1355/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1345/2002) 12 §, 14 §:n 1 momentin 2 kohta, 15 §:n 1 ja 4 momentti, 16 ja 18 § sekä 19 §:n 2 momentti seuraavasti:

12 §
Projektituen tarkoitus

Työllisyyspoliittista projektitukea (projektituki) voidaan myöntää työllisyyden edistämiseksi ja työmarkkinoilta syrjäytymisen estämiseksi hankkeisiin, joiden avulla järjestetään uusia työmahdollisuuksia työttömille työnhakijoille ja toteutetaan muita heidän työllistymistään edistäviä toimenpiteitä. Lisäksi projektitukea voidaan myöntää muihin työllisyyttä ja työvoiman kehittämistä edistäviin alueellisiin ja paikallisiin hankkeisiin sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain (1351/2003) 3 §:n 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa.

14 §
Projektituen myöntämisen rajoitukset

Projektitukea ei myönnetä:


2) investointeihin, ellei kysymys ole tuettavaan hankkeeseen tai toimintaan välittömästi liittyvistä vähäisistä tarvike-, kone- tai laitehankinnoista, joiden yhteenlaskettu arvo ei ylitä kymmentä prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista; eikä


15 §
Projektituen määrä

Projektitukea voidaan myöntää enintään 75 prosenttia tuen myöntävän viranomaisen hyväksymistä hankkeen kokonaiskustannuksista tai tuen myöntävän viranomaisen hyväksymistä sosiaalisen yritystoiminnan edistämiseen ja kehittämiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Kunnalle ja kuntayhtymälle projektitukea voidaan kuitenkin myöntää enintään 50 prosenttia. Sosiaalisen yrityksen perustamis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin projektitukea voidaan myöntää enintään 50 prosenttia tuen myöntävän viranomaisen hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Tukitasoa määriteltäessä otetaan huomioon hankkeen kohderyhmään kuuluvien henkilöiden työllistymisen vaikutus ja hankkeen työllisyyttä edistävät vaikutukset tai sosiaalisen yrityksen toimintatavoitteeseen kuuluvien henkilöiden työllistymisen vaikeus.


Poiketen siitä, mitä 3 momentissa säädetään, valtion rahoitustueksi ei lueta Raha-automaattiyhdistyksen avustusta eikä veikkausvaroista maksettavaa avustusta. Edellä 1 momentissa säädettyä projektituen enimmäismäärää laskettaessa enimmäismäärään ei lueta Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja veikkausvaroista maksettavaa avustusta. Myönnetyt avustukset eivät kuitenkaan saa yhdessä ylittää 1 momentissa tarkoitettuja kokonaiskustannuksia.

16 §
Projektituen kesto

Projektitukea voidaan myöntää hankkeeseen tai sosiaalisista yrityksistä annetun lain 3 §:n 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa enintään kolmen vuoden ajaksi. Sosiaalisen yrityksen perustamis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin projektitukea voidaan kuitenkin myöntää vain ajaksi, jonka yritystoiminnan käynnistymisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

18 §
Kirjanpitovelvollisuus

Muu projektituen saaja kuin sosiaalinen yritys on velvollinen pitämään tukea saavasta hankkeesta kirjanpitolain (1336/1997) mukaista erillistä kirjanpitoa, jollei hankkeen rahoituksen tilinpitoa esitetä yhteisön tai säätiön kirjanpidossa omilla tileillään ja valvontaa ole mahdollista suorittaa ilman vaikeuksia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun projektituen saajan on säilytettävä hankkeen koko kirjanpito ja siihen liittyvät tositteet siten, että ne on helppo tarkastaa. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä kirjanpitolain 2 luvun 10 §:ssä säädetyn ajan ja siinä säädetyllä tavalla.

19 §
Seuranta ja valvonta

Projektituen saajan tulee vuosittain projektituen myöntämistä koskevassa päätöksessä asetetussa määräajassa toimittaa selvitys tuen käytöstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Ministeri
Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.