14/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004

Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tällä lailla sulautetaan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu eläkekassa (eläkekassa) työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain (255/2003) mukaiseen keskinäiseen työeläkevakuutusyhtiöön (työeläkevakuutusyhtiö), joka jatkaa ensiksi mainitun lain mukaisen eläketurvan toimeenpanoa.

2 §
Lain soveltamisala

Sulautumisen jälkeen työeläkevakuutusyhtiöön sovelletaan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelakia, jos tässä laissa ei toisin säädetä.

Mitä muutoin muualla laissa säädetään tai lain nojalla määrätään eläkekassasta, koskee tätä lakia sovellettaessa myös työeläkevakuutusyhtiötä.

Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 momenttia, 2 a §:n 1 momenttia ja 3―5 momenttia, 2 b, 9 ja 9 a §:ää, 9 b §:n 1 ja 2 momenttia eikä 9 c―9 j §:ää.

3 §
Sulautumissuunnitelma

Eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön hallitusten on laadittava kirjallinen sulautumissuunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoitettava. Sulautumissuunnitelmassa on oltava:

1) sulautumisen osapuolten toiminimet, rekisteritunnisteet, osoitteet ja kotipaikat;

2) ehdotus työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen muutokseksi;

3) selvitys eläkekassan eläkejärjestelyn piiriin kuuluvien työnantajien ja työntekijöiden osakkuudesta työeläkevakuutusyhtiössä;

4) ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohdasta;

5) selvitys siitä, miten toimintapääoma muodostetaan sulautumisen jälkeen eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön sulautumista edeltäneistä toimintapääomista, mikä on suunniteltu toimintapääoman taso ja miten toimintapääomaa on tarkoitus käyttää vakuutusmaksuja määrättäessä; ja

6) selvitys siitä, miltä osin taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutuskannan hoito ja erillään pitäminen lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) mukaisesta vakuutuskannasta toteutetaan.

Sulautumissuunnitelmaan on liitettävä eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön välitilinpäätökset, jotka on laadittu noudattaen eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön tilinpäätöksiä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Välitilinpäätökset laaditaan ajalta, jolta tilinpäätöstä ei ole vielä tehty ja joka päättyy enintään kuusi kuukautta ennen suunniteltua sulautumishetkeä. Välitilinpäätöksiin on liitettävä arvio eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomasta sulautumishetkellä.

4 §
Sulautumisesta päättäminen

Eläkekassassa sulautumisesta päättää valtuuskunta kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Työeläkevakuutusyhtiössä sulautumisesta päättää yhtiökokous kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

5 §
Vakuutusvalvontaviraston suostumus

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun eläkekassa ja työeläkevakuutusyhtiö ovat päättäneet sulautumisesta, niiden on haettava Vakuutusvalvontaviraston suostumus sulautumissuunnitelmaan ja vahvistus sulautumisen vaatimalle työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen muutokselle.

Vakuutusvalvontaviraston on kuulutettava sulautumista koskevasta hakemuksesta työeläkevakuutusyhtiön kustannuksella virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa on kehotettava niitä eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön vakuutus- ja muita velkojia, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne Vakuutusvalvontavirastolle sen määräämässä ajassa, joka saa olla enintään kaksi kuukautta. Eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön on annettava tieto kuulutuksesta vähintään yhdessä eläkekassan kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten kuin Vakuutusvalvontavirasto tarkemmin määrää.

Vakuutusvalvontaviraston on kuuden kuukauden kuluessa 1 momentin mukaisen hakemuksen tekemisestä annettava suostumuksensa sulautumiseen, jos:

1) sulautuminen ei loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja;

2) sulautumisen ei katsota vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä;

3) sulautumisen katsotaan olevan työeläkejärjestelmän toimeenpanon kannalta perusteltua; sekä

4) työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa on laajennettu siten, että yhtiö voi harjoittaa taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan toimeenpanoa.

Eläkekassalla ja työeläkevakuutusyhtiöllä sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo viraston päätöksen loukkaavan oikeuttaan, on oikeus valittaa viraston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Tässä momentissa tarkoitettu valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

6 §
Sulautumisen rekisteröinti

Eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön on ilmoitettava sulautuminen rekisteriviranomaiselle rekisteröitäväksi neljän kuukauden kuluessa Vakuutusvalvontaviraston suostumuksesta tai sulautuminen raukeaa. Ilmoitukseen on liitettävä sulautumissuunnitelma liitteineen sekä sulautumispäätökset. Ilmoituksessa on esitettävä selvitys siitä, että viraston antama suostumus on saanut lainvoiman. Jos suostumus ei ole saanut lainvoimaa viimeistään edellä tarkoitettuna määräpäivänä, rekisteriviranomaisen on lykättävä ilmoituksen käsittelyä, kunnes suostumus on lainvoimainen.

Rekisteröinnissä on otettava huomioon sulautumisen suunniteltu rekisteröintiajankohta, jollei siihen ole estettä eikä ajankohta ole myöhemmin kuin neljän kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

7 §
Sulautuminen

Eläkekassan varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä työeläkevakuutusyhtiölle, kun sulautuminen on rekisteröity. Samanaikaisesti eläkekassa purkautuu. Verotuksessa sulautumiseen sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 a ja 52 b §:ää.

Jos sulautumisen jälkeen ilmenee varoja, jotka perustuvat eläkekassan toimintaan ennen sulautumista, katsotaan myös näiden varojen muuttuneen osaksi työeläkevakuutusyhtiön varoja.

Työeläkevakuutusyhtiö vastaa niistä sulautumisen jälkeen ilmenneistä veloista tai muista sitoumuksista, jotka perustuvat eläkekassan toimintaan ja joista eläkekassa olisi joutunut vastaamaan.

8 §
Varoja ja velkoja koskevat erityissäännökset

Eläkekassan varat ja velat siirtyvät työeläkevakuutusyhtiöön sulautumishetkelle laaditun ja vahvistetun tilinpäätöksen mukaisissa arvoissa.

9 §
Eläkekassan tilinpäätös ja tilintarkastus

Eläkekassan hallituksen ja toimitusjohtajan on laadittava tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty ja joka päättyy sulautumishetkellä.

Tilintarkastuksen toimittamisessa noudatetaan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain säännöksiä. Tilintarkastajat antavat kuitenkin kertomuksensa työeläkevakuutusyhtiön yhtiökokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä eläkekassan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tämän tulee tapahtua kuuden kuukauden kuluessa sulautumisesta työeläkevakuutusyhtiön varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

HE 131/2003
StVM 21/2003
EV 82/2003

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.