1347/2003

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatiosta sekä niiden liitoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 1 momentin nojalla.

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2200/96, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, tarkoitettujen hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden ja niiden liittojen hyväksymiseen. Hedelmäntuottajaorganisaatioilla tarkoitetaan tässä asetuksessa myös marjantuottajaorganisaatioita.

Tämän asetuksen lisäksi noudatetaan, mitä markkinajärjestelyasetuksessa sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajaorganisaatioiden hyväksynnän ja tuottajaryhmittymien esihyväksynnän osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1432/2003, jäljempänä hyväksymisasetus, säädetään.

2 §
Tuottajaorganisaatioksi hyväksymisen edellytykset

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tuottajaorganisaatioksi tuottajien ryhmittymän, joka:

1) täyttää markkinajärjestelyasetuksen 11 artiklassa säädetyt edellytykset;

2) täyttää hyväksymisasetuksessa säädetyt edellytykset;

3) on osakeyhtiö tai osuuskunta; sekä

4) koostuu vähintään viidestä ja enintään yhdeksästä täysivaltaisesta tuottajajäsenestä ja jonka kaupan pidetyn tuotannon arvo on vähintään 500 000 euroa taikka koostuu vähintään kymmenestä täysivaltaisesta tuottajajäsenestä ja jonka kaupan pidetyn tuotannon arvo on vähintään 250 000 euroa.

Jos ryhmittymän jäsenten tuotantoa ei ole myyty ryhmittymän kautta, laskennan tulee perustua ryhmittymän jäsenten markkinoidun tuotannon arvoon.

3 §
Tuottajaorganisaatioiden liitoksi hyväksymisen edellytykset

Maa- ja metsätalousministeriö voi hyväksyä markkinajärjestelyasetuksen 16 artiklassa tarkoitetuksi tuottajaorganisaatioiden liitoksi sellaisen hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän, joka on osakeyhtiö, osuuskunta tai rekisteröity yhdistys.

Sovellettaessa 1 momenttia siinä mainituksi oikeushenkilöksi katsotaan myös perikunnat, verotusyhtymät ja muut näihin rinnastettavat luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmät riippumatta siitä, mikä ryhmän ja sen jäsenten oikeudellinen asema on.

Ennen tuottajaorganisaatioiden liitoksi hyväksymistä ministeriön on varmistuttava, että hyväksyminen ei aiheuta hyväksymisasetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua määräävän aseman tai kilpailua rajoittavien sopimusten väärinkäyttöä.

4 §
Jäsenyys tuottajaorganisaatiossa

Tuottajaorganisaation jäsenenä voi olla tuottaja, joka ammattimaisesti viljelee kyseisen tuottajaorganisaation hyväksymisluokan mukaisia tuotteita.

Tuottajaorganisaation jäsenenä voi olla myös luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ammattimaisesti viljelee tai on viljellyt maatalous- tai puutarhatuotteita. Maa- ja metsätalousministeriö voi erityisestä syystä sallia, että organisaation jäseninä on merkitykseltään vähäisessä määrin myös muita kuin 1 momentissa tai tässä momentissa tarkoitettuja jäseniä. Tässä momentissa tarkoitettut jäsenet voivat osallistua toimintarahastoa koskeviin äänestyksiin vain siinä määrin, kuin se organisaation säännöissä sallitaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja tuottajaorganisaation jäseniä ei lasketa tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärään, eivätkä nämä jäsenet voi:

1) olla taloudellisesti merkittävässä asemassa olevia toimijoita, tukku- tai vähittäiskauppaportaaseen kuuluvia yhteisöjä tai rahoituslaitoksia;

2) pitää hallussaan yli 49 prosenttia äänivallasta tuottajaorganisaatiossa; taikka

3) suoraan hyötyä Euroopan yhteisön tuottajaorganisaatiolle myöntämästä taloudellisesta tuesta.

5 §
Tuottajaorganisaation toiminta

Tuottajaorganisaatio voi antaa sille markkinajärjeselyasetuksessa ja hyväksymisasetuksessa säädetyt tehtävät ulkopuolisen hoidettaviksi, jos ne hoidetaan asianmukaisesti ja tuottajaorganisaation valvonnassa.

Tuottajaorganisaation tulee pitää sellaista kirjanpitoa, että siitä voidaan seurata tuottajaorganisaation jäsenten organisaation hyväksymisluokkaan kuuluvien tuotteiden osuutta organisaation tuotannon arvosta.

Tämän asetuksen nojalla hyväksytyn tuottajaorganisaation on, jos se ei ole esittänyt toimntaohjelmaa, maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä toimitettava ministeriölle tieto kaupan pidetyn tuotantonsa arvosta.

6 §
Toimintaohjelma

Tuottajaorganisaation toimintaohjelmaa laadittaessa on otettava huomioon, mitä 4 §:n 3 momentin 3 kohdassa säädetään.

7 §
Äänivalta

Yhdenkään tuottajaorganisaation jäsenen tai jäsenorganisaation osakkaan äänivalta ei saa olla enempää kuin 20 prosenttia. Äänivaltaa laskettaessa yksittäisen jäsenen tai osakkaan äänivaltaan katsotaan kuuluvan tämän suora ja välillinen omistus tuottajaorganisaatiossa.

8 §
Jäsenyyden vähimmäiskesto ja tuottaja- organisaatiosta eroaminen

Tuottajan jäsenyyden on kestettävä vähintään vuoden ajan. Toimintaohjelman esittämisen jälkeen yksikään jäsen ei voi vapautua ohjelmasta johtuvista velvoitteistaan ohjelman soveltamisen aikana ilman tuottajaorganisaation lupaa.

Tuottajan on ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti tuottajaorganisaatiolle viimeistään 15 päivänä syyskuuta, jolloin ero tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Tuottajaorganisaatioiden säännöissä voidaan määrätä eroamisilmoituksen tekemiselle pidempi aika, joka voi olla enintään kuusi kuukautta.

9 §
Hyväksymismenettely

Hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden ja niiden liittojen hyväksymistä haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä ministeriön lomakkeella numero 353.

Hyväksymistä haettaessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön antamia hakuohjeita. Hakemukseen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset.

Tuottajaorganisaatio katsotaan hyväksytyksi, kun se maa- ja metsätalousministeriön hyväksymisen jälkeen on merkitty kaupparekisteriin.

10 §
Tarkastukset ja seuraamukset

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa hyväksymisasetuksen 20 artiklan mukaisesti siitä, että tuottajaorganisaatioiden ja tuottajaorganisaatioiden liittojen hyväksymisen edellytysten olemmassa oloa valvotaan.

Maa- ja metsätalousministeriö voi peruuttaa tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden liiton hyväksymisen, jos organisaatio tai liitto ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden ja niiden liittojen hyväksymisestä 7 päivänä toukokuuta 1997 annettu valtioneuvoston päätös (407/1997) sekä esihyväksyttyjen hedelmän- ja vihannestuottajaryhmittymien käynnistystuesta 19 päivänä lokakuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (860/2000).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.