1343/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustusministeriön hallinnonalan suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät maksut

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään seuraavat omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetussa laissa (242/1990) tarkoitettu maastavientiin annettu puolustusministeriön päätös, josta maksu on 95 euroa, ja puolustusministeriön myöntämä välityslupa, josta maksu on 95 euroa;

2) aluevalvontalain (755/2000) 14 §:ssä tarkoitettuun ilmakuvaukseen annettu pääesikunnan lupapäätös, josta maksu on 69 euroa.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) palkatun henkilöstön ja varusmiesten käyttö;

2) kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden käyttö;

3) puolustushallinnon rakennuslaitoksen oman hallinnonalan ulkopuolelle tuottamat palvelut; puolustushallinnolle palvelut tuotetaan kuitenkin omakustannushintaan;

4) kuljetus tai muu suorite ajoneuvolla, ilma-aluksella tai merialuksella;

5) irtaimen omaisuuden kunnossapito-, korjaamo- ja valmistuspalvelut;

6) kemialliset ja fysikaaliset tutkimukset sekä mittaus- ja testauspalvelut;

7) tuotetut ja kustannetut julkaisut sekä valokopiot, muut jäljennökset ja sähköiset tallenteet sekä painopalvelut;

8) kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut;

9) pesulapalvelut ja muut vaatetuskorjaamon suoritteet;

10) elokuva- ja valokuva-alan suoritteet;

11) terveydenhuoltoalan suoritteet;

12) teletoimen palvelut;

13) ruokailupalvelut;

14) psykologiset soveltuvuustutkimukset;

15) sotilaselokuvateatterinäytännöt;

16) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden hintoja voidaan alentaa, mikäli kyseiseen tarkoitukseen on osoitettu talousarviossa määräraha.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista 7 päivänä joulukuuta 2001 annettu puolustusministeriön asetus (1201/2001).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.