58/2004

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtiovarainministeriöstä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 4 §:n 2 ja 3 momentti, 5 §:n 7 kohta ja 6 §:n 2 momentti sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 3 momentit siirtyvät 3 ja 4 momenteiksi, 5 §:ään uusi 3 a kohta, 6 §:ään uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 3 momentiksi ja nykyinen 3 momentti 4 momentiksi, sekä 7 §:ään uusi 4 momentti, seuraavasti:

3 §
Ministeriön organisaatio

Lisäksi ministeriössä on valtiovarain controller -toiminto.


4 §
Johtavat virkamiehet

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, ministeriön hallinnosta vastaavan yksikön päällikkönä hallitusneuvos, hallintojohtaja, valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä tietohallintojohtaja ja valtiovarain controller -toiminnon päällikkönä valtioneuvoston controller.

Osastopäällikön apuna voi olla apulaisosastopäällikkö tai vastaava muu virkamies. Valtiovarain controller -toiminnon päällikön apuna ja sijaisena on valtioneuvoston apulaiscontroller.


5 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3 a) valtioneuvoston controllerilla ja apulaiscontrollerilla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;


7) tietohallintojohtajalla, neuvottelujohtajalla, lainsäädäntöneuvoksella, finanssineuvoksella, budjettineuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;


6 §
Virkojen täyttäminen

Valtioneuvoston controllerin ja apulaiscontrollerin nimittämisestä säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988).

Valtioneuvosto nimittää muut 5 §:n 1―9 kohdassa mainitut virkamiehet.


7 §
Ratkaisuvallan käyttö

Eräiden valtiovarain controller -toiminnossa käsiteltävien asioiden ratkaisemisesta säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa saadaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2004

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Heikki Euramo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.