1100/2003

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeriön asetus valtion omistukseen siirtyneiden ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden käsittelystä

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tammikuun 9 päivänä 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 119 §:n 2 momentin 2 kohdan, sellaisena kuin se on laissa 804/2003, nojalla seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ampuma-aselain (1/1998) 119 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen valtiolle menetetyiksi tuomittujen sekä valtion omistukseen ampuma-aselain nojalla tulleiden ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hävittämiseen, käyttämiseen valtion tarpeisiin, luovuttamiseen museossa tai kokoelmassa pitämistä varten sekä myymiseen julkisella huutokaupalla tai muulla tavalla.

2 §
Esineet käsittelevä, luovuttava ja hävittävä viranomainen

Poliisin on toimitettava edellä 1 §:ssä tarkoitetut ampuma-aseet, aseen osat, kaasusumuttimet, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikölle, jollei aseen osia, kaasusumuttimia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia arvoltaan vähäisinä ampuma-aseasetuksen (145/1998) 63 §:n nojalla hävitetä. Arpajais- ja asehallintoyksikkö käsittelee, luovuttaa ja hävittää esineet.

3 §
Asekäsittelytyöryhmä

Sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikön yhteydessä toimii asekäsittelytyöryhmä, joka tekee yksikölle esityksen 1 §:ssä tarkoitettujen ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hävittämisestä, käyttämisestä valtion tarpeisiin ja luovuttamisesta.

Asekäsittelytyöryhmässä on puheenjohtaja, sihteeri ja 3 muuta jäsentä. Sisäasiainministeriö määrää puheenjohtajan ja sihteerin sekä nimittää muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi on määrättävä sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikön palveluksessa oleva virkamies.

Työryhmässä tulee olla 2 momentissa tarkoitettujen lisäksi edustettuina keskusrikospoliisi, Sotamuseo ja Museovirasto. Jos työryhmän jäsen eroaa kesken toimikauden, ministeriö määrää tai nimittää hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Työryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja se voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Jos työryhmä ei ole käsittelemässään asiassa yksimielinen, se tekee päätöksensä äänestämällä. Päätökseksi tulee se kanta, jota läsnä olevien työryhmän jäsenten enemmistö on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, työryhmän päätökseksi tulee se kanta, jota puheenjohtaja on kannattanut.

4 §
Käyttäminen valtion tarpeisiin

Valtion omistukseen siirtyneet 1 §:ssä tarkoitetut ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset tulee ensisijaisesti luovuttaa keskusrikospoliisin, sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikön tai Poliisin tekniikkakeskuksen käyttöön.

Jos 1 momentissa tarkoitetut viranomaiset eivät tarvitse esineitä omaan käyttöönsä, ne on luovutettava muun niitä tarvitsevan ja niiden hallussapitoon oikeutetun valtion viranomaisen käyttöön. Arpajais- ja asehallintoyksikkö voi asettaa esineiden edelleenluovuttamista koskevia ehtoja.

5 §
Luovuttaminen museossa tai kokoelmassa pitämistä varten sekä muu luovuttaminen

Jos ampuma-aseita ja aseen osia ei luovuteta 4 §:n mukaisesti valtion tarpeisiin tai 6 §:n nojalla hävitetä, ne myydään julkisella huutokaupalla tai muulla julkisella myyntitavalla yhteisölle, säätiölle tai luonnolliselle henkilölle, jolla on esineiden hankkimiseen oikeuttava lupa.

Ampuma-aseita ja aseen osia voidaan myös luovuttaa vastikkeetta museolaissa (729/1992) tarkoitetuille museoille, jos esineet täydentävät museossa säilytettävää kokoelmaa.

6 §
Hävittäminen

Ampuma-aseet ja aseen osat, joiden arvo on vähäinen, sekä kaasusumuttimet, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset on hävitettävä, jollei niitä käytetä valtion tarpeisiin. Lisäksi ampuma-aseet voidaan hävittää, jos niillä tehdyn rikoksen erityinen luonne sitä edellyttää ja niitä ei käytetä valtion tarpeisiin.

Jos ampuma-aseita ja aseen osia ei ole luovutettu siten kuin 4 ja 5 §:ssä säädetään, ne on hävitettävä.

7 §
Päätösmenettely

Päätöksen 1 §:ssä tarkoitettujen ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hävittämisestä, käyttämisestä valtion tarpeisiin ja luovuttamisesta tekee sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikön päällikkö asekäsittelytyöryhmän esityksestä.

Jos arpajais- ja asehallintoyksikön päällikkö tekee päätöksen vastoin asekäsittelytyöryhmän esitystä, päätös on alistettava poliisiylijohtajan vahvistettavaksi. Poliisiylijohtaja hyväksyy tällöin joko arpajais- ja asehallintoyksikön päällikön päätöksen tai asekäsittelytyöryhmän esityksen.

8 §
Selvitys

Sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikön on vuosittain laadittava selvitys, josta ilmenevät:

1) valtion käyttöön luovutettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi, kaasusumuttimien lukumäärä, aseen osien lukumäärä ja laji, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä ja tiedossa oleva kaliiperi sekä esineiden luovutuksensaaja;

2) julkisella huutokaupalla tai muulla julkisella myyntitavalla luovutettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi, aseen osien lukumäärä ja laji, sekä esineiden luovutuksensaaja;

3) edellä 6 §:n 1 ja 2 momentin nojalla hävitettyjen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi, kaasusumuttimien lukumäärä, aseen osien lukumäärä ja laji sekä patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä ja tiedossa oleva kaliiperi.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan aseiden poistoa koskeva 15 päivänä lokakuuta 1986 annettu sisäasiainministeriön päätös (1202/601/86) ja työryhmän asettamista koskeva 29 päivänä lokakuuta 1986 annettu sisäasiainministeriön päätös (1289/0436/86) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Ylitarkastaja
Mika Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.