneet asiakirjat ja tallenteet sekä oikeus saada 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot samoin kuin oikeus määrätä erityistarkastus toimitettavaksi myös silloin, kun konkurssi on rauennut varojen puuttumisen tai vähäisyyden vuoksi.


13 §

Konkurssiasiamiehen määräyksestä hänen alaisensa virkamies voi käyttää hänen puolestaan puhevaltaa tuomioistuimessa tai avustaa oikeudenkäynnissä. Konkurssiasiamies voi antaa määrätyn valvonnan toimeenpanoon liittyvän tehtävän alaisensa virkamiehen tai jonkun muun suoritettavaksi. Konkurssiasiamies voi määrätä toimistonsa palveluksessa olevan virkamiehen julkisselvittäjäksi.


15 a §

Muulla kuin 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla julkisselvittäjällä on oikeus hakea muutosta konkurssiasiamiehen päätökseen julkisselvityksen kustannusten korvaamisesta. Valitus on tehtävä tuomioistuimelle 30 päivän kuluessa siitä, kun julkisselvittäjä on saanut tiedon konkurssiasiamiehen päätöksestä. Toimivaltaisesta tuomioistuimesta säädetään konkurssilaissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Lain voimaan tullessa voimassa ollutta 3 §:n 2 momenttia sovelletaan valvojaan, joka on määrätty konkurssisäännön (31/1868) 52 §:n 2 momentin nojalla.

Lain voimaan tullessa kesken olevaan erityistarkastukseen sovelletaan tämän lain 5 §:n 2 momenttia.

Jos velkojat ovat päättäneet pesänhoitajan palkkiosta ennen tämän lain voimaantuloa, palkkioon sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa 7 §:n 2 momentissa säädetään.

HE 26/2003
LaVM 6/2003
EV 113/2003

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.