1099/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista 20. joulukuuta 2001 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1440/2001) liitteen 2 kohtia 5, 6 ja 7 seuraavasti:

5. Toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle annettava lausunto
5.1 Lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta 69 800 €
5.2 Lausunto valmisteen ensihyväksymisestä 7 600 €
- Lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita 2 500 € / tehoaine
5.3 Lausunto valmisteen väliaikaista hyväksymistä koskevasta hakemuksesta 7 600 €
- Lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita 2 500 € / tehoaine
5.4 Lausunto valmisteen vastavuoroista hyväksymistä koskevasta hakemuksesta 1 000 €
5.5 Lausunto vähäriskisen valmisteen ensirekisteröintiä koskevasta hakemuksesta 1 700 €
5.6 Suojauskemikaalin ennakkohyväksyminen:
5.6.1 Valmisteen ja tehoaineen toksikologinen arviointi 10 400 €
- Lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita 5 200 € / tehoaine
5.7 Kiinnittymisenestoaineen ennakkohyväksyminen:
5.7.1 Valmisteen ja tehoaineen toksikologinen arviointi 10 400 €
- Lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita 5 200 € / tehoaine
5.7.2 Lausunto kiinnittymisenestoaineen kehysvalmisteesta 600 €
5.8 Lausunto maalin tavoin käytettävää puunsuojakemikaalia koskevasta ilmoituksesta (luokituksen ja merkintöjen tarkastus) 600 €
6. Kemikaalilain 48 a §:n mukaisesti toimitettujen tietojen käsittelystä perittävät vuotuiset maksut
6.1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 374/2002 ja sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä 377/1998 mainittujen tietojen käsittely:
- Toiminnanharjoittajan ilmoitusten määrä
1 - 200 kappaletta 30 € kappaleelta vuodessa
200 kappaletta ylittäviltä osin 15 € kappaleelta vuodessa

7. Maksuja koskevat erinäiset säännökset

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu.

Jos tuotevalvontakeskukselle toimitettu hakemus tai ilmoitus peruutetaan tai muutoin raukeaa ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on 35 prosenttia siitä maksusta, joka hakijalta tai ilmoituksentekijältä olisi muutoin peritty.

Kohtien 4.1, 4.2 ja 5. mukaisesta biosidivalmisteiden uudelleen hyväksymistä tai rekisteröintiä koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

Edellä kohdissa 4.1 ja 4.2.1 - 4.2.4 tarkoitettujen hakemusten jättämisen sekä kohdassa 5.1 tarkoitetun lausuntopyynnön saapumisen yhteydessä peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

Tuotevalvontakeskus voi alentaa kohdissa 4. ja 5. mainittua maksua 25 prosentilla, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän ajan vähintään 25 prosentilla. Vastaavasti Tuotevalvontakeskus voi korottaa maksua 25 prosentilla, jos asian käsittelyn vaatima työaika hakijan toimittamien selvitysten puutteellisuudesta johtuen tai muusta erityisestä syystä ylittää suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän ajan vähintään 25 prosentilla.

Tuotevalvontakeskus voi alentaa kohdissa 4.1 ja 5.1 mainittua maksua 50 prosentilla, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän ajan vähintään 50 prosentilla, ja korottaa maksua 50 prosentilla, jos asian käsittelyn vaatima työaika hakijan toimittamien selvitysten puutteellisuudesta johtuen tai muusta erityisestä syystä ylittää suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän ajan vähintään 50 prosentilla.

Edellä 4. ja 5. kohdissa tarkoitettujen päätösten muuttamista koskevien asioiden käsittelystä peritään maksut seuraavasti:

- annetun päätöksen edellytysten uudelleenarviointia vaativan hakemuksen käsittelystä (olennainen muuttaminen) peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta; mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on vähemmän kuin 25 prosenttia suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävästä ajasta, peritään 25 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta

- hakemuksen käsittelystä, joka ei edellytä annetun päätöksen edellytysten uudelleen-arviointia (vähäinen muuttaminen), peritään 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta

- annetun päätöksen teknisestä tai muusta vastaavasta syystä aiheutuvasta muuttamisesta peritään 185 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja se on voimassa 31.12.2004 saakka.

Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleiden asioiden käsittelystä peritään maksu tuolloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Neuvotteleva virkamies
Juha Pyötsiä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.