121/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004

Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan takaisinsaannista konkurssipesään 26 päivänä huhtikuuta 1991 annetun lain (758/1991) 23 §, 24 §:n 2 momentti ja 25 §, sellaisena kuin niistä on 23 § osaksi laissa 797/1998, seuraavasti:

23 §
Takaisinsaannin vaatiminen

Takaisinsaantia saavat vaatia pesänhoitaja ja velkoja, joka on valvonut saatavansa konkurssissa tai jonka saatava on otettu muuten huomioon jakoluettelossa. Sama koskee muita tämän lain nojalla konkurssipesän puolesta tehtäviä vaatimuksia.

Takaisinsaantia vaaditaan nostamalla kanne tuomioistuimessa tai tekemällä muistutus valvontaa vastaan. Kanne voidaan nostaa oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa säädetyn oikeuspaikan sijasta tuomioistuimessa, joka on käsitellyt konkurssiin asettamista koskevan asian. Pesänhoitaja voi vaatia takaisinsaantia myös tekemällä väitteen konkurssipesään kohdistettua muuta vaatimusta vastaan.

Jos velallinen asetetaan konkurssiin yrityksen saneerausmenettelyn tai saneerausohjelman aikana, pesänhoitaja voi selvittäjän sijasta jatkaa tuolloin vireillä olevaa takaisinsaantikannetta konkurssipesän lukuun. Jos kanteen on pannut vireille velkoja, velkoja voi jatkaa kannetta konkurssipesän lukuun. Vastaavasti velkoja voi jatkaa yksityishenkilön velkajärjestelyn yhteydessä vireille panemaansa takaisinsaantikannetta. Edellytyksenä kanteen jatkamiselle on, että ilmoitus kanteen jatkamisesta tehdään takaisinsaantikannetta käsittelevälle tuomioistuimelle kolmen kuukauden kuluessa konkurssilain (120/2004) 12 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta valvontapäivästä.

24 §
Kanteen vireillepano

Jos velkoja on nostanut kanteen, tuomioistuimen on varattava pesänhoitajalle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Ilmoitus asian käsittelystä saadaan lähettää pesänhoitajalle postitse.

25 §
Jälkivalvonta

Jos takaisinsaantikanne nostetaan niin myöhään, että vastaaja, joka tahtoo kanteen vuoksi valvoa saatavan konkurssissa, ei voi tehdä sitä valvontapäivänä, hän saa valvoa saatavansa valvontapäivän jälkeen siten kuin konkurssilain 12 luvun 16 §:ssä säädetään. Samanlainen oikeus on sillä, jolle 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun väitteen vuoksi syntyy tarve valvoa saatavansa konkurssissa valvontapäivän jälkeen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

HE 26/2003
LaVM 6/2003
EV 113/2003

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.