1345/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 6 §:n 3 momentti ja 7 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 7 §:n 3 momentti laissa 726/2000, sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §
Tuen hakeminen

Tukea koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, hakemus on allekirjoitettava.

6 §
Oikaisu

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös muutoksenhaun johdosta annettuun päätökseen, jos hakijalle myönnetään muutoksenhaun johdosta tuki tai jos tukea myönnetään lisää. Koron maksamisesta päättää tällöin muutoksenhakuviranomainen.

7 §
Takaisinperintä

Jos tuen saajalta peritään takaisin 1 momentin nojalla perusteettomasti tai liikaa myönnetty määrä, voidaan takaisin perittävälle määrälle määrätä suoritettavaksi korkoa kuuden prosentin vuotuisen koron mukaan. Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka kuluu takaisinperintäpäätöksen tiedoksi saannin ja joko tosiasiallisen palautuksen tai, jos maksu on vähennetty myöhemmin maksettavasta erästä, vähennyksen välillä. Perimättä voidaan kuitenkin jättää sellainen määrä, joka ilman korkoja on enintään 100 euroa tuen saajaa sekä maksujen takaisinperintään johtanutta tukihakemusta kohti.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Lain 7 §:n 3 momentin 2. virkkeessä tarkoitettua perustetta sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vuonna 2004 tai sen jälkeen annettuja tukipäätöksiä koskeviin takaisinperintöihin.

HE 83/2003
MmVM 7/2003
EV 114/2003

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.