1143/2003

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003

Laki puutavaranmittauslain 47 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/1991) 47 §, sellaisena kuin se on laissa 582/2002, seuraavasti:

47 §

Mittauslautakunnan on hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä noudatettava soveltuvin osin, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Tämän lain mukaisissa määräaikojen laskemisissa sovelletaan säädettyjen määräaikain laskemisesta annettua lakia (150/1930) ja tiedoksiannoissa hallintolakia (434/2003).

Virallisen mittaajan on 4 a luvun mukaisissa tehtävissä noudatettava soveltuvin osin, mitä hallintolaissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin hallintoasioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Uuteen käsittelyyn palautettuihin asioihin sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä.

HE 82/2003
MmVM 4/2003
EV 80/2003

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.