1357/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1129/2003) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetussa laissa (1129/2003) säädettyyn sähkön alkuperän varmentamiseen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) uusiutuvilla energialähteillä tuuli-, aurinko-, maalämpö-, aalto- ja vuorovesienergiaa sekä vesivoimaa, biomassaa, kaatopaikkakaasuja, jäteveden käsittelylaitosten kaasuja ja biokaasuja;

2) biomassalla maatalouden kasvi- ja eläinaineista sekä metsätaloudesta ja niihin liittyvästä teollisuudesta peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja jätetuotteiden biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa;

3) uusiutuvista energialähteistä tuotetulla sähköllä sähköä, joka tuotetaan yksinomaan uusiutuvia energialähteitä käyttävissä voimalaitoksissa ja sitä osuutta uusiutuvia ja muita energialähteitä käyttävissä voimalaitoksissa tuotetusta sähköstä, joka tuotetaan uusiutuvista energialähteistä sekä uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä, jota käytetään varastointijärjestelmien täyttämiseen lukuun ottamatta varastointijärjestelmien tuottamaa sähköä;

4) omakäyttölaitteilla niitä laitteita ja koneistoja, jotka voimalaitoksessa tarvitaan sähkön tai sähkön ja lämmön tuottamiseen ja tuotantovalmiuden ylläpitämiseen ja jotka tarvitaan voimalaitoksen aiheuttamien ympäristöhaittojen poistamiseen tai pienentämiseen; sekä

5) monipolttoaineyksiköllä voimalaitosta, jossa voidaan samanaikaisesti tai vuorotellen käyttää kahta tai useampaa polttoainetta.

3 §
Alkuperätakuujärjestelmän piiriin kuuluva sähkö

Sähkön alkuperätakuu voidaan myöntää sähkölle, joka on tuotettu uusiutuvista energialähteistä lukuun ottamatta sähköä, joka kulutetaan voimalaitoksen sähkön tai yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon omakäyttölaitteissa.

4 §
Täydentävät säännökset alkuperätakuun sisältämistä tiedoista

Sähkön alkuperätakuun tulee sisältää seuraavat täydentävät tiedot:

1) vesivoimalla tuotetun sähkön osalta tieto voimalaitoksen tehosta megavolttiampeereina; sekä

2) osuusvoimalaitoksessa tuotetun sähkön osalta tieto siitä, että sähkö on tuotettu osuusvoimalaitoksessa ja tieto voimalaitososuuden haltijan osuuden suuruudesta.

5 §
Voimalaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämien energialähteiden varmentaminen

Arviointilaitoksen antama varmennus on voimassa viisi vuotta varmennustodistuksen antamisesta lukien. Varmennus voidaan antaa myös viittä vuotta lyhyemmäksi määräajaksi.

Eurooppalaisessa uusiutuvan energian alkuperätodistusjärjestelmässä (Renewable Energy Certificate System, RECS) annettu varmennus rinnastetaan sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetussa laissa tarkoitettuun varmennukseen. Jos tämä varmennus on annettu viittä vuotta pitemmäksi ajaksi, katsotaan varmennuksen kuitenkin olevan sähkön alkuperätakuujärjestelmässä voimassa viisi vuotta varmennustodistuksen antamisesta lukien.

6 §
Tarkemmat säännökset varmennustodistuksen sisältämistä tiedoista

Varmennustodistuksen tai sen liitteiden tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) voimalaitoksen nimi, sijainti ja käyttöönottoaika;

2) voimalaitoksen haltijan osoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite;

3) voimalaitoksen teho megavolttiampeereina sekä arvioitu vuotuisen energiantuotannon määrä;

4) tiedot voimalaitoksen tuotantotavasta ja sen käyttämistä energialähteistä;

5) monipolttoaineyksikön osalta tiedot polttoaineiden tuotanto-osuuksien määrittämistavasta sekä polttoainevirtojen mittaamistavasta;

6) voimalaitoksen sähkö- ja höyrypääkaaviot, joista ilmenee voimalaitoksen liityntä sähköverkkoon sekä tapa, jolla voimalaitoksen tuottaman energian mittaus on järjestetty;

7) voimalaitoksen tuottaman energian mittaustapaa koskevat tiedot siten, että niistä ilmenee mittauspaikat, mittaustietojen laskentatavat voimalaitoksen tuottaman sähkön omakäyttö mukaan lukien, mittaustietojen luotettavuuden varmistamistapa sekä mittaustietojen ilmoittamistapa; sekä

8) osuusvoimalaitoksen osalta tiedot osuuksien haltijoista sekä tieto siitä, miten voimalaitoksen tuottama sähkö jaetaan osuuksien haltijoiden kesken.

7 §
Voimalaitoksen liittäminen sähkön alkuperätakuujärjestelmään

Voimalaitoksen haltijan on haettava alkuperätakuun myöntäjältä voimalaitoksen liittämistä sähkön alkuperätakuujärjestelmään ennen kuin alkuperätakuiden myöntäminen voidaan aloittaa. Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen varmennustodistus liitteineen.

8 §
Ilmoitukset varmennuksen voimassaoloaikana tapahtuvista olosuhteiden muutoksista

Voimalaitoksen haltijan on ilmoitettava alkuperätakuun myöntäjälle varmennuksen voimassaoloaikana voimalaitoksen tuotantotavan teknisissä ominaisuuksissa tai sen käyttämissä energialähteissä tapahtuvista merkittävistä muutoksista sekä osuusvoimalaitoksen osuuksien haltijoiden muutoksista.

9 §
Sähkön alkuperätakuun hakeminen

Voimalaitoksen haltijan on ilmoitettava alkuperätakuun myöntäjälle sähkön määrä, jolle alkuperätakuuta haetaan sekä ajankohta, jona sähkö on tuotettu. Sähkön määrän jatuottamisajankohdan ilmoittamisessa noudatetaan samaa sähköistä sanomamuotoa, jota sähkökauppojen selvitysmenettelyssä on säädetty noudatettavaksi mitattuja sähköntoimituksia koskevissa ilmoituksissa. Alkuperätakuun myöntäjä voi hyväksyä myös muun ilmoitustavan.

Jos alkuperätakuuta haetaan monipolttoaineyksikössä tuotetulle sähkölle, voimalaitoksen haltijan on ilmoitettava alkuperätakuun myöntäjälle uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön määrän selvittämisen edellyttämät tiedot yksikön polttoaineiden käytöstä polttoaineittain eriteltynä. Tiedot on annettava alkuperätakuun myöntäjän edellyttämällä tavalla.

10 §
Tarkemmat säännökset alkuperätakuun myöntäjän ja arviointilaitoksen päätöksiä koskevasta oikaisumenettelystä

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä voimalaitoksen haltija tai voimalaitososuuden haltija, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon oikaisua haetaan;

2) miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä

3) perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimusohjeissa on mainittava;

1) oikaisuvaatimuksen käsittelevä taho;

2) oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika ja mistä se lasketaan;

3) tiedot oikaisuvaatimuksen perille toimittamisesta; sekä

4) tiedot oikaisuvaatimukselle säädetyistä muoto- ja sisältövaatimuksista.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.