34/2004

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1213/1993) 3 ja 4 § ja 13 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 2 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 5 §:n 4 momentti sekä 7, 9 ja 11 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 9 § asetuksessa 758/1996 ja 7 § asetuksessa 141/2000, seuraavasti:

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksenneuvottelukunta
2 §

Tutkimuskeskuksessa on viraston toimintaa tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee tutkimuskeskuksen toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja, tekee niitä koskevia aloitteita ja edistää tutkimuskeskuksen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Neuvottelukunnan asettaa ja tarkemmat määräykset sen toiminnasta antaa kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Neuvottelukunnan jäsenistä ainakin yhden tulee edustaa tutkimuskeskuksen henkilöstöä.

5 §

Johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii hänen määräämänsä virkamies.

7 §

Tutkimuskeskuksen johtajan nimittää opetusministeriö. Johtajaksi nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin nojalla päättää opetusministeriö.

Tutkimuskeskuksen muun henkilökunnan nimittämisestä ja ottamisesta päättää johtaja.

9 §

Tutkimuskeskuksen asiantuntijaeliminä ovat suomen, ruotsin ja saamen kielen lautakunnat sekä viittomakielen ja romanikielen lautakunnat. Johtaja kutsuu kuhunkin lautakuntaan tutkimuskeskuksen neuvottelukuntaa kuultuaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä, joista yksi on tutkimuskeskuksen henkilöstöön kuuluva. Johtaja nimeää kullekin lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäsenten keskuudesta.

Lautakuntien tehtävänä on alallaan päättää kielenkäyttöä koskevista periaatteellisista tai yleisluonteisista suosituksista.

Lautakuntien toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

11 §

Tarkemmat määräykset tutkimuskeskuksen toiminnasta ja organisaatiosta sekä asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta antaa tutkimuskeskuksen johtaja työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Korkeakouluneuvos
Juhani Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.