122/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004

Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan velkojien maksunsaantijärjestyksestä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1578/1992) 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1098/1998, seuraavasti:

4 §
Elatusavun etuoikeus

Jos velallinen on tuomiolla velvoitettu tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:ssä tarkoitetun kunnan määräämän monijäsenisen toimielimen vahvistamalla sopimuksella sitoutunut määräajoin suorittamaan lapselleen elatusapua, konkurssin alkaessa erääntynyt elatusapusaatava ja elatusturvalakiin (671/1998) perustuva kunnan takautumissaatava suoritetaan 3 ja 3 a §:ssä tarkoitettujen saatavien jälkeen. Ulosmittauksessa sama etuoikeus on ennen ulosmittauksen toimittamista erääntyneeseen elatusapuun perustuvilla saatavilla. Kertyneen suorituksen jakamisesta elatusapuun oikeutetun lapsen saatavan ja kunnan takautumissaatavan kesken on voimassa, mitä elatusturvalaissa säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Jos konkurssi on alkanut ennen lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 26/2003
LaVM 6/2003
EV 113/2003

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.