1278/2003

Annettu Turussa 9 päivänä marraskuuta 2002

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkon vaalijärjestyksen (1056/1993) 2 luvun 19 §:n 1 momentti sekä 3 luvun alaluvun D väliotsikko ja 10―12 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 19 §:n 1 momentti kirkolliskokouksen päätöksessä 348/1998 ja 3 luvun 10 § päätöksessä 865/1995,

muutetaan 1 luvun 1 §, 2 luvun 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 22 §, 3 luvun alalukujen B ja C väliotsikko ja 8―9 § sekä 4 luvun 7 §,

sellaisena kuin niistä on 3 luvun 9 § osaksi päätöksessä 297/2000, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä sovelletaan kirkkolain 8 luvussa tarkoitetuissa papinvaalissa ja seurakuntavaaleissa, 17 b luvussa tarkoitetuissa hiippakuntavaltuuston vaaleissa, 18 luvussa tarkoitetussa piispanvaalissa, 19 luvussa tarkoitetuissa tuomiokapitulin pappisasessorin ja maallikkojäsenen sekä lääninrovastin vaaleissa sekä 20 luvussa tarkoitetuissa kirkolliskokousedustajien vaaleissa.

2 luku

Papinvaali ja seurakuntavaalit

B. Vaaliluettelo
19 §

Vaaliluetteloa koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään vaaliluettelon nähtävilläoloajan päättymisen jälkeisenä toisena arkipäivänä. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa kirkkolain 8 luvun 3 §:n 1―3 momentissa säädettyjen määräpäivien jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin.


21 §

Vaalilautakunnan päätöksestä tehtävä valitus osoitetaan hallinto-oikeuteen ja valituskirjelmä jätetään kymmenen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä kirkkoherranvirastoon.


22 §

Vaaliluetteloa on noudatettava, vaikka lopullista päätöstä vaaliluettelon oikaisemisesta tehtyyn valitukseen ei ole saatettu vaalilautakunnan tietoon ennen vaaleja. Henkilön, jolla vaalilautakunnalle esitetyn hallinto-oikeuden päätöksen mukaan on äänioikeus, on kuitenkin annettava äänestää.

3 luku

Piispanvaali ja muut hiippakunnalliset vaalit

B. Tuomiokapitulin maallikkojäsenen ja pappisasessorin sekä lääninrovastin vaalit
8 §

Tuomiokapitulin maallikkojäsenen vaali toimitetaan suljetuin lipuin enemmistövaalina. Vaalissa äänestetään samalla kertaa jäsentä ja tämän ensimmäistä ja toista varajäsentä.

Hiippakuntavaltuusto ilmoittaa vaalin tuloksen tuomiokapitulille.

C. Hiippakuntavaltuuston vaalit
9 §

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleissa noudatetaan vastaavasti, mitä 4 luvussa säädetään kirkolliskokousedustajien vaaleista.

Maallikkojäsenten vaalissa äänestysliput painetaan vihreälle ja pappisjäsenten vaalissa keltaiselle paperille.

4 luku

Kirkolliskokousedustajien vaalit

7 §

Ahvenanmaan seurakunnista valittavan maallikkoedustajan vaalissa asetetaan ehdokkaat kirkkolain 20 luvun 1 §:n 4 momentissa ja 6 §:ssä mainitulla tavalla erikseen. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjassa on nimettävä ehdokaslistassa yksi ehdokas edustajaksi sekä yksi ensimmäiseksi ja yksi toiseksi varamieheksi. Ehdokaslistojen yhdistelmässä numeroidaan vain ehdokaslistat.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Turussa 9 päivänä marraskuuta 2002

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.