1248/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä helmikuuta 2002 annetun opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen (167/2002) 23 §,

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 11 §:n 6 momentti ja 17 §, sekä

lisätään asetuksen 3 ja 4 §:iin uusi 3 momentti, jolloin 4 §:n nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, asetukseen uusi 10 a §, 11 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2―6 momentti siirtyvät 3―7 momentiksi, 14:§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

3 §
Valintayksiköt

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, opiskelijat voidaan ottaa seuraavien ammatillisten perustutkintojen osalta suorittamaan määrättyä koulutusohjelmaa.

1) maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma ja turkistalouden koulutusohjelma;

2) metsäalan perustutkinto: metsäkonealan koulutusohjelma;

3) vaatetusalan perustutkinto: asustealan koulutusohjelma ja turkisalan koulutusohjelma;

4) painoviestinnän perustutkinto: ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma ja painotekniikan koulutusohjelma;

5) logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma;

6) sähköalan perustutkinto: automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma sekä sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma;

7) rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma;

8) elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma;

9) merenkulkualan perustutkinto: sähkökäytön koulutusohjelma;

10) liiketalouden perustutkinto: informaatio- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma;

11) matkailualan perustutkinto: matkailun ohjelmapalvelujen koulutusohjelma ja matkailun myynti- ja neuvontapalvelujen koulutusohjelma;

12) sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelma;

13) käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto: esinesuunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma sekä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma.

Opiskelijat voidaan ottaa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon, audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, tanssialan perustutkintoon, sekä musiikkialan perustutkintoon johtavaan koulutukseen myös koulutuksen järjestäjän päättämään muuhun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun valintayksikköön.

4 §
Opiskelijaksi ottamisen perusteet

Otettaessa opiskelijoita tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon tai liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakijalle annetaan pisteitä 2 momentissa mainittujen seikkojen lisäksi myös aikaisempien opintojen, harrastusten tai muiden lisänäyttöjen perusteella.

10 a §
Aikaisemmat opinnot, harrastukset, muut lisänäytöt

Koulutuksen järjestäjä voi antaa tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon tai liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavaan koulutukseen pyrkivälle hakijalle aikaisempien opintojen, harrastusten, tai muiden lisänäyttöjen perusteella 1―3 pistettä.

11 §
Pääsy- tai soveltuvuuskokeet

Tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon sekä liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavaan koulutukseen valitaan hakijat 5―10 a §:ssä säädettyjen valintaperusteiden yhteispistemäärän perusteella.


Koulutuksen järjestäjän pääsy- tai soveltuvuuskokeesta antamaa pistemäärää tulee käyttää myös otettaessa opiskelijoita muun koulutuksen järjestäjän vastaavaan valintayksikköön. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon, audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon ja liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijaksi ottaminen tehdään kuitenkin koulutuksen järjestäjän oman pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella.

14 §
Opiskelijaksi ottamisen perusteet otettaessa opiskelijaksi lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneita

Otettaessa opiskelijoita tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon tai liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakijalle annetaan pisteitä 2 momentissa mainittujen seikkojen lisäksi myös aikaisempien opintojen, harrastusten, tai muiden lisänäyttöjen perusteella.

17 §
Hakutoiveiden, sukupuolen, aikaisempien opintojen, harrastusten, muiden lisänäyttöjen, sekä pääsy- tai soveltuvuuskokeiden perusteella annettavat pisteet otettaessa opiskelijaksi lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneita

Otettaessa lukion oppimärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneita ammatilliseen peruskoulutukseen sovelletaan hakutoiveiden, sukupuolen, aikaisempien opintojen, harrastusten, muiden lisänäyttöjen sekä pääsy- tai soveltuvuuskokeiden osalta, mitä 9―11 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Siltä osin kuin asetus koskee opiskelijaksi ottamista tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon ja liikunnanohjauksen perustutkintoon, asetus tulee kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Vanhempi hallitussihteeri
Kaija Suorsa-Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.