1082/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558/2009) 8 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitettujen yliopistojen toiminnan maksullisuudesta ja maksuista.

2 §
Opetuksesta perittävät maksut

Yliopiston myöntäessä opiskelijalle rajatun oikeuden suorittaa yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisiin tutkintoihinsa kuuluvia opintoja yliopistolain 7 §:ssä tarkoitettuina avoimina yliopisto-opintoina taikka muutoin erillisinä opintoina ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta, se voi periä opiskelijalta näistä opinnoista enintään kymmenen euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden.

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:ssä tarkoitetut opettajankoulutuksen opinnot, jos ne suoritetaan erillisinä opintoina, sekä mainitun asetuksen 11 §:ssä tarkoitettu erikoistumiskoulutus ovat kuitenkin opiskelijalle maksuttomia.

3 §
Oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävät maksut

Jos yliopisto antaa opiskelijalle hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä sellaisia oppimateriaaleja taikka työvälineitä, laitteita, materiaaleja tai muita tarvikkeita, jotka opintojen päätyttyä jäävät opiskelijalle, yliopisto voi periä niistä maksun omakustannusarvon mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina oppimateriaaleina tai tarvikkeina ei pidetä yliopistolain 8 §:n mukaisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa eikä tämän asetuksen 2 §:n mukaisessa koulutuksessa opetukseen kuuluvia opetuksen järjestämisen edellyttämiä työvälineitä, koneita, laitteita, suojavaatteita, työturvallisuussäännöksissä edellytettyjä varusteita, opetuksessa käytettäviä yliopistolle kuuluvia materiaaleja ja tarvikkeita eikä muita vastaavia välineitä.

4 §
Yliopistojen maksulliset päätökset ja kokeet

Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa yliopistolain 39 §:ssä säädetyn ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia ja hakee mainitun lain 43 §:n mukaisesti oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi, hakemuksen käsittelystä peritään 35 euroa.

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n 5 momentissa säädetystä opettajankoulutukseen liittyvästä vastaavuustodistuksesta tai sitä koskevaan hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä peritään 126 euroa.

Eläinlääkintähuoltoasetuksen (1039/1990) 1 §:ssä tarkoitettuun eläimistä saatavien elintarvikkeiden tarkastamiseen liittyvän lainsäädännön tuntemusta taikka lihan tarkastushenkilökunnasta annetun asetuksen (1337/1996) 3 §:ssä tarkoitettuun lihantarkastuslainsäädännön tuntemusta koskevaan kirjalliseen kuulusteluun osallistumisesta peritään 34 euroa ja ilman kirjallista kuulustelua annettavasta todistuksesta 17 euroa.

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1093/2007) 8 §:n mukaisista kelpoisuuskokeista ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta peritään maksu seuraavasti:

1) hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen edellytyksenä olevista näyttö-, teoria- ja käytännön kokeista kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin yhteensä enintään 2 200 euroa;

2) lääkärin, eläinlääkärin ja erikoiseläinlääkärin ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen edellytyksenä olevista näyttö-, teoria- ja käytännön kokeista kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään 1 300 euroa;

3) muiden ammattihenkilöiden kelpoisuuskokeista kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin yhteensä enintään 500 euroa.

Edellä 1―3 kohdassa tarkoitetun kokeen tai sen jonkin osion uusimisesta peritään sama maksu kuin hylätystä suorituksesta on peritty. Kokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta peritään 20 euroa.

5 §
Yliopistojen kirjasto- ja tietopalvelumaksut

Kirjastojen omista kokoelmista annetut paikallislainat ja aineistojen muu paikallinen käyttö sekä kirjastojen omien kokoelmaluetteloiden ja avoimien julkaisuarkistojen hakukäyttö ovat maksuttomia. Kansalliskirjaston kansallisbibliografian, kansallisdiskografian ja kansallisen verkkosanaston hakukäyttö on myös maksutonta.

Kaukopalvelusta valtion ja kuntien ylläpitämille kirjastoille, valtion ja kuntien viranomaisille, sekä kirjastoille, jotka saavat toimintaansa valtionavustusta tai valtionosuutta, peritään aineiston lähettämiskustannukset ja tuottamiskustannukset omakustannusarvon mukaan.

Jäljennöksistä ja tulosteista peritään maksu omakustannusarvon mukaan.

6 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Asetuksen 2 ja 3 §:ää sovelletaan kuitenkin avoimessa yliopisto-opetuksessa perittäviin maksuihin 1 päivästä elokuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan yliopiston suoritteista perittävistä maksuista 20 päivänä kesäkuuta 2007 annettu opetusministeriön asetus (737/2007) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavan asetuksen 5 §:ää ja liitettä sovelletaan kuitenkin avoimessa yliopisto-opetuksessa perittäviin maksuihin 31 päivään heinäkuuta 2010. Kumottavan asetuksen 2 §:ää ja liitettä sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetuista erillisistä opinnoista perittäviin maksuihin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Eerikki Nurmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.