1303/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

kumotaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun arvonlisäveroasetuksen (50/1994) 1 §:n 6 momentti sekä 3―6 ja 12 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 6 momentti asetuksessa 1117/1999, 3 § osaksi asetuksessa 1487/1994, 5 § osaksi asetuksessa 1768/1995 ja 6 § osaksi mainituissa asetuksissa 1487/1994 ja 1768/1995,

muutetaan 1 luvun otsikko, 7 §, joka samalla siirretään 2 lukuun, 8 § sekä 10 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 § mainitussa asetuksessa 1768/1995 ja 10 a §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 1117/1999 seuraavasti:

1 luku

Liiketapahtumien kirjaaminen


7 §

Arvonlisäverolain 72 §:ssä tarkoitettu määrä on selvitettävä tullauspäätöksellä ja siihen liittyvillä asiakirjoilla.

8 §

Arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momentissa tarkoitetun ostajan kotipaikka on varmistettava passista tai siihen merkitystä oleskelu- tai työluvasta tai muista asiakirjoista, jotka selvittävät kotipaikan luotettavasti. Henkilön kotipaikan katsotaan olevan Yhteisön ulkopuolella, jos hän asuu Yhteisön ulkopuolella eikä oleskele Yhteisössä jatkuvasti.

Arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momentissa tarkoitetuksi selvitykseksi siitä, että ostaja on vienyt tavarat Yhteisön ulkopuolelle, katsotaan:

1) lasku tai muu tosite, jonka se tullitoimipaikka on leimallaan vahvistanut, jonka kautta tavarat poistuvat Yhteisöstä; tai

2) arvonlisäverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä annetun asetuksen (485/1985) mukaisen toimiluvan saaneen käteispalautustoimintaa harjoittavan palautusliikkeen antama todistus.

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tositteessa on oltava seuraavat tiedot ainakin suomen tai ruotsin kielellä:

1) ostajan nimi, kotipaikka, passin numero, vakinainen osoite ja allekirjoitus;

2) myyjän nimi, postiosoite sekä yritys- ja yhteisötunnus;

3) tavaroiden määrä ja luonne;

4) tavaroiden toimituspäivä;

5) veron peruste kunkin verokannan osalta;

6) verokanta;

7) suoritettavan veron määrä euroissa;

8) ostajalta mahdollisesti perittävät kulut;

9) ostajalle palautettava määrä.

Myyjän on muissa kuin 6 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa luovuttaessaan tavarat ostajalle sinetöitävä ne siten, että niiden käyttämättömyys on tulliviranomaisen todettavissa tavaroita vietäessä Yhteisön ulkopuolelle.

Jos tavarat on ostettu toisesta jäsenvaltiosta ja ostaja vie ne matkatavaroissaan Suomen kautta Yhteisön ulkopuolelle, asianomainen tullitoimipaikka vahvistaa ostajan pyynnöstä leimalla, että tavarat viedään Yhteisöstä.

Kun myynti tapahtuu lentoaseman ulkomaanliikenteen lähtöhallissa, selvitykseksi siitä, että ostaja vie tavarat Yhteisön ulkopuolelle, katsotaan myös ostajan esittämä ulkomaanlennon tarkastuskortti. Myyjän on tällöin täytettävä verohallituksen hyväksymä arvonlisäverotonta myyntiä koskeva lomake.

10 a §

Arvonlisäverolain 209 k §:ssä tarkoitettu asiakas on tunnistettava 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla luotettavalla asiakirjalla.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Ministeri
Jan-Erik Enestam

Lainsäädäntöneuvos
Suvi Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.