73/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2004

Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, virkapuvusta, tunnuksista ja ansiomerkeistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministerin esittelystä,

muutetaan rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, virkapuvusta, tunnuksista ja ansiomerkeistä 3 päivänä maalikuuta 2000 annetun tasavallan presidentin asetuksen (268/2000) 4, 6 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 4 § asetuksessa 488/2000, sekä

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 488/2000, uusi 2 momentti seuraavasti:

4 §
Sotilasarvot

Rajavartiolaitoksessa palvelevan sotilasarvona voi olla:

1) sotamies;

2) korpraali, ylimatruusi;

3) alikersantti;

4) kersantti;

5) ylikersantti;

6) vääpeli, pursimies;

7) sotilasmestari, vänrikki, aliluutnantti;

8) luutnantti;

9) yliluutnantti;

10) kapteeni, kapteeniluutnantti;

11) majuri, komentajakapteeni;

12) everstiluutnantti, komentaja;

13) eversti, kommodori;

14) prikaatikenraali, lippueamiraali;

15) kenraalimajuri, kontra-amiraali;

16) kenraaliluutnantti, vara-amiraali;

17) kenraali ja amiraali.

Rajavartiolaitoksen upseerin virassa palvelevan sotilasarvona on 1 momentin 8-17 kohdassa mainitut sotilasarvot. Upseerin tutkinnon tai upseerin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen sotilasarvona on kuitenkin 9-17 kohdassa mainitut sotilasarvot sekä upseerin alemman korkeakoulututkinnon suorittaneen ja opistoupseerin sotilasarvona on 8-10 kohdassa mainitut sotilasarvot.

Rajavartiolaitoksen erikoisupseerin sotilasvirassa palvelevien sotilasarvot ovat insinööri- ja teknikkoluutnantti, insinööri- ja teknikkoyliluutnantti, insinööri- ja teknikkokapteeni tai -kapteeniluutnantti sekä insinöörimajuri tai insinöörikomentajakapteeni.

Rajavartiolaitoksen päällikkö määrää mitä sotilaallista esimiesasemaa upseerin, opistoupseerin ja erikoisupseerin sotilasarvo vastaa. Rajavartiolaitoksen päällikkö voi lisäksi antaa määräyksiä muun kuin 2 momentissa tarkoitetun sotilasarvon sijasta käytettävistä palvelusarvoista.

6 §
Upseerin ja erikoisupseerin ylentämisen yleiset edellytykset

Upseerin alemman korkeakoulututkinnon suorittanut upseeri ylennetään luutnantiksi ja upseerin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut upseeri yliluutnantiksi.

Erikoisupseerina palvelevan upseerin ylentämisen edellytyksenä insinööri- tai teknikkoluutnantiksi on nimittäminen sotilasinsinöörin, sotilasteknikon tai sotilasyliteknikon sotilasvirkaan.

9 §
Asevelvollisten ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien sotilasarvot

Rajavartiolaitoksessa asevelvollisuuttaan suorittavan ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevan sotilasarvoista ja niihin ylentämisestä on voimassa, mitä puolustusvoimissa palvelevan sotilasarvoista ja niihin ylentämisestä puolustusvoimien osalta säädetään tai sotilaskäskyllä määrätään. Sotamiehen sotilasarvona rajavartiolaitoksessa on kuitenkin rajajääkäri ja korpraalin sotilasarvona ylirajajääkäri.

10 §
Merivartijan ja rajavartijan palvelusarvot

Ylimerivartijan ja ylirajavartijan palvelusarvona ovat lisäksi merivartiomestari ja rajavartiomestari sen mukaan kuin rajavartiolaitoksen päällikkö tarkemmin määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.