1349/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kun se on laissa 384/1994:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003), taimiaineistolain (1205/1994), siemenkauppalain (728/2000), rehulain (396/1998), eläintautilain (55/1980), metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002), luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (346/2000), kasvisten laatuluokituksen valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma 4/1995), kuivattujen hedelmä- ja vihannestuotteiden laatuluokituksen valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma 80/2000), alkuperäislajikkeen rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (437/2001) ja asetuksen (EY) n:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 nojalla Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimesta tai toimeksiannosta tehtyjen suoritteiden maksullisuutta ja maksujen suuruutta sekä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen liiketaloudellisin perustein laskutettavia suoritteita.

Tämä asetus koskee lisäksi tiettyjä torjunta-ainelain (327/1969), neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 451/2000 ja kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY nojalla Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimesta tai toimeksiannosta tehtyjen suoritteiden maksullisuutta ja maksujen suuruutta.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat:

1) edellä 1 §:ssä mainittujen säädösten nojalla suoritettava markkinavalvonta, sen suunnittelu ja ohjaus;

2) luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotannon, valmistuksen ja maahantuonnin valvonnan sekä rehuvalvonnan suunnittelu ja ohjaus;

3) alle 0,15 ha:n suuruisten 4H-kerholaisten palstojen merkitseminen luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin ja näiltä palstoilta peräisin olevien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon valvonta;

4) maatilalla tapahtuva luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä harjoitettava pääosin omalta tilalta peräisin olevia raaka-aineita käyttävän luonnonmukaisen elintarviketuotannon valvonta;

5) kasvinsuojelurekisterin ylläpito ja rekisteriin merkitseminen sekä metsänviljelyaineiston toimittajien rekisterin ylläpito; ja

6) rehulain nojalla tehtävät analyysit koskien patogeenisia mikro-organismeja sekä haitallisia aineita ja tuotteita.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain ja taimiaineistolain mukaiset tarkastukset, mukaan lukien kasvinterveystodistuksen antaminen, kasvipassin käyttöoikeuden myöntäminen, taimiaineistolain edellyttämä toiminnanharjoittajan hyväksyminen ja todistusten sekä lupien antaminen;

2) kasvisten laatuluokituksen omavalvonnan hyväksyminen, laaduntarkastustodistuksen antaminen ja tuote-erän laatuluokituksen tarkastaminen;

3) siemenkauppalaissa tarkoitettu siementavaran sertifioiminen, siemenpakkaamon ja maahantuojan merkitseminen rekisteriin, maahantuontilupa, muut luvat ja todistukset sekä alkuperäislajikkeen rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (437/2001) mukaiset alkuperäislajikkeeseen liittyvät tarkastukset, tutkimukset ja rekisteröinti;

4) rehulaissa tarkoitettu rehuvalmisteiden tarkastustoiminta, eräiden toiminnanharjoittajien hyväksyminen ja rekisteröiminen, rehuvalmistajien omavalvonnan valvonta ja hyväksyminen, irtorehua varastoivien toiminnanharjoittajien omavalvonnan valvonta ja hyväksyminen, irtorehua kuljettavien toiminnanharjoittajien omavalvonnan valvonta, muu rehuvalmistuksen valvonta ja Suomen kautta Euroopan yhteisölle lähetettävien rehuvalmisteiden hyväksymishakemusten tarkastaminen ja siihen liittyvät asiantuntijalausunnot, tuoreen rehukasvin säilöntäainehakemuksen ja säilöntätulosten arviointi ja siihen liittyvät asiantuntijalausunnot, valvontaviranomaisille tehtävien ilmoitusten käsittely sekä rehua tai rehun raaka-ainetta valmistavien eläimistä peräisin olevaa jätettä käsittelevien laitosten eläintautilain mukainen valvonta;

5) luonnonmukaisesti tuotettujen maata-loustuotteiden tuotannon ja maatilalla tapahtuvan vähäisen valmistuksen valvonta, toiminnanharjoittajan rekisteröiminen, luonnonmukaiseen tuotantoon ja valmistukseen liittyvät luvat sekä yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen;

6) kasvinsuojeluaineiden testauksia suorittavan laitoksen virallista hyväksymistä varten annettava lausunto ja virallisesti hyväksytyn laitoksen valvontatarkastukset sekä tiettyjen torjunta-aineiden käyttöön oikeuttava erityistutkinto;

7) komission asetuksessa (EY) N:o 451/2000 tarkoitettu vanhan tehoaineen arviointi ja käsittely sekä neuvoston direktiivissä 91/414/ETY tarkoitettu uuden tehoaineen arviointi ja käsittely;

8) Suomessa kuivattujen hedelmä- ja vihannestuotteiden laatuvaatimusten mukaisuuden valvominen, Suomesta vientiin menevien kuivattujen hedelmä- ja vihannestuotteiden laatuvaatimusten mukaisuuden valvominen ja laatutodistuksen antaminen;

9) komission asetuksen (EY) n:o 2799/1999 valvonnasta aiheutuneet analyysikulut;

10) metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukainen toimittajien merkitseminen rekisteriin, perusaineiston hyväksyminen ja tarkastaminen, kantatodistusten antaminen, tuotannon tarkastukset ja uusintatarkastukset.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu. Tietyiltä suoritteilta maksut peritään kuitenkin tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Varmennetun taimiaineiston tuotannon valvonnassa maksut voidaan periä suoritteen omakustannusarvoa alempana siten, että perusaineiston ja muun tuotannon sertifiointikustannuksista katetaan vähintään 25 prosenttia.

Rehuvalvonnassa ja komission asetuksen (EY) n:o 2799/1999 mukaisessa valvonnassa maksu voidaan periä suoritteen omakustannusarvoa alempana siten, että valvonta-analyyseistä johtuvista kokonaiskustannuksista katetaan 70 prosenttia ja että rehulain ja eläintautilain perusteella tapahtuvista hygieniaan liittyvän omavalvonnan tarkastuksista valtiolle aiheutuvista kokonaiskustannuksista katetaan 70 prosenttia. Perittävät maksut suhteutetaan valmistajan toiminnan laatuun, tuen suuruuteen ja volyymiin.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Kasvintuotannon tarkastuskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein seuraavat suoritteet:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävät;

2) julkaisut, luettelot, oppaat, kopiot ja jäljennökset;

3) toimitilojen ja laitteiden käyttö;

4) muiden kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen suoritteiden lähettämis- ja postituspalvelut; ja

5) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen hyväksymän rehuvalmistajan omavalvontaan kuuluvan tuotannon valvontanäytteiden laboratoriotarkastusten sekä lannoite- ja torjunta-aineanalyysien maksuista tarkastuskeskus saa myöntää hinnan alennusta, jos se on liiketaloudellisesti perusteltua ja siihen on osoitettu valtion talousarviossa määräraha.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja se on voimassa 29 päivään helmikuuta 2004.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Timo Rämänen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.