1272/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Elintarvikeviraston maksullisista suoritteista ja niistä perittävistä maksuista.

Lihantarkastuksen sekä teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien leikkaamojen ja kylmävarastojen sekä kala-alan laitosten valvonnan ja Euroopan yhteisön maksamien tukien edellytyksenä olevien tarkastusten maksullisuudesta säädetään erikseen.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Elintarvikeviraston julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu peritään omakustannusarvon mukaisena, ovat:

1) teurastamojen yhteydessä olevien muiden laitosten kuin leikkaamojen ja kylmävarastojen valvonta;

2) luonnonmukaisen tuotannon valvonta;

3) naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän valvonta.

Luonnonmukaisen tuotannon valvontamaksua ei kuitenkaan peritä luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen valvonnasta, jos elintarvikkeet valmistetaan luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä maatilalla ja valmistuksessa käytetään pääosin kyseisellä maatilalla tuotettuja raaka-aineita.

Elintarvikeviraston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti, ovat:

1) päätökset ja valvonta;

2) todistusten antaminen;

3) ilmoitusten vastaanottaminen.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka Elintarvikevirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) asiakkaan pyynnöstä toimitettavat Elintarvikeviraston tuottamat ja kustantamat julkaisut ja muu aineisto;

2) muut kuin viranomaisvalvontaan liittyvät koulutus-, konsultointi- ja tietopalvelut;

3) Elintarvikeviraston tiedostojen ja niiden käyttöoikeuksien luovuttaminen sekä tiedostoissa olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta;

4) tilojen ja laitteiden käyttö;

5) valokopio- ja muut jäljennökset ja niiden lähettäminen;

6) muut 1―5 kohdassa tarkoitettuihin verrattavat, tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Tässä asetuksessa säädetyt maksut peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tilatuista suoritteista peritään maksu sen mukaan kuin kyseisten suoritteiden maksullisuudesta Elintarvikeviraston maksullisista suoritteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (870/2001) säädetään.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Timo Rämänen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Tämän maksutaulukon mukainen maksu peritään myös silloin, jos hakemusta ei hyväksytä. Jos asia raukeaa hakijasta johtuvasta syystä, peritään asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään tämän maksutaulukon mukainen maksu.

I Elintarvikeviraston päätökset ja valvonta / kiinteä maksu

1) Teurastamon hyväksymishakemuksen käsittely:

a) laitoksen, jonka teurastuskapasiteetti on enintään 10 000 000 kg vuodessa, 530 euroa;

b) laitoksen, jonka teurastuskapasiteetti on yli 10 000 000 kg vuodessa, 1 060 euroa;

2) teurastamon yhteydessä toimivan laitoksen hyväksymishakemuksen käsittely 530 euroa.

Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten lupahakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että lupahakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.

3) vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun asetuksen (281/1972) 1 ja 9 §:ssä tarkoitetun hakemusasian käsitteleminen 513 euroa;

4) pakasteasetuksen valvonnasta ja siinä käytettävistä menetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (340/1994) 3 §:ssä tarkoitetun hyväksymispyynnön käsitteleminen 168 euroa;

5) luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/777/ETY 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen 884 euroa;

6) juustoasetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (316/1977) 8, 9 ja 10 §:ssä tarkoitettujen hakemusasioiden käsitteleminen 177 euroa;

7) maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 6 a kohdassa tarkoitetun kolmannesta maasta maahantuodun luonnonmukaisesti tuotetun maataloustuotteen, rehun, elintarvikkeen ja alkoholijuoman kaupanpitoa koskevan hakemusasian käsitteleminen 310 euroa;

8) maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä ja mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 207/93 3 artiklan b kohdassa tarkoitetun tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan käyttöä luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa koskevan lupahakemuksen käsitteleminen 79 euroa; luvan uusiminen 21 euroa;

9) luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittely 88 euroa / toiminnanharjoittaja; maksua ei kuitenkaan peritä, jos asianomainen on jo rekisteröity Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin;

10) luonnonmukaisen tuotannon valvonnan vuosittainen perusmaksu 53 euroa / toiminnanharjoittaja;

11) osaamistestaajarekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittely 75 euroa;

12) juuston yksityisen varastoinnin valvonta 50 euroa / käyntikerta;

13) voin yksityisen varastoinnin valvonta 80 euroa / näytteenottokerta.

II Elintarvikeviraston päätökset / tuntihinnan (55 euroa / tunti) mukaan määräytyvä maksu

1) elintarvikelisäaineista annetun asetuksen (521/1992) 5 §:n säännöksestä poikkeamista koskevan hakemusasian käsitteleminen;

2) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen valvonnasta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentissa (15/1999) tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen;

3) kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen;

4) teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten toiminnan muuttamista koskevien lupahakemusten käsittely.

Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa pyöristetään aika lähimpään puoleen tuntiin.

III Elintarvikeviraston toimialaan kuuluvien todistusten antaminen

1) Sertifikaatit
1.1. erä- ja luomutoimijakohtainen 16 euroa
1.2. tuote- tai tuotantolaitoskohtainen 37 euroa
1.3. luomukauppakohtainen 84 euroa
1.4. muut 53 euroa
2) muu pyynnöstä annettu todistus 11 euroa
3) hygieniaosaajatodistus ja -kortti 4 euroa

IV Elintarvikeviraston toimialaan kuuluvien ilmoitusten vastaanottaminen

1) kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen ravintolisistä (571/2003) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 21 euroa;

2) erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (662/2000) 8 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 21 euroa.

V Asiantuntijalausuntojen ja välttämättömien matkakulujen periminen

Maksutaulukon kohdassa I―III mainittujen hakemusasioiden sekä sertifikaattien ja todistusten antamista koskevien asioiden osalta peritään myös asian käsittelemiseksi mahdollisesti tarvittavien asiantuntijalausuntojen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset sekä välttämättömät matkakustannukset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.